ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beuten

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beuten-, *beuten*
Possible hiragana form: べうてん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beuten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beuten*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Babies left to die in ditches, the poor preying on the poor.Kinder, die im Graben sterben. Die Armen beuten die Ärmeren aus. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
And that's not the worst. You try to squeeze even more from your investment.Sie beuten die Arbeiter hinterhältig aus. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
If you'd known Sebastian, you'd understand she had no choice how none of us ever had a choice, once Sebastian had decided we were to be used.Hätten Sie Sebastian gekannt, würden Sie verstehen, sie hatte keine Wahl. Wie keiner von uns eine Wahl hatte, wenn Sebastian beschlossen hatte... dass er jemanden ausbeuten kann. Suddenly, Last Summer (1959)
Using people?Menschen auszubeutenSuddenly, Last Summer (1959)
And maybe that's what hate is. Not being able to use people.Vielleicht ist das Hass, wenn man nicht im Stande ist, auszubeutenSuddenly, Last Summer (1959)
Exploiting our labor and then re-educating us. Is that their way?Zuerst ausbeuten, dann erziehen, nichts anderes machen die. The Human Condition III: A Soldier's Prayer (1961)
He did that so he could take all of Devil's Head, to be sure of the goldmine.Er wollte mit seiner Bande zum Teufelshorn, um die Goldmine auszubeutenOld Surehand (1965)
We will get firearms.Wir erbeuten die Feuerwaffen. The Sons of Great Bear (1966)
If I was gonna tell, it'll be somebody that's close to me.Ich alleine hätte das Recht, die Mine auszubeuten. Das wisst Ihr. Winnetou and the Crossbreed (1966)
And maybe for the kid they'd fork it over.Aber wir wären blöd, die Mine nicht richtig auszubeutenWinnetou and the Crossbreed (1966)
I want your opinions.Ich will die Mine richtig ausbeutenWinnetou and the Crossbreed (1966)
Good people, don't let that wretched architect Numérobis exploit you.Hallo, Freunde! Lasst euch nicht von diesem Stümper ausbeutenAsterix & Cleopatra (1968)
That you women always side with the ones who exploit you.Dass ihr Frauen immer auf der Seite derjenigen steht, die euch ausbeutenDetektive (1969)
On this occasion, you fired without warning and fled with jewelry valued at $150,000.Sie schießen ohne Warnung. Sie erbeuten Schmuck im Wert von 65 Millionen Francs und fliehen. The Sicilian Clan (1969)
Of course, they'll steal the money en route.Natürlich werden sie das Geld unterwegs erbeutenThe Good Guys and the Bad Guys (1969)
They say I'm aiding and abetting prostitution... but I'm innocent.Man sagt, ich würde Prostitution fördern und ausbeuten, aber ich bin unschuldig. The Bird with the Crystal Plumage (1970)
Honestly... do I look like someone who exploits women?Nein, nein, sei ruhig ehrlich. Wirke ich wie einer, der Frauen ausbeuten könnte? The Bird with the Crystal Plumage (1970)
They didn't get a cent you know, it was a failure.Im Juwelierladen konnten sie kein Geld erbeutenExecution Squad (1972)
It becomes a vicious attempt on the part of the white power structure to exploit our black men and women in this society.Ein teuflischer Mechanismus den die weißen Machtstrukturen betreiben um unsere schwarzen Männer und Frauen auszubeutenCoffy (1973)
Cant you see that's just teaching Black kids to exploit their own kind?Kannst du nicht sehen, dass das unsere Kinder lehrt, ihre eigenen Leute auszubeutenThe Mack (1973)
I'm fed up with this backwater and I hate being fleeced by taxes.Ich habe die Nase voll vom akademischen Ententeich. Ich will mich auch nicht ausbeuten lassen. Scenes from a Marriage (1973)
It's not nice to exploit those people, man.Oder diese Leute auszubeutenLenny (1974)
Three, count 'em, three gigantic rip-offs.Nicht weniger als drei AusbeutenThe Longest Yard (1974)
Never. But you said three gigantic rip-offs.Aber du sagtest drei AusbeutenThe Longest Yard (1974)
This land is given to us here in trust, just for a little while, to take care of, and if you blow it up and blast it up and mine it and pour cement all over it, it's gone forever!Dieses Land wurde uns anvertraut, damit wir uns eine kleine Weile darum kümmern und wenn Sie es hochjagen und wegsprengen, es ausbeuten und Zement darüber gießen, ist es für immer weg! The Cloudburst (1976)
I'll be exploited.Man wird mich ausbeutenJonah Who Will Be 25 in the Year 2000 (1976)
