Search result for

cf

(43 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cf-, *cf*.
English-Thai: Longdo Dictionary
RCF(abbrev) ตัวย่อของ Relative centrifugal Force แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ เช่น The dependence of the relative centrifugal force (RCF) on the spinning velocity of the centrifuge is tabulated in Table.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cfs : container freight station[ซีเอ็ฟเอ็ส : คอนเท็นเน่อร์เฟรจสเตชั่น] (n ) บริการนำสินค้าใส่ตู้และนำออกจากตู้ที่สถานีขนถ่ายสินค้าในตู้คอนเท็นเน่อร์ ผู้ส่งออกต้องนำตัวสินค้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ต้นทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ให้ CFS Charge จะเรียกเก็บจากผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าแล้วแต่กรณีของ INCOTERMS® หากขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C เช่น CPT หรือ CIP จะเก็บจากผู้ส่งออก หากขึ้นต้นด้วยอักษร F เช่น FCA จะเก็บจากผู้นำเข้า และค่าบริการนี้จะรวมถึงเมื่อตู้สินค้าถึงปลายทางตัวแทนผู้ประกอบการที่ปลายทางจะทำการเปิดตู้นำสินค้าออกให้ที่ CFS เช่นเดียวกัน : awp

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cf.    [ABBR] เปรียบเทียบ (คำย่อของ compare)
CFC    [N] สารชนิดหนึ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น ผลิตโฟม (คำย่อของ chlorofluorocarbon)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CF (contact factor)ซีเอฟ (แฟกเตอร์สัมผัส) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cf.เกือบเหมือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cf. (confer) (L.)ให้ดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CFC (chlorofluorocarbon)ซีเอฟซี (คลอโรฟลูออโรคาร์บอน) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
CFC refrigerantสารทำความเย็นซีเอฟซี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CFC ซีเอฟซี
ดู Chloro fluorocarbons [สิ่งแวดล้อม]
CFCsซีเอฟซี, ดู chlorofluorocabons [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
CFU ซีเอฟยู
ดู Colony Forming Unit [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cfabbr. cystic fibrosi,cardiac failure
cftabbr. complement fixation test
cfuabbr. colony forming unit
ecfabbr. extra cellular fluid
ecf-aabbr. eosinophill chemotactic factor of anaphylaxis
icfabbr. intracellular fluid
ltcfabbr. long tem care facilty
resourecful(รีซอร์ส'ฟูล) adj. สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี,มีความชำนาญดี,มีสติปัญญาดี,เจ้าความคิด,หัวดี,อุดมสมบูรณ์, See also: resourecfulness n.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฟรังค์เฟิร์ต[TM] (Faērangfoēt) EN: Frankfurt   FR: Francfort
ฟิออเรนติน่า[TM] (Fiørēntinā) EN: Fiorentina   FR: Fiorentina [f] ; ACF Fiorentina [f]
ซีเอฟซี[n.] (Sī.Ēf.Sī) EN: CFC ; chlolofluorocarbon   FR: CFC = C.F.C. [mpl] ; chlorofluorocarbure [m]
ตัวหารร่วมมาก[n. exp.] (tūahān ruam māk) EN: highest common factor ; HCF   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cf    (n) (s ii2 e1 f)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CF[シーエフ, shi-efu] (n) commercial film; CF [Add to Longdo]
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
エヌシーエフティーピー[, enushi-efutei-pi-] (n) {comp} ncftp [Add to Longdo]
カリホルニウム[, karihoruniumu] (n) californium (Cf) [Add to Longdo]
クロロフルオロカーボン[, kurorofuruoroka-bon] (n) chlorofluorocarbon; CFC [Add to Longdo]
シーエフ[, shi-efu] (n) cf [Add to Longdo]
ハイドロクロロフルオロカーボン[, haidorokurorofuruoroka-bon] (n) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八·一五[bā yī wǔ, ㄅㄚ ㄧ ˇ, ·] cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945 [Add to Longdo]
八一五[bā yī wǔ, ㄅㄚ ㄧ ˇ, ] cf Japanese surrender in WWII on 15th August 1945 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
エヌシーエフティーピー[えぬしーえふていーぴー, enushi-efutei-pi-] ncftp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cf
   adv 1: compare (used in texts to point the reader to another
       location in the text) [syn: {cf.}, {cf}]
   n 1: a radioactive transuranic element; discovered by bombarding
      curium with alpha particles [syn: {californium}, {Cf},
      {atomic number 98}]
   2: the most common congenital disease; the child's lungs and
     intestines and pancreas become clogged with thick mucus;
     caused by defect in a single gene; no cure is known [syn:
     {cystic fibrosis}, {CF}, {fibrocystic disease of the
     pancreas}, {pancreatic fibrosis}, {mucoviscidosis}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CF
     Carry Flag (assembler)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CF
     Compact Flash [card]
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CF
     Compact Framework (MS, .NET, PocketPC)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top