Search result for

cote

(55 entries)
(0.0318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cote-, *cote*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cote[N] เพิงเล็กๆ (สำหรับสัตว์)
coterie[N] กลุ่มคนเล็กๆ ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cote(โคท) n. คอก,เล้า,กรง,กระท่อม,บ้านเล็ก ๆ
cotenant(โคเทน'นันท) n. ผู้ร่วมเช่า
coterie(โค'ทะรี) n. วง,วงการ,กลุ่มบุคคล,คณะ

English-Thai: Nontri Dictionary
cote(n) เล้า,คอก,โรง,รัง,เพิง,กระท่อม,กรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cotenancyการเป็นผู้ครอบครองร่วม (ในที่ดิน) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coterminal anglesมุมร่วมแขนคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cotelettes de veau en surprise, et crême renversée au caramel.C๔telettes de veau en surprise, et cr่me renvers้e au caramel. Julie & Julia (2009)
Cotelettes de veau en surprise.C๔telettes de veau en surprise. Julie & Julia (2009)
Coterminous.เทียบเท่า Adam Raised a Cain (2009)
What does coterminous mean? Hello?เทียบเท่าหมายความว่าไง Adam Raised a Cain (2009)
What's your full name? Jedediah Coteral.เจ้ามีชื่อเต็มว่าอะไร Jedediah Coteral. Ironclad (2011)
Yo, Castle, nice work with Coterra, bro.แคสเซิล ทำงานได้ดีมาก พี่ชาย Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Don't you have a date with Kristina Coterra tonight?คืนนี้ คุณไม่ไปเดทกับคริสติน่าหรือ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Okay? Are you kidding? It's Kristina Coterra.โอเคสิ คุณล้อเล่นเหรอ นั่นคริสติน่า คอร์เทอร์ร่าเชียวนะ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
I just had a very interesting conversation with Kristina Coterra.ผมเพิ่งสนทนาเรื่องน่าสนใจกับ คริสตินา คอร์เทร่า Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Oh, my God. Logan Coteweiler.โอ พระเจ้า โลแกน โคทไวเลอร์ Noosphere Rising (2012)
Logan Coteweiler.โลแกน โคทไวเลอร์ Noosphere Rising (2012)
Do you know Logan Coteweiler?คุณรู้จักโลแกน โคทไวเลอร์มั้ย Noosphere Rising (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้อง...[n.] (beūang ...) EN: ... side ; ... direction   FR: côté ... ; direction ...
ชายฝั่ง[n.] (chāifang) EN: coast ; shore ; bank ; seaside   FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายทะเล[n. exp.] (chāithalē) EN: beach ; seaside ; shore ; coast   FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ช่างถัก[n. exp.] (chang thak) EN: knitter   FR: tricoteuse [f]
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ด้านขวา[n. exp.] (dān khwā) FR: côté droit [m]
ด้านขวามือ[prep.] (dān khwāmēu) FR: à droite ; sur la droite ; côté droit
ด้านหลัง[adv.] (dān lang) FR: côté pile [m] ; côté inférieur [m] ; bas [m] ; verso [m]
ด้านหน้า[adv.] (dān nā) FR: côté face ; au recto
ด้านประกอบมุมยอด[n. exp.] (dān prakøp mum yøt) FR: côté d'un triangle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COTE    K OW1 T
COTES    K OW1 T S
COTELLE    K OW2 T EH1 L
COTERIE    K OW1 T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cote    (n) (k ou1 t)
cotes    (n) (k ou1 t s)
coterie    (n) (k ou1 t @ r ii)
cotenant    (n) (k ou2 t e1 n @ n t)
coteries    (n) (k ou1 t @ r i z)
cotenants    (n) (k ou2 t e1 n @ n t s)
coterminous    (j) (k ou2 t @@1 m i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cote d'Ivoire; Elfenbeinküste [geogr.]Cote d'Ivoire (ci) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน
du côté de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Du côté de la gare, il y a beaucoup de cafés. ใกล้ๆกับโรงแรมมีร้านกาแฟมากมาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
コートジボワール;コートジボアール[, ko-tojibowa-ru ; ko-tojiboa-ru] (n) (See 象牙海岸) (Republic of) Ivory Coast; Côte d'Ivoire [Add to Longdo]
黒鴨[くろがも, kurogamo] (n) black scoter (duck) [Add to Longdo]
象牙海岸[ぞうげかいがん, zougekaigan] (n) (See コートジボワール) (Republic of) Ivory Coast; Côte d'Ivoire [Add to Longdo]
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P) [Add to Longdo]
鳩小屋[はとごや, hatogoya] (n) pigeon house; dovecote [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科特迪瓦[Kē tè dí wǎ, ㄎㄜ ㄊㄜˋ ㄉㄧˊ ㄨㄚˇ, ] Côte d'Ivoire or Ivory Coast in West Africa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quote \Quote\ (kw[=o]t), v. t. [imp. & p. p. {Quoted}; p. pr. &
   vb. n. {Quoting}.] [OF. quoter, F. coter to letter, number,
   to quote, LL. quotare to divide into chapters and verses, fr.
   L. quotus. See {Quota}.] [Formerly written also {cote}.]
   1. To cite, as a passage from some author; to name, repeat,
    or adduce, as a passage from an author or speaker, by way
    of authority or illustration; as, to quote a passage from
    Homer.
    [1913 Webster]
 
   2. To cite a passage from; to name as the authority for a
    statement or an opinion; as, to quote Shakespeare.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) To name the current price of.
    [1913 Webster]
 
   4. To notice; to observe; to examine. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To set down, as in writing. [Obs.] "He's quoted for a most
    perfidious slave." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To cite; name; adduce; repeat.
 
   Usage: {Quote}, {Cite}. To cite was originally to call into
      court as a witness, etc., and hence denotes bringing
      forward any thing or person as evidence. Quote usually
      signifies to reproduce another's words; it is also
      used to indicate an appeal to some one as an
      authority, without adducing his exact words.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cote \Cote\ (k[=o]t), n. [See 1st {Cot}.]
   1. A cottage or hut. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A shed, shelter, or inclosure for small domestic animals,
    as for sheep or doves.
    [1913 Webster]
 
       Watching where shepherds pen their flocks, at eve,
       In hurdled cotes.           --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cote \Cote\, v. t. [Prob. from F. c[^o]t['e] side, OF. costet,
   LL. costatus, costatum, fr. L. costu rib, side: cf. F.
   c[^o]toyer to go or keep at the side of. See {Coast}.]
   To go side by side with; hence, to pass by; to outrun and get
   before; as, a dog cotes a hare. [Obs.] --Drayton.
   [1913 Webster]
 
      We coted them on the way, and hither are they coming.
                          --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cote \Cote\, v. t. [See {Quote}.]
   To quote. [Obs.] --Udall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cote
   n 1: a small shelter for domestic animals (as sheep or pigeons)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top