ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dentine

D EH1 N T IY0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dentine-, *dentine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dentine[N] ส่วนของฟันที่มีแคลเซี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dentine(เดน'ทิน) n. เนื้อเยื่อฟันที่แข็งประกอบด้วยแคลเซี่ยมคล้ายของกระดูกแต่แน่นกว่า เป็นส่วนประกอบสำคัญของฟัน, See also: dental adj. ดูdentin

English-Thai: Nontri Dictionary
dentine(n) เนื้อฟัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dentineเนื้อฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dentineเนื้อเยื่อฟัน,เดนทีน,เนื้อฟัน [การแพทย์]
Dentine Bridgeสะพานเด็นตีน [การแพทย์]
Dentine Chipผงเด็นตีน [การแพทย์]
Dentine Enamel Junctionรอยต่อระหว่างอีนาลเมลและเด็นตีน [การแพทย์]
Dentine Matrixเด็นตีนแมทริกซ์ [การแพทย์]
Dentine, Cariousบริเวณเด็นตีนที่ผุ [การแพทย์]
Dentine, Humanฟันของคน [การแพทย์]
Dentine, Repairativeการสร้างเด็นตีนใหม่ [การแพทย์]
Dentine, Scleroticแผลเป็นเด็นตีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From the way it seeped into the dentine, there was a lot of it.จากการที่มันซึมเข้าไปในเนื้อฟัน แปลว่าต้องมีปริมาณเยอะมาก The Patriot in Purgatory (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
DENTINE    D EH1 N T IY0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
象牙質[ぞうげしつ, zougeshitsu] (n) dentin; dentine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dentine \Den"tine\ (d[e^]n"t[i^]n), n. [Cf. F. dentine.] (Anat.)
   The dense calcified substance of which teeth are largely
   composed. It contains less animal matter than bone, and in
   the teeth of man is situated beneath the enamel.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dentine
   n 1: a calcareous material harder and denser than bone that
      comprises the bulk of a tooth [syn: {dentine}, {dentin}]
   2: bone (calcified tissue) surrounding the pulp cavity of a
     tooth [syn: {dentine}, {dentin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top