Search result for

dénerves

(12 entries)
(0.166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dénerves-, *dénerves*, dénerve
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dénerves มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dénerves*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
denervationการตัดประสาท [มีความหมายเหมือนกับ enervation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atrophy, Denervatedกล้ามเนื้อลีบเล็กจากระบบประสาทได้รับอันตราย [การแพทย์]
Denervated, Completelyกล้ามเนื้อขาดประสาทมาเลี้ยงทั้งหมด [การแพทย์]
Denervationประสาท,การตัด,การตัดประสาท [การแพทย์]
Denervationการตัดประสาท [การแพทย์]
Denervation Atrophyดีเนอร์เวชั่นอโทรฟี [การแพทย์]
Denervation, Constrictorการทำลายเส้นประสาทที่ทำให้หลอดเลือดหดตัว [การแพทย์]
Denervation, Expectedประสาทขาด [การแพทย์]
Kidney, Denervatedตัดเส้นประสาทของไตออกทั้งหมด [การแพทย์]
Muscle Denervationกล้ามเนื้อขาดประสาทเลี้ยง [การแพทย์]
Muscle, Denervatedกล้ามเนื้อขาดประสาท [การแพทย์]
Muscle, Denervation Atrophy ofกล้ามเนื้อหดเหี่ยวเพราะขาดประสาทเลี้ยง [การแพทย์]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top