ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amorphen

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amorphen-, *amorphen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา amorphen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *amorphen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not as much as I am in the metamorphic Or sedimentary rock categories.Nicht so sehr wie an den metamorphen oder sedimentären Gesteinskategorien. What's Up, Doc? (1972)
You know what's remarkable about metamorphs?Wissen Sie, was an Metamorphen besonders ist? The Perfect Mate (1992)
The temptations of a beautiful metamorph do not easily reach me.Der Verlockung eines hübschen Metamorphen halte ich Stand. The Perfect Mate (1992)
I had to see if it were true, if I'd finally found another metamorph.Ich musste sehen, ob ich endlich einen anderen Metamorphen gefunden hatte. Chimera (1999)
- Amorphous solids.- Amorphen Feststoffen. Mr. Monk Goes Back to School (2003)
Well, tons of amorphous insectivorous lifeforms but none in this galactic vector.Nun,es gibt Tonnen von amorphen, insektoiden Lebensformen, aber nicht in diesem Sektor der Galaxis. The Unicorn and the Wasp (2008)
Well, gravitonium distorts gravity fields within itself, causing an undulating, amorphous shape.Gravitonium verzerrt Schwerkraftfelder in sich selbst und führt zu einer welligen amorphen Form. The Asset (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top