Search result for

dorren

(34 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dorren-, *dorren*
Possible hiragana form: どっれん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dorren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dorren*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bran the Builder and King Dorren and--บราน ผู้สร้าง และกษัติโดลแรน และ Kill the Boy (2015)
May your hands wither away!Dass dir die Hände verdorrenFamily Relations (1982)
In the desert, a body like this would wither and die in a matter of hours.In der Wüste würde so ein Körper in wenigen Stunden verdorrenShadow of the Hawke (1984)
I just shut off the water and they'll soon wither and dieIch habe das Wasser abgedreht. Bald wird alles verdorrenNausicaä of the Valley of the Wind (1984)
A peace that makes the Klingon heart that beats within my chest wither and die!Frieden lässt das Herz eines wahren Klingonen in der Brust trauern und verdorrenHeart of Glory (1988)
Living among these humans has sucked the Klingon heart out of you.Das Leben unter den Menschen ließ dein Klingonenherz verdorrenHeart of Glory (1988)
My fluids would coagulate, my cone would shrivel and I would die, miserable and lonely.Meine Säfte würden koagulieren, mein Kegel verdorren und ich sterben, verzweifelt und einsam. Coneheads (1993)
It's like a dying plant. Just needs a little water. - Married to some boring jerk.Wie eine verdorrende Pflanze, braucht nur etwas Wasser. True Lies (1994)
The early morning rose would whither on the branch if it could feel envy.Die morgenfeuchte Rose würde an ihrem Stamm verdorren vor Eifersucht. Shakespeare in Love (1998)
The withering of all woods is drawing near.Das Verdorren aller Wälder rückt näher. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
"You should have no soul nor spirit.Mögen euren Seelen verdorrenEpisode #1.3 (2003)
You shall have no soul, no spirit.Geist und Seele sollen verdorrenEpisode #1.3 (2003)
- No. You wanted me to shrivel away with a man I didn't love.Ich sollte bei einem Mann verdorren, den ich nicht liebe. Nina's Heavenly Delights (2006)
Roses wither after orbayar, and the beans rot.Nach dem Orbayar verdorren die Rosen und die Bohnen verfaulen... Ashes from the Sky (2008)
Yeah, how noble of you to take on the curse of immortality so that your friends could wither and decay in hospitals and old people's homes.Ja, wie edel von dir, den Fluch der Unsterblichkeit anzunehmen, so dass deine Freunde in Krankenhäusern und Altenheimen verdorren und zu Grunde gehen können. Flotsam and Jetsam (2009)
The town's begun to wither at the root.Die Stadt fängt an, an der Wurzel zu verdorrenReturn to Cranford: Part One - August 1844 (2009)
The farms are drying up.Diese Farmen verdorrenThe Tap-Out Job (2009)
There are a lot of things and should not give up herWer dem richtigen Weg folgt, wird erblühen, wer den falschen Weg einschlägt, wird verdorren. Ich wähle den Weg der Revolution, weil er Früchte tragen wird. 1911 (2011)
When a corpse is left out, the elements wither it, desiccate it, twisting it into a distorted figure that is barely recognizable as a human being.Wenn eine Leiche ausgelassen wird, verkümmern und verdorren die Elemente und entstellen sie zu einer verzerrten Figur, die kaum noch als Mensch zu erkennen ist. Mama (2013)
Will he wither?Wird er verdorrenChapter 5 (2013)
I'm willing to let your child wither and die inside you if that's what's required.Ich bin bereit, dein Kind in dir verdorren und sterben zu lassen, sollte es nötig sein. Chapter 14 (2014)
We wither here until the demon sees fit to consume us.Wir werden hier verdorren, und dann kommt das Ungeheuer und frisst uns alle auf! The Dead Lands (2014)
When I move away and sell that house... that grass will die and I know it will.Wenn ich umziehen und das Haus verkaufen würde, dann würde der Rasen verdorrenJenny's Wedding (2015)
And I kept your stupid fucking plants alive, but you let this relationship wither and die!Ich hielt deine blöden Pflanzen am Leben, aber du hast diese Beziehung verdorren und sterben lassen! Whiskey Tango Foxtrot (2016)
And I don't care if your fucking plants, fucking shrivel up and die!Mir egal, ob Ihre verfuckten Pflanzen verdorren und verrecken. Take Me (2017)
And after about a year they shrivel up like plants and die.Nach etwa einem Jahr verdorren sie wie Pflanzen und sterben. More (1969)
- It's drinking they do best and fighting and blaspheming and telling outrageous stories, the likes of which you've never heard of- Die Iren sind Säufer und Raufbolde. Sie erzählen haarsträubende Geschichten, dass ihnen die Zunge verdorren müsste. Something Big (1971)
Why did you dry the archers' bows in the desert and seal their quivers with weariness and sorrow?Warum hast du die Bogen der Schützen in der Wüste verdorren lassen? Mit Erschöpfung und Durst ihre Köcher verschlossen? Knyaz Igor (1969)
Do you think I let my Manou down?Ich lass doch meinen Manou nicht verdorrenCelestine, Maid at Your Service (1974)
But first, some things must wither.Aber zuvor müssen einige Dinge verdorrenBeing There (1979)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausdorren; verdorren (Wiesen) | ausdorrendto dry up | drying up [Add to Longdo]
verblühen; verdorren; vertrocknen; welken | verblühend; verdorrend; vertrocknend; welkend | verblüht; verdorrt; vertrocknet; gewelkt | verblühtto wither | withering | withered | withers [Add to Longdo]
verdorren lassento blast [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top