Search result for

cuckoo

(58 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cuckoo-, *cuckoo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cuckoo[N] คนแปลกประหลาด
cuckoo[N] นกชนิดหนึ่งทางยุโรปที่ชอบวางไข่ไว้ในรังนกชนิดอื่น
cuckoo[SL] หมดสติ, See also: ไม่รู้สึกตัว
cuckoo[SL] เป็นบ้า, See also: วิกลจริต, Syn. coo-coo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuckoo(คู'คู) n. นกดุเหว่า,เสียงร้องของนกดุเหว่า,คนสติฟั่นเฟือน,คนโง่ vt. พูดหรือร้องซ้ำซากอย่างน่าเบื่อ. vi. (นกดุเหว่า) ร้อง,ร้องเสียงคล้ายนกดุเหว่า adj. สติฟั่นเฟือน,โง่

English-Thai: Nontri Dictionary
cuckoo(n) นกกาเหว่า,คนโง่,คนฟั่นเฟือน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Die here in cuckoo land. How about you?ตายอยู่ในห้องบ้าๆ นี่แหละ แล้วแกล่ะ Episode #1.5 (2008)
They are cuckoo.ยังกับไก่แจ้แน่ะ I Will Rise Up (2009)
Maybe he's cuckoo for Coco Puffs.บางที่เขาอาจอยากรู้จัก โคโค่ พัฟ ล่ะมั้ง Burlesque (2010)
Cuckoo birds, do you mind?พวกนกคัคคู เงียบกันได้มั้ย? Beginner Pottery (2010)
Making people cuckoo for cocoa puffs?ทำให้ผู้คนร้องหาซีเรียลเนี่ยนะ My Bloody Valentine (2010)
Penny is cuckoo for cocoa puffs.เพนนีเสียสติจนกู่ไม่กลับ The Boyfriend Complexity (2010)
My social life is not gonna come to a stop just because some cuckoo bird decides to clean her ears with a handgun.แต่ชีวิตในแวดวงสังคมของฉัน จะไม่หยุดลงเพียงเพราะ ตัวประหลาดคนนึงตัดสินใจ ทำความสะอาดหูด้วยปืนพกหรอก Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
Looks like Serena's cuckoo cousin Charlie is off her meds again and about to jump to her own conclusion.เหมือนกับว่า ชาร์ลี ญาติสุดแปลกของเซเรน่า จะเลิกกินยาอีกครั้ง และเกี่ยวกับการก้าวกระโดดไปสู่บทสรุปของเธอ The Big Sleep No More (2011)
Turning on his GPS 'case he decides to fly the cuckoo's nest.เปิดจีพีเอสมือถือเขา Hello, Cruel World (2011)
Because she's cuckoo crazy.เพราะยัยนั่นมันเฟอะฟะน่ะสิ Always in Control (2011)
What? I'm talking about cuckoo bird over there.ผมหมายถึงเจ้านกน้อยตรงนั้น Something Borrowed (2011)
Cuckoo for cocoa puffs. Totally.มันบ้ามาก สุด ๆ No Quarter (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cuckooCuckoos visit here in spring.
cuckooHave you ever seen a cuckoo?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเฉี่ยว[n.] (nok chīo) EN: cuckoo-shrike ; woodshrike   
นกเฉี่ยวบุ้งกลาง[n. exp.] (nok chīo bung klāng) EN: Indochinese Cuckooshrike   FR: Échenilleur d'Indochine [m]
นกเฉี่ยวบุ้งเล็ก[n. exp.] (nok chīo bung lek) EN: Lesser Cuckooshrike   FR: Échenilleur frangé [m] ; Petit Échenilleur [m]
นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่[n. exp.] (nok chīo bung yai) EN: Black-winged Cuckooshrike   FR: Échenilleur ardoisé [m] ; Échenilleur à ailes noires [m] ; Échenilleur gris [m]
นกอีวาบตั๊กแตน[n. exp.] (nok īwāp takkataēn) EN: Plaintive cuckoo   FR: Coucou plaintif [m]
นกคัคคู[n.] (nok khakkhū) EN: cuckoo   FR: coucou [m]
นกคัคคูหางแพน[n. prop.] (nok khakkhū hāngphaēn) EN: Rusty-breasted Cuckoo ; Brush Cuckoo   FR: Coucou à ventre roux [m] ; Coucou à poitrine rousse [m]
นกคัคคูขาวดำ[n. exp.] (nok khakkhū khāo dam) EN: Pied Cuckoo   FR: Coucou jacobin [m]
นกคัคคูลาย[n. exp.] (nok khakkhū lāi) EN: Banded Bay Cuckoo   FR: Coucou de Sonnerat [m]
นกคัคคูเล็ก[n. exp.] (nok khakkhū lek) EN: Lesser Cuckoo   FR: Petit Coucou [m] ; Petit coucou d'Asie [m] ; Coucou à tête grise [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUCKOO    K AH1 K UW2
CUCKOO    K UW1 K UW2
CUCKOOS    K UW1 K UW0 Z
CUCKOO'S    K UW1 K UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cuckoo    (n) (k u1 k uu)
cuckoos    (n) (k u1 k uu z)
cuckoo-clock    (n) - (k u1 k uu - k l o k)
cuckoo-clocks    (n) - (k u1 k uu - k l o k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kuckucksuhr {f}cuckoo clock [Add to Longdo]
meschugge; durchgeknallt; übergeschnappt {adj} [ugs.] | durchknallen; überschnappencuckoo [coll.] | to go cuckoo [Add to Longdo]
Kuckuckstrillerkauz {m} [ornith.]Cuckoo Owlet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かけたかの鳥[かけたかのとり, kaketakanotori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
たまさか鳥;偶さか鳥[たまさかどり, tamasakadori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
てっぺんかけたか[, teppenkaketaka] (adv) (1) (obsc) (See 時鳥) calling sound of the lesser cuckoo; (n) (2) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
ほぞんかけたか[, hozonkaketaka] (n) (See てっぺんかけたか) calling sound of the lesser cuckoo [Add to Longdo]
クックー;ククー(ik)[, kukku-; kuku-(ik)] (n) (See 郭公) cuckoo [Add to Longdo]
卯月鳥[うづきどり, udukidori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
黄昏鳥[たそがれどり, tasogaredori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
歌い鳥[うたいどり, utaidori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
郭公[かっこう;カッコウ;カッコー(ik), kakkou ; kakkou ; kakko-(ik)] (n) (uk) common cuckoo (Cuculus canorus) [Add to Longdo]
勧農鳥[かんのうちょう, kannouchou] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
子规[zǐ guī, ㄗˇ ㄍㄨㄟ, / ] cuckoo [Add to Longdo]
杜宇[dù yǔ, ㄉㄨˋ ㄩˇ, ] cuckoo; same as 杜鵑鳥|杜鹃鸟 [Add to Longdo]
杜鹃[dù juān, ㄉㄨˋ ㄐㄩㄢ, / ] cuckoo (also written 杜鵑鳥|杜鹃鸟); Indian azalea (also written 杜鵑花|杜鹃花) [Add to Longdo]
杜鹃鸟[dù juān niǎo, ㄉㄨˋ ㄐㄩㄢ ㄋㄧㄠˇ, / ] cuckoo [Add to Longdo]
[juān, ㄐㄩㄢ, / ] cuckoo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cuckoo \Cuck"oo\ (k[oo^]k"[=oo]), n. [OE. coccou, cukkow, F.
   coucou, prob. of imitative origin; cf. L. cuculus, Gr. ????,
   Skr. k?ki?a, G. kuckuk, D. koekoek.] (Zool.)
   A bird belonging to {Cuculus}, {Coccyzus}, and several allied
   genera, of many species.
   [1913 Webster]
 
