ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bonze

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonze-, *bonze*
Possible hiragana form: ぼんぜ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonze(บอนซ) n. พระจีนหรือพระญี่ปุ่น (พุทธศาสนา)
bonzer(บอน'เซอะ,-ซะ) ใหญ่มาก,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเลิศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาตร[n.] (bāt) EN: monk's alms bowl   FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
จีวร[n. exp.] (jīwøn) EN: robe of Buddhist monks   FR: robe des moines bouddhistes [f] ; robe des bonzes [f]
แม่ชี[n.] (maēchī) EN: Buddhist nun ; nun ; sister ; religious   FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
นิมนต์[v.] (nimon) EN: invite a monk   FR: inviter les bonzes
ปาราชิก[n.] (pārāchik) EN: grave sin (committed by a Buddhist priest requiring expulsionfrom the order) ; gravest transgression of the rules for a Buddhist monk   FR: péché (entraînant l'expulsion du bonze) [m]
พระ[n.] (phra) EN: Buddhist monk ; monk   FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m]
พระภิกษุ[n.] (phraphiksu) EN: Buddhist monk ; Buddhist priest   FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m]
พระสงฆ์[n.] (phrasong) EN: Buddhist monk   FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bonze {m} [relig.]bonze [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
法師[ほうし, houshi] (n) Buddhist priest; bonze; (P) [Add to Longdo]
[ぼう, bou] (n) (1) bonze; monk; (2) monk's dwelling; (3) (vocative) boy; sonny; (4) I (used by male children); me; (suf) (5) (after name) familiar form of address; (6) (often preceded by ん) person who is .. [Add to Longdo]
坊主(P);房主(oK)[ぼうず, bouzu] (n) (1) Buddhist priest; bonze; (2) close-cropped hair; crew cut; person with a shorn head; (3) (fam) (derog) boy; sonny; lad; (4) (See お凸・おでこ・3) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bonze \Bon"ze\ (b[o^]n"z[-e]; 277), n. [Pg. bonzo, fr. Japan.
   b[=o]zu a Buddhist priest: cf. F. bonze.]
   A Buddhist or Fohist priest, monk, or nun.
   [1913 Webster]
 
   Note: The name was given by the Portuguese to the priests of
      Japan, and has since been applied to the priests of
      China, Cochin China, and the neighboring countries.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top