Search result for

blew

(51 entries)
(0.038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blew-, *blew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blew[N] กริยาช่องที่ 2 ของ blow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blew(บลู) v. อดีตกาลของ blow
cablewayn. ทางสายเคเบิล,ทางสายลวด
tablewaren. ภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับประทานอาหารบนโต๊ะ

English-Thai: Nontri Dictionary
blew(vi) pt ของ blow
tableware(n) เครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So i-i blew up at her in front of everyone.และชั้นก็ฉีกหน้าแม่ต่อหน้าทุกคน Chuck in Real Life (2008)
No single type of cancer blew up three organsไม่มีมะเร็งชนิดไหนที่จะระเบิดอวัยวะทั้ง 3 อย่างในหน้าอกได้ Not Cancer (2008)
Either an Olympic gymnast who busted her leg, a child star who blew all her sequel money on drugs, or she's just a lying runaway.หลังจากแข่งยิมนาสติกในโอลิมปิค ซึ่งทำร้ายขาเธอ ดาวรุ่งเลยตกอับ แล้วก็ใช้เงินไปกับยาเสพติด หรือเธอแค่\ เป็นคนหลบหนีเข้าเมืองที่โกหก Emancipation (2008)
Ammo was in there. The place just blew.กระสุนอยู่ในนั้น ที่แห่งนี้ระเบิด Pilot (2008)
- that blew up out by the streams last night.- ระเบิดกระจายไปทั่วลำน้ำเมื่อคืน Pilot (2008)
He almost blew up new york city.คือเขาเกือบระเบิดเมืองนิวยอร์คไปแล้ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Someone brought explosives into the palace and blew up the new Royal Villa!มีบางคนนำระเบิดเข้าไปในพระราชวัง และมันก็ระเบิดที่พระตำหนักใหม่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Do you know who it was that blew up the explosives in our cart?ท่านรู้หรือไม่ว่าใครที่ทำให้เกิดการระเบิดของเกวียนนั้น Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You blew up the palace!เจ้าระเบิดพระราชวัง! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
This is how you blew it with Nemo.นั่นทำให้นายดูลอยได้เหมือนกับนีโม Bolt (2008)
The engine blew up.เครื่องยนต์เกิดระเบิดขึ้น Passengers (2008)
You just blew my fuckin' mind.นายเพิ่งพูดโดนใจฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blewShe blew out all the candles on the birthday cake.
blewI blew a gasket.
blewThe moment he touched it, it blew up.
blewHe blew me a glass doll.
blewThe wind blew the umbrella out of her hand.
blewWhen John's neighbor saw John selling drugs, she blew the whistle on him.
blewI blew the candle out.
blewThe man blew out his own brains.
blewWhen I asked Dad for more money, he really blew up and started to yell at me.
blewHe drove over a land mine and his jeep blew up.
blewDuring the night the wind blew cold.
blewHe blew his nose in a handkerchief.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถกระเช้า[n.] (rot krachāo) EN: cableway ; cable car ; cabin   FR: téléphérique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLEW    B L UW1
BLEWETT    B L UW1 IH2 T
BLEWITT    B L UW1 IH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blew    (v) (b l uu1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blewittkauz {m} [ornith.]Forest Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダブルワード[, daburuwa-do] (n) {comp} doubleword [Add to Longdo]
テーブルウエア[, te-buruuea] (n) tableware [Add to Longdo]
館;屋形[やかた;たち(館);たて(館), yakata ; tachi ( kan ); tate ( kan )] (n) (1) mansion; small castle; (2) (hon) nobleman; noblewoman; (3) (やかた only) boat cabin [Add to Longdo]
貴女(oK)[きじょ, kijo] (n) (1) (fem) (obsc) noblewoman; lady; (pn,adj-no) (2) (hon) you (referring to a woman; epistolary style) [Add to Longdo]
銀食器[ぎんしょっき, ginshokki] (n) silverware; silver tableware [Add to Longdo]
紅の袴;紅袴[くれないのはかま, kurenainohakama] (n) red hakama (e.g. worn by miko, or noblewomen at court) [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) [Add to Longdo]
上臈[じょうろう, jourou] (n) court lady; noblewoman [Add to Longdo]
食器[しょっき, shokki] (n) tableware; (P) [Add to Longdo]
鉄索[てっさく, tessaku] (n) cable; wire rope; cableway [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダブルワード[だぶるわーど, daburuwa-do] doubleword [Add to Longdo]
倍長語[ばいちょうご, baichougo] doubleword [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blow \Blow\, v. i. [imp. {Blew} (bl[=u]); p. p. {Blown}
   (bl[=o]n); p. pr. & vb. n. {Blowing}.] [OE. blawen, blowen,
   AS. bl[=a]wan to blow, as wind; akin to OHG. pl[=a]jan, G.
   bl[aum]hen, to blow up, swell, L. flare to blow, Gr.
   'ekflai`nein to spout out, and to E. bladder, blast, inflate,
   etc., and perh. blow to bloom.]
   1. To produce a current of air; to move, as air, esp. to move
    rapidly or with power; as, the wind blows.
    [1913 Webster]
 