   Note: The European cuckoo ({Cuculus canorus}) builds no nest
      of its own, but lays its eggs in the nests of other
      birds, to be hatched by them. The American
      yellow-billed cuckoo ({Coccyzus Americanus}) and the
      black-billed cuckoo ({Coccyzus erythrophthalmus}) build
      their own nests.
      [1913 Webster]
 
   {Cuckoo clock}, a clock so constructed that at the time for
    striking it gives forth sounds resembling the cry of the
    cuckoo.
 
   {Cuckoo dove} (Zool.), a long-tailed pigeon of the genus
    {Macropygia}. Many species inhabit the East Indies.
 
   {Cuckoo fish} (Zool.), the European red gurnard ({Trigla
    cuculus}). The name probably alludes to the sound that it
    utters.
 
   {Cuckoo falcon} (Zool.), any falcon of the genus {Baza}. The
    genus inhabits Africa and the East Indies.
 
   {Cuckoo maid} (Zool.), the wryneck; -- called also {cuckoo
    mate}.
 
   {Cuckoo ray} (Zool.), a British ray ({Raia miraletus}).
 
   {Cuckoo spit}, or {Cuckoo spittle}.
   (a) A frothy secretion found upon plants, exuded by the
     larvae of certain insects, for concealment; -- called
     also {toad spittle} and {frog spit}.
   (b) (Zool.) A small hemipterous insect, the larva of which,
     living on grass and the leaves of plants, exudes this
     secretion. The insects belong to {Aphrophora},
     {Helochara}, and allied genera.
 
   {Ground cuckoo}, the chaparral cock.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cuckoo
   n 1: a man who is a stupid incompetent fool [syn: {fathead},
      {goof}, {goofball}, {bozo}, {jackass}, {goose}, {cuckoo},
      {twat}, {zany}]
   2: any of numerous European and North American birds having
     pointed wings and a long tail
   v 1: repeat monotonously, like a cuckoo repeats his call

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top