Whatever the cause of the rig sinking, the cost that you, as the ship's owner, would have to pay would be, like enormous.Und warum verlieren die Leute in einem Casino auf dem Festland... ihr letztes Hemd und hier bei mir auf meinem Schiff beuten sie mich aus, als wäre ich ein Goldesel? Das liegt an der Exzentrik der Gaußkurve. Charleston (1977)
Don't you see that people like Ferrante exploit us?Verstehst du nicht, dass Leute wie die Ferrante uns ausbeutenThe Kingdom of Naples (1978)
Agrimany Fallchester was arrested and fined £80 for exploiting the area round the Boulder Orchard for financial gain.Agrimany Fallchester wurde wegen Ausbeutens des Boulder-Obstgartens verhaftet und zu 80 Pfund Strafe verurteilt. The Falls (1980)
- I'm talking about a bill that was designed to destroy the environment, cheat the people and line the pockets of the private power companies.-Von einer Gesetzesvorlage, die bestimmt ist, die Umwelt zu zerstören, Menschen auszubeuten... und die Taschen privater Energielieferanten zu füllen. Just My Bill (1982)
The Portage River Power Bill is an attempt by a handful of greedy profiteers... to exploit both the people and the resources of this state.Die Portage River Energievorlage ist der Versuch einer Handvoll gieriger Profitgeier, sowohl die Leute als auch die Rohstoffe dieses Staates auszubeutenJust My Bill (1982)
I've learned to trust your instincts. You smelled a case and that's good enough for me.Sie täuschen ihre Umwelt, beuten talentierte Untergebene aus. Etched in Steele (1982)
We must trust the people instead of giving our backs and taking advantage of them!Man muss Vertrauen in das Volk setzen. Anstatt es zu verachten und auszubeutenAntonieta (1982)
So if somebody does try to exploit me, who do I go to about it?An wen wende ich mich, falls mich jemand ausbeuten will? Blade Runner (1982)
You are stealing the nation's treasuresWie kannst du nur das Erbe unseres Landes ausbeutenDragon Lord (1982)
Shame is an unhappy emotion invented by pietists in order to exploit the human race.Scham ist ein freudloses Gefühl, erfunden von Frömmlern, um die Menschen auszubeutenVictor Victoria (1982)
He wants to work it.Er will sie ausbeutenDiamonds 'n Dust (1983)
Exploitive publicity.Ausbeutende Publicity. Give Me Liberty... or Give Me Death (1983)
They'll exploit him.Sie beuten ihn nur aus. Zelig (1983)
Nobody has the right to do that to anybody.Niemand hat das Recht, einen anderen auszubeutenKiss of the Spider Woman (1985)
You are not going to use them, Mr Wearing.Freuen Sie sich nicht zu früh. Sie beuten die Leute nicht aus! Water (1985)
I'm told it's a group of decadent Americans trying to exploit the starving victims of American imperialism.Es soll eine Gruppe dekadenter Amerikaner sein, die versucht, die hungernden Opfer des U.S.-Imperialismus auszubeutenThree Little Spies (1986)
One moment! That boy is a rebel!Er lässt sich nicht ausbeuten, er lehnt sich auf. Ginger and Fred (1986)
Always looking for new talent to exploit, aren't we, Edgar?Wir beuten gern neue Talente aus, stimmt's, Edgar? Read My Lips (1988)
You've got it! What about me?Und als Schrecken der Karibik... erbeuten wir Gold und Juwelen und verstecken unsere Schätze... in einer von Skeletten bewachten Höhle. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
It's beautiful. Is this what this is all about?Gegenteilig zu was ihr Leute denkt, werden wir die Region entwickeln, und nicht ausbeutenDie Hard (1988)
Of course, I don't hear anything about brothers in your country. But your country exploits its own people just the same.Ich weiß natürlich nichts von Brüdern in Ihrem Land, aber Sie beuten Ihre eigenen Leute aus. Red Heat (1988)
... deplete the planet, move on to another....sie beuten den Planeten aus, und ziehen dann weiter. They Live (1988)
Don't let them abuse you.Lass dich nicht ausbeutenTie Me Up! Tie Me Down! (1989)
We have neither the experience nor the technology to exploit it.Allerdings haben wir weder Erfahrung noch Technologie, sie auszubeutenThe Price (1989)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausbeuten | ausbeutend | ausgebeutet; ausgenutzt | nicht ausgebeutetto exploit | exploiting | exploited | unexploited [Add to Longdo]
erbeuten | erbeutend | erbeutetto capture | capturing | captured [Add to Longdo]
erbeutento carry off [Add to Longdo]
schinden; ausbeutento slave-drive [Add to Longdo]
verwerten; ausnutzen; nutzen; ausbeuten; instrumentalisierento exploit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
酷使[こくし, kokushi] schinden, ueberfordern, ausbeuten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top