Search result for

bessere

(62 entries)
(0.7585 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bessere-, *bessere*
Possible hiragana form: べっせれ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bessere มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bessere*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'll have to do better than that.Ich fürchte, da müssen Sie sich schon was Besseres einfallen lassen. Time After Time (1979)
I keep hoping I'll run into something better.Ich hoffe immer, mir läuft was Besseres über'n Weg. The Warriors (1979)
And after that, we`ll know .... which technique`s superior.Danach werden wir wissen, wer der Bessere ist. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Alright lets treat him well.Geben wir ihm doch eine bessere Behandlung. The Incredible Kung Fu Master (1979)
They`re fighting over whose style is better, you know ?Sie streiten sich darum, wer den besseren Kampfstil hat, verstehst du? The Incredible Kung Fu Master (1979)
May your life be easier than mine.Mögest du ein besseres Leben haben! Nightmares (1979)
​​We'll find a new teacher.Wir finden einen besseren Herrscher.) Don't Go in the House (1979)
You can forget the formalities. This isn't the time or place.Lassen wir Komplimente für bessere Zeiten. Pirates of the 20th Century (1980)
People like Maze, Barrett and Steadman, think they're better than us, just because we're Latino.Leute wie Maze, Barrett und Steadman, denken, sie wären was Besseres, weil wir Latino sind. Space Croppers (1980)
Oh, Hal, why don't you get set up in a good position?Oh, Hal, warum suchst du dir nicht eine bessere Position? Spaceball (1980)
On the contrary, what better place to hide than in a crowd right in front of people?Im Gegenteil, wo gibt es ein besseres Versteck? Spaceball (1980)
Hey batter, I've got a better swing hanging from a tree in my backyard.Hey Schlagmann, ich hab eine bessere Schaukel in unserem Hof hängen. Spaceball (1980)
No better place to hide than in a crowd.Es gibt keinen besseren Platz sich zu verstecken. Spaceball (1980)
Now, I've done exactly as you asked me to do, against my better judgment.Ich tat alles, was verlangt wurde gegen meines besseren Wissens. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
I'm sorry the children couldn't have a better welcome here on Earth.Tut mir leid, dass die Kinder auf der Erde keinen besseren Empfang hatten. The Super Scouts: Part 1 (1980)
DILLON: We couldn't find a better place to settle the children.Wir hätten keinen besseren Ort für die Kinder finden können. The Super Scouts: Part 1 (1980)
It will save a single child's life, and give us better opportunity to observe our Earth brothers.Das Leben eines Kindes wird gerettet, und wir haben viel bessere Möglichkeiten, die Erdbewohner zu beobachten. The Super Scouts: Part 2 (1980)
You're gonna need better bait than this if you want to catch Steve.Um Steve an Land zu ziehen, brauchst du einen besseren Köder. The Inspiration (1980)
Well, then, I think that we had better get some better fishing equipment because he can break these fishing poles right in half.Dann sollten wir bessere Angelruten haben, finde ich, denn diese hier zerbricht er mit Leichtigkeit. The Last Straw (1980)
Look, I have a better idea.Schau, ich habe einen besseren Einfall. The Medal (1980)
Don't you think I've got better things to do than go chasing around after you?Meinst du nicht, dass ich Besseres zu tun habe, als dir hinterherzujagen? The Outrage: Part 1 (1980)
I hope you're a better sheriff than you are a cribbage player.Hoffentlich bist du ein besserer Sheriff als Cribbage-Spieler. The Outrage: Part 1 (1980)
I reckon it's because I want you to become a better man than I am.Vielleicht, weil ich möchte, dass du ein besserer Mann als ich wirst. The Outrage: Part 1 (1980)
Nobody could write a better article about this than you.Niemand könnte darüber einen besseren Artikel schreiben als Sie. The Premonition (1980)
I have a better idea still.Ich habe eine bessere Idee. The Prodigals (1980)
Well, I could wish there were a better one but it's quite possible, you know.Na ja, ich wünschte, es gäbe ein Besseres, aber es geht doch, oder? The Travelling Man (1980)
I thought I'd come by and sharpen up my techniques.Ich dachte, ich komme mal vorbei und verbessere meine Technik. The Valediction (1980)
