ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dandines

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dandines-, *dandines*, dandine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dandines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dandines*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Moliére, Georges Dandin, Act 3, Scene... FifteenGeorges Dandin, Akt 3, Szene... 15. Paris Belongs to Us (1961)
You're in with Dandini.Zusammen mit Dandini. Ballet Shoes (2007)
Disguised as a valet, I can better observe his daughters. Meanwhile, Dandini will play the prince.Es war ein guter Rat, den Kammerdiener zu spielen, um die Herzen der Mädchen zu erforschen, während Dandini sich als Prinz ausgibt. Rossini: La Cenerentola (2009)
It must be Dandini.Ja, es ist Dandini. Rossini: La Cenerentola (2009)
Even Dandini seems to be in love.Auch Dandini scheint in sie verliebt zu sein. Rossini: La Cenerentola (2009)
Dandini, what do you think?Was meinst du dazu, Dandini? Rossini: La Cenerentola (2009)
I'm Dandini, the valet.Ich bin der Kammerdiener Dandini. Rossini: La Cenerentola (2009)
Marie Dandin,#Marie DandinYou Will Be Mine (2009)
Marie Dandin.Marie DandinYou Will Be Mine (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top