Search result for

capelles

(63 entries)
(0.1001 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capelles-, *capelles*, capelle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา capelles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *capelles*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you. (Applause) (A capella) I don't want a lot for Christmasขอบคุณครับ ฉันไม่ต้องการอะไรมากมาย ในวันคริสต์มาส Love Actually (2003)
(men beatboxing) two weeks ago, i would have agreed that four grown men rehearsing a capella hip-hop in my living room was embarrassing.สองสัปดาห์ต่อมา เราสี่คน ตั้งวงประสานเสียง ฮิปฮอป ในห้องนั่งเล่นผม มันอาจดูตลก Acafellas (2009)
I hear there's a vacancy in your a capella group.ผมได้ยินว่ามีที่ว่าง ในวงของคุณ Acafellas (2009)
It was once called Capella della Terra, the Chapel of the Earth.บางครั้งระหว่างสามและห้า เช้านี้. Angels & Demons (2009)
♪ Dal capo i capelli bianchi ♪Dal capo i capelli bianchi Full Measure (2010)
First, the a capella choir from the all-boys' private school in Westerville, the Dalton Academy Warblers.ลำดับแรก กลุ่มประสานเสียง จากโรงเรียนชายล้วน ในเวสเตอร์วิล Dalton Academy Warblers Never Been Kissed (2010)
Your highness, tell me again about your a capella club at Oxford.ฝ่าบาท บอกฉันอีกครั้งเกี่ยวกับ capella club ของท่านที่ออกฟอร์ด The Princesses and the Frog (2011)
Every time he opens his dreamboat acapella mouth, you're just itching to kick him right in the Warblers.ทุกๆครั้งที่เบลนเอ่ยปากขึ้นมา นายน่ะอยากจะเตะเบลนกลับไปวอบเบลอร์ Pot O' Gold (2011)
Capelli got bit by a rattlesnake.แคเปลี มีโดยกัดงูกะปะ Lone Survivor (2013)
The power of singing a capella.พลัง แห่งการร้องประสานเสียง Lights Out (2013)
Mrs. Capello is watching Ben.คุณนายคาเปลโลกำลังดูแลเบนอยู่ Red Listed (2013)
What are you, in a fucking acapella group?นี่แกอยู่ในวงประสานเสียงรึไง? Whiplash (2014)
Planet Capella IV. The rare mineral topaline vital to the life support systems of planetoid colonies has been discovered in abundance here.Planet Capella IV. Der seltene Mineralstoff Topalin, wichtig zur Lebenserhaltung auf Planeten der Kolonien, wurde hier entdeckt. Friday's Child (1967)
I lead the Ten Tribes of Capella.Ich führe die Zehn Stämme von Capella an. Friday's Child (1967)
Capellans welcome this.- Capellaner begrüßen das. Friday's Child (1967)
We were forced to leave Capella to come to the aid of a Federation vessel under attack by a Klingon vessel.Wir mussten Capella verlassen, um einem Föderationsschiff zu helfen, das von Klingonen angegriffen wird. Friday's Child (1967)
We have fled into the hills, yet we know the Capellans will eventually find us by scent alone, if necessary.Wir flohen in die Berge, wissen jedoch, dass uns die Capellaner finden werden. Friday's Child (1967)
Now listen, you may be a Capellan woman and the widow of a High Teer. But I'm a doctor, and it's my tradition to care for the sick and injured.Sie sind vielleicht Capellanerin und die Witwe eines hohen Tirus, aber ich bin Arzt und kümmere mich nun mal um Kranke und Verletzte. Friday's Child (1967)
Capellans aren't human, Jim. They're humanoid.Capellaner sind keine Menschen. Friday's Child (1967)
Since the Capellans never developed the bow, this may come as big a surprise as gunpowder was on Earth.Die Capellaner kennen Pfeil und Bogen nicht. Das wird sie überraschen. Friday's Child (1967)
On course for Capella IV.- Kurs auf Capella IV. Friday's Child (1967)
Contact Starfleet. Inform them that Federation mining rights on Capella have been secured by treaty.Informieren Sie die Sternenflotte, dass wir die Schürfrechte auf Capella haben. Friday's Child (1967)
It's a native of Capella iv, isn't it?Sie stammt von Capella IV, oder? The Counter-Clock Incident (1974)
The Capellan flower!Die capellanische Blume! The Counter-Clock Incident (1974)
You go see affresci di Giotto. - Capella Peruzzi, Capella Bardivery good.Sehen Sie die Fresken von Giotto an, Capella Peruzzi, Bardi, sehr gut. A Room with a View (1985)
- Capella Peruzzi, affresci di Giotto...Capella Peruzzi, Fresken von Giotto... A Room with a View (1985)
Mm, your capellini is delicious.Mhm, deine Capellini sind ausgezeichnet. Promises to Keep (1987)
Mr. Capelli left the room.Mr. Capelli hat das Zimmer verlassen. My Blue Heaven (1990)
And then they killed Nicky Capelli. One behind the ear with a .22.Dann töteten sie Nicky Capelli, mit einer 22er hinters Ohr. My Blue Heaven (1990)
