Search result for

cakes

(44 entries)
(0.3234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cakes-, *cakes*, cake
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm about to throw-up the rice cakes from last year's autumn festival.ฉันอยากจะอาเจียนเอาเค้กข้าวที่กินไปตั้งกะปีที่แล้วออกมาจัง Beethoven Virus (2008)
And I was about to make rice cake soup for dinner, so there are rice cakes that I soaked in water.แล้วฉันก็ทำซุปเค้กข้าวไว้เป็นอาหารเย็น เค้กข้าวอ่ะ มันแช่อยู่ในน้ำ Beethoven Virus (2008)
Cakes and kettledrums. That's your next big plan?แสง และงู, นี่เป็นแผนใหม่หรือ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Lily's mother makes these cakes.เเม่ของไลลี่ทำขนมเค๊กพวกนี้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The children, in particular, enjoy the pastries and cakes on offer.โดยเฉพาะพวกเด็กๆ ดูจะมีความสุขกับบรรดาเค้ก และของหวานต่างๆ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I don't know anything about plants except you try to make cakes out of them!ชอบมุกนี่หรอ? งั้นขอเสียงฮาดังๆ Bedtime Stories (2008)
I've had eggs in, like, cakes.ฉันกินไข่ใน เอ่อ เค้ก Julie & Julia (2009)
All right, who stole the urinal cakes?เอาละ, ใครขโมย ก้อนดับกลิ่นโถฉี่ไป? Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Next time I'll make Eccles cakes. I love those.คราวหน้าแม่จะทำเค้กเอ็กเคิลส์ แม่ชอบ Nowhere Boy (2009)
A tray of crab cakes coming in on your 10:00.ถาดใส่เนื้อปู กำลังมาทาง 10 นาฬิกา Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
You, do you know how to make hot cakes?เธอรู้จักวิธีทำฮอตเค้กหรือเปล่า? Episode #1.1 (2009)
Hot cakes (pancakes).ฮอตเค้ก (แพนเค้ก) Episode #1.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cakesFlour is the main ingredient in cakes.
cakesHe bought six cakes of soap yesterday.
cakesHe didn't eat all of the rice cakes.
cakesHelp yourself to these cakes.
cakesI know the girl who is making cakes.
cakesI like neither of the cakes.
cakesI like sweet cakes very much.
cakesI prefer cakes or candies to alcohol, but I do drink.
cakesI was asked to buy some cakes on the way home from the office.
cakesMother has sent you some cakes and milk.
cakesMy mother knows how to make cakes.
cakesMy mother was happy to see her guest eating her cakes eagerly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า[v. exp.] (khāi dī pen thēnāmthēthā) EN: be selling like hot cakes ; sell extremely well   FR: se vendre comme des petits pains
ขนมปุยฝ้าย[n. exp.] (khanom pūifāi) EN: cotton ball cakes   
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes   FR: gaufrette de riz grillée [f]
ก้อน[n.] (køn) EN: [classifier : stones ; lumps of sugar ; cakes of soap ; clouds]   FR: [classificateur : pierres ; morceaux de sucre ; savonnettes ; nuages]]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAKES    K EY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cakes    (v) (k ei1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お餅[おもち, omochi] (n) (uk) rice cakes; pounded mochi rice [Add to Longdo]
ホットケーキ[, hottoke-ki] (n) hotcakes; pancakes [Add to Longdo]
安倍川餅[あべかわもち, abekawamochi] (n) (uk) {food} rice cakes (mochi) with Kinako [Add to Longdo]
引き菓子[ひきがし, hikigashi] (n) ornamental gift cakes [Add to Longdo]
菓子折り;菓子折[かしおり, kashiori] (n) (See 折り箱・おりばこ) box of cakes [Add to Longdo]
供え餅[そなえもち, sonaemochi] (n) (See 鏡餅) offering of mochi rice cakes; mochi rice cakes used as offering [Add to Longdo]
虎パン[とらパン, tora pan] (n) (1) (abbr) (See 虎柄パンツ) tiger-striped pants; (2) cakes or bread with a tiger pattern or face [Add to Longdo]
雑煮[ぞうに, zouni] (n) New Year dish; rice cakes cooked w. vegetables; (P) [Add to Longdo]
上菓子[じょうがし, jougashi] (n) quality cakes [Add to Longdo]
伸し餅;伸餅[のしもち, noshimochi] (n) flattened rice cakes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǚ, ㄋㄩˇ, ] cakes of rice-flour and honey [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] cakes made from rice flour twisted into rings [Add to Longdo]
饼饵[bǐng ěr, ㄅㄧㄥˇ ㄦˇ, / ] cakes; pastry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top