ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bandwidth

B AE1 N D W IH0 D TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bandwidth-, *bandwidth*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bandwidth(n) ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bandwidth๑. ความกว้างแถบความถี่๒. แบนด์วิดท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bandwidth๑. ความกว้างแถบความถี่๒. แบนด์วิดท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์, Example:

แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน

ในความหมายทั่วไป แบนด์วิชท์ คือ ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลนั่นเอง แบนด์วิชท์เป็นสัดส่วนโดยตรงของจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่สามารถส่งผ่านหรือรับต่อหน่วยเวลาในความหมายเชิงคุณภาพ แบนด์วิชท์เป็นสัดส่วนของความซับซ้อนของข้อมูล สำหรับการทำงานของระบบที่รองรับได้ เช่น การดาวน์โหลด (Download) ไฟล์รูปภาพทุกประเภทในหนึ่งวินาทีใช้แบนด์วิชท์ มากกว่าการดาวน์โหลดข้อความในเวลาหนึ่งวินาที โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ (กราฟิก เสียง วิดีโอ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ) ต้องใช้แบนด์วิชท์มาก ซึ่งการนำเสนอแบบ Virtual reality (VR) และภาพแบบ 3 มิติ ชนิด Full-length ใช้แบนด์วิชท์มากที่สุด

นอกจากนั้น แบนด์วิชท์ยังใช้อ้างถึงคุณลักษณะการตอบสนองความถี่ของระบบรับการสื่อสารของสัญญาณทุกประเภท ทั้งแบบแอนะล็อก และแบบดิจิตอล ในระบบดิจิตอล แบนด์วิชท์จะวัดเป็นบิตหรือไบต์ต่อวินาที (bits per second หรือ bps)(จำนวนบิตต่อวินาที) เช่น โมเด็มซึ่งทำงานที่ 57,600 bps จะมี แบนด์วิชท์ เป็น 2 เท่าของ โมเด็ม ซึ่งทำงานที่ 28,800 bps ส่วนในระบบแอนะล็อก ความหมายของ แบนด์วิชท์ หมายถึง ความแตกต่างระหว่างความถี่สูงสุดและต่ำสุดของสัญญาณ มีหน่วยวัดเป็นเฮิรตซ์ (Hertz) (รอบต่อวินาที) เช่น สัญญาณเสียงมี แบนด์วิชท์ ประมาณ 33 kilohertz (33 KHz) และการกระจายภาพของโทรทัศน์แบบแอนะล็อกใช้สัญญาณวิดีโอ ซึ่งมีแบนด์วิชท์ ประมาณ 6 megahertz (6 MHz)

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spenser, you have more knowledge about bandwidth processing than anyone here.สเปนเซอร์ คุณเก่งเรื่องจัดการแบนวิดธ์กว่าทุกคนที่นี่ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
We don't have anywhere near the bandwidth to do that citywide.พวกเราไม่มีย่านความถี่ที่กว้างในเมืองใหญ่อย่างนี้ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
He'd need a lot of bandwidth for something like that.เขาต้องการแบนวิทขนาดใหญ่ เพื่อทำแบบนั้นได้ The Internet Is Forever (2010)
Please let me know when you and your girlfriend are done hogging the bandwidth for your self-abuse.เธอและแฟนทำเสร็จ เธอใช้เน็ตหมดเลย The Infestation Hypothesis (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
BANDWIDTH B AE1 N D W IH0 D TH

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
带宽[dài kuān, ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢ, / ] bandwidth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandbreite {f} | Bandbreiten {pl}bandwidth | bandwidths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand [Add to Longdo]
スループットBOD[スループットビーオーディー, suru-puttobi-o-dei-] (n) {comp} throughput Bandwidth On Demand [Add to Longdo]
バンド幅[バンドはば, bando haba] (n) {comp} bandwidth [Add to Longdo]
ピーク帯域幅[ピークたいいきはば, pi-ku taiikihaba] (n) {comp} peak bandwidth [Add to Longdo]
ファットパイプ[fattopaipu] (n) {comp} fat pipe (i.e. a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
リソースBOD[リソースビーオーディー, riso-subi-o-dei-] (n) {comp} resource Bandwidth On Demand [Add to Longdo]
回線帯域[かいせんたいいき, kaisentaiiki] (n) {comp} line bandwidth [Add to Longdo]
高帯域[こうたいいき, koutaiiki] (n) high bandwidth [Add to Longdo]
帯域[たいいき, taiiki] (n) (1) zone; band; belt; (2) (abbr) bandwidth [Add to Longdo]
帯域確保[たいいきかくほ, taiikikakuho] (n) {comp} bandwidth guarantee [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バンド幅[バンドはば, bando haba] bandwidth [Add to Longdo]
ピーク帯域幅[ピークたいいきはば, pi-ku taiikihaba] peak bandwidth [Add to Longdo]
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection) [Add to Longdo]
回線帯域[かいせんたいいき, kaisentaiiki] line bandwidth [Add to Longdo]
帯域[たいいき, taiiki] bandwidth [Add to Longdo]
帯域確保[たいいきかくほ, taiikikakuho] bandwidth guarantee [Add to Longdo]
帯域割り当て[たいいきわりあて, taiikiwariate] bandwidth allocation [Add to Longdo]
帯域割当[たいいきわりあて, taiikiwariate] bandwidth allocation [Add to Longdo]
帯域制御[たいいきせいぎょ, taiikiseigyo] bandwidth control [Add to Longdo]
帯域幅[たいいきはば, taiikihaba] bandwidth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bandwidth \band"width`\ n.
   The maximum rate of information transfer (measured in
   bits/second) that can be carried by a communication channel.
   "The bandwidth of an analog telephone line is less than 100
   kilobits per second."
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bandwidth
   n 1: a data transmission rate; the maximum amount of information
      (bits/second) that can be transmitted along a channel

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 bandwidth
  n.
 
   1. [common] Used by hackers (in a generalization of its technical meaning)
   as the volume of information per unit time that a computer, person, or
   transmission medium can handle. ?Those are amazing graphics, but I missed
   some of the detail ? not enough bandwidth, I guess.? Compare
   {low-bandwidth}; see also {brainwidth}. This generalized usage began to go
   mainstream after the Internet population explosion of 1993-1994.
 
   2. Attention span.
 
   3. On {Usenet}, a measure of network capacity that is often wasted by
   people complaining about how items posted by others are a waste of
   bandwidth.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top