Father Capello from Providence.Pfarrer Capello aus Providence. Reversal of Fortune (1990)
You have got to try this Ted Koppel capellini.Du musst Ted Koppels Capellini probieren. A Pinch for a Pinch (1990)
Fuck a beat I go a cappellaVergiss den Beat ich sing a Capell8 Mile (2002)
"Gangland's AI Capelli seen at Chez Vito with cute blond chorine.""Gangster Al Capelli wurde im Chez Vito mit süßer Blondine gesehen." Chicago (2002)
We mostly do a cappella versions of cartoon theme songs.Wir singen meist A-capella-Versionen von Trickfilmmusiken. My Hero (2002)
I mean, they should at least acknowledge the fact that some people might not wanna listen to an a cappella concert of people, moaning and groaning.Sie könnten zumindest anerkennen, dass nicht alle Leute einem A-capella-Konzert aus Stöhnen und Keuchen zuhören wollen. Touched (2003)
Victoria's Secret models prancing around in bras and panties, or Yale preppies reuniting their stupid a cappella group.Victoria´s Secret Models laufen in BHs und Höschen rum oder Yale Snobs die Ihre A Capella Band wieder vereinigen. The Slutty Pumpkin (2005)
My Harvard a capella group, The Crocodillos.Das ist meine Harvard Acapellagruppe "The Crocodillos". The Break-Up (2006)
Listen, maybe Kapel lied about Jack to throw up some dust.Vielleicht hat Capell in Bezug auf Jack gelogen, um uns in die Irre zu führen? A Bend in the Road (2008)
We got a search warrant for a Marion Avenue medical clinic. It's run by a Dr. Douglas Kapel.Wir haben einen Durchsuchungsbefehl für die Marian Avenue-Klinik, die von einem Dr. Douglas Capell geleitet wird. Hard Reset (2008)
Dr. Kapel said he can lead us to this, um, Franklin Romar?- Dr. Capell bringt uns zu Franklin Romar? Hard Reset (2008)
Look, I need for you to check out these names that Kapel gave me.- Also bis heute nicht. Du müsstest die Namen der Mädchen überprüfen, die Capell mir gegeben hat. Hard Reset (2008)
Listen, maybe Kapel lied about Jack to throw up some dust.Verflucht noch mal! Vielleicht hat Capell in Bezug auf Jack gelogen, um uns in die Irre zu führen. Hard Reset (2008)
Jack found one of Dr. Kapel's clients yesterday.Jack trieb gestern eine von Capells Kundinnen auf. Hard Reset (2008)
Yeah. Now andrea hasn't called me back for two days.Und die Mitglieder des männlichen Acapella-Chors, aber ich hatte keine Ahnung. My Best Friend's Boyfriend (2009)
¶¶ Ohio ¶¶A capella: Pilot (2009)
this is how we do it... two weeks ago, i would have agreed that four grown men rehearsing a capella hip-hop in my living room was embarrassing.*This is how we do it...* Vor zwei Wochen hätte ich zugestimmt, das vier erwachsene Männer die in meinem Wohnzimmer a capella hip-hop proben, peinlich ist. (Musikrichtung) aus dir rausbrechen lassen... Acafellas (2009)
I hear there's a vacancy in your a capella group.Ich hab gehört, dass es einen freien Platz in Ihrer a Capella Gruppe gibt. Acafellas (2009)
Something you would have sung a cappella with the Whiff 'N' Poofs?Vielleicht etwas, was du A Capella mit den Whiff n' Poofs gesungen hättest? Verities & Balderdash (2009)
It was once called Capella della Terra,Sie hieß auch Capella della Terra: Angels & Demons (2009)
Get it? At the end it becomes a cappella.Und am Ende a capella... Play It Like Godard (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capellI'm going to be singing a capella at a friend's wedding ceremony.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจับแมลงสีฟ้าจิ๋ว[n. exp.] (nok jap malaēng sī fā jiu) EN: Pygmy Blue Flycatcher   FR: Gobemouche pygmée [m] ; Muscicapelle pygmée [m] ; Cyornis de Hodgson [m] ; Gobemouche bleu pygmée [m]
นกเปล้าใหญ่[n. exp.] (nok plao yai) EN: Large Green Pigeon   FR: Colombar de Capelle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPELL    K AA0 P EY1 L
CAPELLA    K AH0 P EH1 L AH0
CAPELLE    K AH0 P EH1 L
CAPELLI    K AH0 P EH1 L IY0
CAPELLO    K AH0 P EH1 L OW0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kirchencapella {f}church orchestra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカペラ[, akapera] (n) a capella (unaccompanied choir or choral work) (ita [Add to Longdo]
カペッリーニ[, kaperri-ni] (n) capellini (ita [Add to Longdo]
カペラ[, kapera] (n) Capella (star) (lat [Add to Longdo]
赤波馬駄[あかなまだ;アカナマダ, akanamada ; akanamada] (n) (uk) crestfish (Lophotus capellei); unicornfish [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top