Better quality.Von besserer. Open Government (1980)
- You want a betterreason, right?Sie wollen bessere Argumente? - Ja, allerdings. The Official Visit (1980)
Try and make out a more likely story and don't pretend to shelter yourself under such a piece of imposture.Denkt Euch eine bessere Erfindung aus, Gebt es auf, Euch mit dieser Fabel zu retten, The Miser (1980)
-This pink diamond sir.- Ein Diamant. - Haben Sie nichts Besseres? Le guignolo (1980)
It's the best thing for them.Was gibt es Besseres? The King and the Mockingbird (1980)
- How about this one?- ich weiß was Besseres. American Gigolo (1980)
Better than that.- Ja, ich habe etwas Besseres. Atlantic City (1980)
Well, then I'm stumped.Ja, dann fällt mir im Moment auch nichts Besseres ein. From the Life of the Marionettes (1980)
Not because we're particularly feminine ourselves. No. But because we're more in touch with our feelings.Nicht, weil wir nun selbst besonders feminin wären, nein, aber weil wir einen besseren Kontakt zu unseren Gefühlen haben. From the Life of the Marionettes (1980)
I know something much better.Ich kenne da was Besseres. Bad Timing (1980)
Haven't you got something better to do than hang around like a dog in heat?Hast du nichts Besseres zu tun, als wie ein läufiger Hund rumzuhängen? Bronco Billy (1980)
If you have something better to do, do it.Wenn du was Besseres vorhast, mach es. Bronco Billy (1980)
Haven't you got something better to do, besides hang around like a coyote in heat?Hast du nichts Besseres zu tun, als wie ein läufiger Kojote rumzuhängen? Bronco Billy (1980)
Popeil's improved Veg-O-Matic stretches food dollars.Dank Popeils besserem Veg-O-Matic reicht das Haushaltsgeld länger. Brubaker (1980)
And unless there's afire in some other part of the building, there are an awful lot of people here with nothing better to do.Und es sei denn, es brennt in einem Teil des Gebäudes, so befinden sich hier eine Menge Leute, die nichts Besseres zu tun haben. The Changeling (1980)
There's nothing better to doEs gibt nichts Besseres! City of Women (1980)
You better think of a better reason than that.Da lass dir mal einen besseren Grund einfallen. Coal Miner's Daughter (1980)
I suppose you got a better offer from Hebertot.Sie bekommen bestimmt woanders einen besseren Vertrag. The Last Metro (1980)
Can´t you find a better hiding place?Gibt es denn kein besseres, sichereres Versteck? The Last Metro (1980)
And anyway, you got a lot better motivation than I do: your ass.Und niemand hat einen besseren Grund dazu. Schließlich geht es um Ihren Kragen. Dressed to Kill (1980)
Do you think you are better than me?- Sie halten sich für was Besseres? - Hören Sie doch... The Elephant Man (1980)
Hey, save your strength. There'll be another time.Hey, heb dir deine Kräfte für was Besseres auf. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
What do you mean?Es hätte keinen Besseren treffen können. Wie meinst du das? Hier. The Exterminator (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehehälfte {f}; bessere Hälfte {f}better half [Add to Longdo]
Haftverbesserer {m}bonding enhancer [Add to Longdo]
bessere Sortenhigh grades [Add to Longdo]
Weltverbesserer {m}; Weltverbesserin {f}some who thinks he/she an to the world to rights; do-gooder [Add to Longdo]
Wendung {f} | eine interessante Wendung | eine unerwartete Wendung nehmen | eine Wendung zum Besseren (Schlechteren) | beunruhigende Wendung {f}turn | an interesting turn | to take an unexpected turn | a turn for the better (worse) | troubling spin [Add to Longdo]
sich eines Besseren belehren lassento be open to conviction [Add to Longdo]
eines Besseren belehren | eines Besseren belehrend | eines Besseren belehrtto disabuse | disabusing | disabused [Add to Longdo]
sich zum Besseren/Schlechteren wendento take a turn for the better/worse [Add to Longdo]
wider {prp; +Akkusativ} | wider (alles) Erwarten | wider Willen | wider besseres Wissen | wider alle Vernunftagainst; contrary to | contrary to (all) expectations | against one's will | against one's better knowledge | against all reason [Add to Longdo]
Das Bessere ist des Guten Feind.Better is the enemy of good. [Add to Longdo]
die bessere HälfteSO : significant other [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top