Search result for

computeras

(55 entries)
(0.1133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -computeras-, *computeras*, computera
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา computeras มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *computeras*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, Dillon, according to Lieutenant Nash we're supposed to check our orders with the computron readouts:Ok, Dillon, dann halten wir uns mal an die Computeranweisungen, die Lieutenant Nash erwähnt hat. Spaceball (1980)
I'm not supposed to know a power socket from a computer terminal.Ich brauche eine Steckdose nicht vom Computeranschluss zu unterscheiden. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
If we delay the new computers, we can make a saving.Wälder, Park und Liegenschaftenverwaltungen? Wenn wir den Kauf der neuen Computeranlage aufschieben, könnten wir eine Einsparung vornehme. Doing the Honours (1981)
- Check. - Computer printout?Computerausdruck? The Great Muppet Caper (1981)
They've offered me a chance to head the computer division.Man hat mir angeboten, die Leitung der Computerabteilung zu übernehmen. Airplane II: The Sequel (1982)
[Beeps] [Electronic Twitter]COMPUTERAUSDRUCK A Nice, Indecent Little Town (1983)
I run the computer facility here.Ich leite hier die Computerabteilung. WarGames (1983)
Even a computer analysis couldn't show the flaws.Nicht mal eine Computeranalyse könnte die Fehler entdecken. The Three Faces of Emily (1984)
Then you sealed the computer records.Sie versiegelten das Computerarchiv. Tail of the Dancing Weasel (1985)
Computer analysis is needed immediately for a more accurate prediction.Für eine präzise Voraussage benötigen wir umgehend eine genaue Computeranalyse. The Quiet Earth (1985)
If Carmine's going to repeat the experiment, he's going to need some kind of lab with computer analysis for designing enzymes.Wenn Carmine das Experiment wiederholt, braucht er ein Labor mit Computeranalysen für die Herstellung der Enzyme. It's in the Water (1986)
All you've shown me is that you can steal computer printouts and pictures.Von dir weiß ich nur, dass du Fotos und Computerausdrucke besorgt hast. Iron Eagle (1986)
He gave them to me in his office. We went down to the computer bay to access the Tompkins file, back to his office...Wir waren in seinem Büro, runter zur Computerabteilung und zurück ins Büro. Phoenix Under Siege (1987)
Schematics suggest the explosion was caused by a methane-like gas seeping in from underground.Ich habe eine Computeranalyse des Unglücks. Methanähnliches Gas war wohl die Ursache. Hide and Q (1987)
The panel on your right is for log entries, library computer access retrieval, screen control and intercom.Die Tastatur rechts ist für Computereinträge, das Computerarchiv, die Bildschirmkontrolle. Encounter at Farpoint (1987)
What is the computer analysis?Wie ist die Computeranalyse? Symbiosis (1988)
He's not a computer printout!Kein Computerausdruck! Running on Empty (1988)
Team leaders will coordinate with Pete Thornton for any lab and computer work.Die Teamleiter koordinieren sich mit Pete Thornton bei Labor- und Computerarbeiten. Deadly Dreams (1989)
Analyze.Computeranalyse. A Matter of Honor (1989)
Here's the biofilter analysis of the microbes.Hier ist die Computeranalyse der Erreger. Shades of Gray (1989)
La Forge, do a diagnostic sweep.Computeranalyse veranlassen. Brothers (1990)
Here's what the computer recorded.Hier ist die Computeraufzeichnung. Remember Me (1990)
I doubt that a warp bubble could alter computer records or erase memories.Ich bezweifle, dass eine Warpblase Computeraufzeichnungen oder Daten löschen kann. Remember Me (1990)
Rest won't change the computer analysis.Eine Pause ändert nichts an der Computeranalyse. The Most Toys (1990)
They've got computer print-outs and everything.Sie haben Computerausdrucke und so. Internal Affairs (1990)
All I know is what's on the computer printout.So steht es auf dem Computerauszug. Unlawful Entry (1992)
...Japanese and American amusement parks already have computer animated adventures, also known as "rides. "(TV-Sprecher) "Bereits heute gibt es für Freizeitparks computeranimierte Abenteuerfahrten." Die tödliche Maria (1993)
And if anybody did get in, we have a time lock and a very complicated fail-safe mechanism.Falls es doch jemand schafft, haben wir ein Zeitschloss und eine komplizierte, störungssichere Computeranlage. Sunday at the Hotel with George (1993)
Computers are out.-Computerausfall. On Deadly Ground (1994)
Computer's down.Computerausfall. Assault and Batteries (1994)
It was not a computer generation.Es war keine Computeranimation. Special Delivery (1994)
Well, the computer's analysis is quite different from the data we collected from the area.Die Computeranalyse unterscheidet sich... von den von uns gesammelten Daten in dem Gebiet. Memories (1995)
We are sorry to announce that there is a computermalfunction ...Wegen eines Computerausfalls wurden alle Flüge storniert... The Net (1995)
I'm requesting relief of my duty as Chief Computer Analyst of the seaQuest.Ich bitte um Entlassung aus dem Dienst als Chefcomputeranalytiker. And Everything Nice (1995)
There's a computer processing junction near here.Es gibt eine Computeranschlussstelle in der Nähe. Distant Voices (1995)
We need more information about this phenomenon... sensor readings, computer analyses.Wir brauchen mehr Informationen - Sensorendaten, Computeranalysen. Twisted (1995)
I'm not interested!Computerausdrucke interessieren mich nicht. Flipper (1996)
Computer geek tapping on the keyboard?Der Computerarsch, der ständig mit der Tastatur geklappert hat? She's the One (1996)
Computer analysis confirms it matches your voice.Die ComputeranaIyse bestätigt, es ist Ihre Stimme. War Without End: Part One (1996)
When we worked on the NIA stuff Jimmy did all the computer work for the statistics.Als wir am N.I.A.-Problem arbeiteten, erledigte Jimmy alle Computerarbeit für die Statistik. The Dad Who Came in from the Cold (1996)
We've set up a computer algorithm to search for key words and phrases... anything that might indicate Voyager.Wir suchen per Computeralgorithmus nach Schlüsselbegriffen zur Voyager. Future's End (1996)
Power surges, on-line shutdowns...Stromanstieg, Computerabstürze... I, Robot... You, Jane (1997)
We've got a massive computer failure.- Massiver Computerausfall. For the Uniform (1997)
Phone company sent MUDs and LUDs for Noons' and Muskavich's apartments.Hier der Computerausdruck der Telefonate von Noons' und Muskavichs Apartments. Fallen (1998)
It is a 3D map as of Realtors.- Das ist eine 3D-Computeranimation. Arrival II (1998)
We have the computer enhancement.Wir erhielten gerade die Computerauswertung. The Serpent's Lair (1998)
Well, your computer analogy's pretty good.Nun, Ihre Computeranalogie ist recht gut. The Fifth Race (1998)
Overriding computer.Computerautomatik aus. Supernova (2000)
You're not exactly the whiz these days either. God, I'm never gonna get paid.Du bist auch nicht mehr das Computerass, das du mal warst. The Yoko Factor (2000)
- I am a whiz. - She is a whiz.- Ich bin ein Computerass. The Yoko Factor (2000)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Computeramateur {m}bit-bender [Add to Longdo]
Computeranwendung {f}computer application [Add to Longdo]
Computerausdruck {m}computer printout [Add to Longdo]
Computerausgabe auf Mikrofilm (COM)computer-output microfilm [Add to Longdo]
computerabhängig {adj}computer dependent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top