Search result for

buses

(40 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buses-, *buses*, buse
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Busesรถประจำทาง [TU Subject Heading]
Busesบัส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The other buses were heading off to hospitals. I guess we missed one.รถบัสคันอื่นๆกำลังมุ่งหน้า ไปที่โรงพยาบาล ฉันว่าเราพลาดไปคัน The Dark Knight (2008)
Sure, but I don't think they have buses in Paradise Falls.ครับ แต่จะมีรถบัสแถวนี้เหรอครับ Up (2009)
So watch out for moving buses. [chuckles] 'cause i love...เพราะงั้น ระวังรถบัสให้ดีนะ เพราะฉันรัก Hungry Man (2009)
When buses and parents come to pick these kids up.เมื่อรถโรงเรียน และผู้ปกครอง มารับเด็ก ๆ Faceless, Nameless (2009)
So we'll have school buses for evacuation.เราเตรียมรถรับ-ส่ง เพื่ออพยพเด็ก Faceless, Nameless (2009)
We--we throw ourselves in front of busesเรากระโจนไปหน้ารถบัส Invasion (2009)
- They came in buses driven by white men.พวกมันมาโดยรถบัส มีพวกผิวขาวเป็นคนขับ The Bang Bang Club (2010)
Well, have city buses there to ferry people to operating lines. Yeah.งั้นให้รถเมล์รับส่งคนไปตรงที่ต่อรถไฟได้ Iron Man 2 (2010)
Hey, trains and buses are hotbeds for gypsy activities.เฮ้ รถไฟน่ะเหมือนกับเตียงอุ่นๆเลย เพื่อกิจกรรมที่เราจะทำ ต้องตื่นตัวไว้ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Don't move for 15 to 30 minutes, depending on how the buses are running.อย่าไปไหน ประมาณ 15-30 นาที ขึ้นอยู่กับความเร็วของรถเมล์ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Two mornings in a row, two buses kill two people.เหตุเกิดตอนเช้า และรถบัสชนคนตายเหมือนกัน The Plateau (2010)
- 37 people in the intersection, 22 cars, 4 trucks, 2 buses,- ถ้าเกิดมีใครคำนวนตัวแปรไว้แล้วล่ะ - มีคนถึง 37 คนที่สี่แยกนั่นนะ รถบัสอีก 2 คน The Plateau (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
busesAll the buses are full.
busesAll was quiet except that buses sometimes ran.
busesBuses are running at 20 minute intervals.
busesBuses in the country do not usually come on time.
busesBuses, trains and planes convey passengers.
busesCars, buses, and trucks are all vehicles.
busesChange buses at that stop.
busesExcuse me. How often do shuttle buses run to downtown N.Y?
busesFor 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.
busesHow fast Greyhound buses run!
busesHow often do the buses run?
busesHow often do the buses run in an hour?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คัน[n.] (khan) EN: [classifier : automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...) ; umbrellas ; spoons, forks]   FR: [classificateur : automobiles, cyclomoteurs, bicyclettes, véhicules motorisés ; parapluies, ombrelles ; cuillères, fourchettes]
ปากร้าย[v.] (pāk rāi) EN: be sharp-tongued ; be foul-mouthed ; be given to abuses ; be bitter of speech   FR: être mauvaise langue
ถ่ายรถ[v. exp.] (thāi rot) EN: change trains ; change buses ; transfer to another train/bus   FR: changer de train ; changer de bus

CMU English Pronouncing Dictionary
BUSES    B AH1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
buses    (v) (b uh1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブセッション[, obusesshon] (n) obsession [Add to Longdo]
営業区域[えいぎょうくいき, eigyoukuiki] (n) business zone (e.g. for taxis, buses, etc.); business domain; sales route [Add to Longdo]
押し被せ褶曲;押しかぶせ褶曲[おしかぶせしゅうきょく, oshikabuseshuukyoku] (n) overthrust fold [Add to Longdo]
旧弊打破[きゅうへいだは, kyuuheidaha] (n) breaking down antiquated notions; abandoning old-time ways; correcting long- standing abuses [Add to Longdo]
時代の弊[じだいのへい, jidainohei] (n) abuses of the times [Add to Longdo]
乗換え(P);乗り換え(P);乗り替え;乗替え;乗換[のりかえ, norikae] (n) transfer (trains, buses, etc.); connection; connexion; (P) [Add to Longdo]
待合所[まちあいじょ, machiaijo] (n) (1) shelter (for buses); waiting area; (2) waiting room [Add to Longdo]
定時性[ていじせい, teijisei] (n) punctuality (used almost exclusively in reference to trains, buses, ferries, etc); reliability [Add to Longdo]
路線図[ろせんず, rosenzu] (n) route map (buses and trains, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top