       Hark how it rains and blows !     --Walton.
    [1913 Webster]
 
   2. To send forth a forcible current of air, as from the mouth
    or from a pair of bellows.
    [1913 Webster]
 
   3. To breathe hard or quick; to pant; to puff.
    [1913 Webster]
 
       Here is Mistress Page at the door, sweating and
       blowing.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To sound on being blown into, as a trumpet.
    [1913 Webster]
 
       There let the pealing organ blow.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To spout water, etc., from the blowholes, as a whale.
    [1913 Webster]
 
   6. To be carried or moved by the wind; as, the dust blows in
    from the street.
    [1913 Webster]
 
       The grass blows from their graves to thy own. --M.
                          Arnold.
    [1913 Webster]
 
   7. To talk loudly; to boast; to storm. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       You blow behind my back, but dare not say anything
       to my face.              --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   8. To stop functioning due to a failure in an electrical
    circuit, especially on which breaks the circuit; sometimes
    used with out; -- used of light bulbs, electronic
    components, fuses; as, the dome light in the car blew out.
    [PJC]
 
   9. To deflate by sudden loss of air; usually used with out;
    -- of inflatable tires.
    [PJC]
 
   {To blow hot and cold} (a saying derived from a fable of
    [AE]sop's), to favor a thing at one time and treat it
    coldly at another; or to appear both to favor and to
    oppose.
 
   {To blow off}, to let steam escape through a passage provided
    for the purpose; as, the engine or steamer is blowing off.
    
 
   {To blow out}.
    (a) To be driven out by the expansive force of a gas or
      vapor; as, a steam cock or valve sometimes blows out.
    (b) To talk violently or abusively. [Low]
 
   {To blow over}, to pass away without effect; to cease, or be
    dissipated; as, the storm and the clouds have blown over.
    
 
   {To blow up}, to be torn to pieces and thrown into the air as
    by an explosion of powder or gas or the expansive force of
    steam; to burst; to explode; as, a powder mill or steam
    boiler blows up. "The enemy's magazines blew up."
    --Tatler.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blow \Blow\ (bl[=o]), v. i. [imp. {Blew} (bl[=u]); p. p. {Blown}
   (bl[=o]n); p. pr. & vb. n. {Blowing}.] [OE. blowen, AS.
   bl[=o]wan to blossom; akin to OS. bl[=o]jan, D. bloeijen,
   OHG. pluojan, MHG. bl["u]ejen, G. bl["u]hen, L. florere to
   flourish, OIr. blath blossom. Cf. {Blow} to puff,
   {Flourish}.]
   To flower; to blossom; to bloom.
   [1913 Webster]
 
      How blows the citron grove.       --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blew \Blew\,
   imp. of {Blow}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top