Search result for

ahnden

(53 entries)
(0.0355 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ahnden-, *ahnden*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ahnden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ahnden*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My readers may ask why you're sittin' next to a warm fire when you should be out on the chase.Das ist auch nicht sehr hilfreich. Meine Leser könnten fragen, warum Sie am Kamin sitzen, wenn Sie nach ihnen fahnden sollten. The Long Riders (1980)
- Want me to put out an APB?- Sollen wir danach fahnden lassen? Hanky Panky (1982)
Oh, and dο yοur best tο keep the press οut οf it, οtherwise it will be impοssible. And make an appοintment with this fellοw Jeffersοn.Wenn Sie im Hotel nach den Verehrern von Ruby fahnden, dann verabreden Sie sich gleich mit diesem Jefferson. Part 1 (1984)
Get an APB out on the description, try to track him down.An besten wäre, du lässt gleich nach ihm fahndenBrunettes Are In (1984)
In her condition, she's so vulnerable. She can be in danger.Ja, Billy sollte lieber nach ihr fahnden lassen. DOA: Delirious on Arrival (1985)
We've got a BOLO out for two white males operating a 1984 dark blue Ford.Wir fahnden nach zwei weißen Männern in einem dunkelblauen 1984er Ford. Miami Supercops (1985)
If we let them live, our face will be on the front desk of every law enforcement organization in the world.Wenn wir sie leben lassen, wird man überall auf der Welt nach uns fahnden. Train! Flame's End (1986)
Uh-huh. You pick some unusual places to visit.Wir fahnden nach Verstößen gegen das Urheberrecht, Raubkopien, Pornografie. Stone's War (1986)
Let's take a recess while I consider holding you in contempt.Unterbrechen wir. Ihre Missachtung des Gerichtes erwäge ich zu ahndenLegal Eagles (1986)
The other dayNach diesem Abend werden Tausende von Leuten nach ihm fahndenTake a Look at Me Now (1987)
Their names are Dalton and MacGyver. I want an APB now!Fahnden Sie sofort nach Dalton und MacGyver. Dalton, Jack of Spies (1987)
Isn't that your department?Nach einem vermissten Wrack zu fahnden ist doch deine Abteilung? GX-1 (1987)
Regardless, but Joseph and I must deal with your misconduct, young lady.Dennoch müssen Joseph und ich deine Missetat ahnden, junge Dame. D.J. Tanner's Day Off (1988)
We find him, that's the end of it.Wir fahnden nach John Frazer. The Third Floor Flat (1989)
I don't get it. Won't the cops be looking for the car?Werden denn die Bullen nicht nach dem Auto fahndenDesperate Hours (1990)
He's got DEA and fbi, not to mention Mississippi, Oklahoma and Illinois State patrols looking for him.Das DEA und FBI sowie die Polizei in Mississippi, Oklahoma und Illinois fahnden nach ihm. Episode #2.15 (1991)
They'll pass a law against you guys.Nach Leuten wie dir fahnden sie dann sicher. Porco Rosso (1992)
Authorities are still looking for Veronica Roberts, believed to be linked to the two deaths.Die Behörden fahnden immer noch nach Veronica Roberts, die an beiden Morden beteiligt sein soll. Universal Soldier (1992)
And they won't be looking for me.Nach mir werden sie nicht fahndenOperation Blackout (1994)
I think you've been placed in the ironic position of having to track down yourself.Ich denke, Sie sind in der paradoxen Situation, dass Sie nach sich selbst fahndenThe Alternate (1994)
- Put an APB out on his car.- Lassen Sie nach dem Auto fahndenSpecies (1995)
My colleagues are looking for you.Meine Kollegen fahnden nach Ihnen. Insomnia (1997)
We should be looking for a bodybuilder.Wir sollten nach einem Bodybuilder fahndenSalige er de som tørster (1997)
The local PD has all their resources looking out for a transient, a drifter who's wanted for a double homicide in Gadsden, Alabama.Die hiesige Polizei kann keine Leute abstellen. Sie fahnden nach einen Herumtreiber, der wegen Doppelmordes gesucht wird. Detour (1997)
I'm going to the police.Die fahnden nach dir. The Gingerbread Man (1998)
- Put out an APB for your brother-in-Iaw.- Fahnden Sie nach Ihrem Schwager. Terms of Endearment (1999)
If they cannot find you today, they are going to hunt you.Wenn sie dich heute nicht finden, dann fahnden sie. The Legend of Rita (2000)
Hey, I'll put out an APB.Ich werde nach ihr fahnden lassen. First Person Shooter (2000)
I've got every available officer out there looking for him.Ich lasse jeden verfügbaren Officer nach ihm fahndenCharmed and Dangerous (2002)
Dragging in suspects like that is a waste of time, so...Auf diese Weise nach Verdächtigen zu fahnden, ist Zeitverschwendung. Memories of Murder (2003)
If he is wanted for something clever, he is not your man.Wenn Sie nach jemand Intelligentem fahnden, kann's er nicht sein. Bad Bizness (2003)
Those drugs you were looking for belong to Henry.Ganz einfach, Henry gehören die Drogen, nach denen Sie fahndenTorque (2004)
Look, if I was a cop, and some woman got attacked, we'd canvass, right?Paß auf, wenn ich ein Cop wäre und eine Frau würde angegriffen, wir würden fahnden, richtig? Raised by Another (2004)
- Want to report her as missing?Sollen wir nach ihr fahndenInnan frosten (2005)
You're gonna put an APB out on me. SAM:Du willst nach mir fahnden lassen? Skin (2005)
She's not the girl you're looking for.Auf keinen Fall ist sie die, nach der Sie fahndenLost Time (2005)
What do you want me to do, put out an APB on the guy 'cause he takes it up the ass, huh?Soll ich nach ihm fahnden lassen, weil er sich in den Arsch vögeln lässt? Johnny Cakes (2006)
Tell me. Any other cops gonna come looking for you?Sag mal, wird die Polizei nach dir fahndenThe Benders (2006)
To scour the mean streets. To search a major capital city for an unknown girl.Die Straßen ablaufen, um in einer großen Hauptstadt nach einem unbekannten Mädchen fahndenLove & Monsters (2006)
Still running active manhunts on both Jack Bauer and Christopher Henderson.Wir fahnden immernoch nach Jack Bauer sowie Christopher Henderson. Day 5: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2006)
Call me if you find anything and declare him wanted.Ruf mich an, wenn du was findest, und lass nach ihm fahndenJar City (2006)
Okay, well, the good news is he has an address and a Chrysler we can put an APB on.Also, die gute Nachricht ist, er hat eine Adresse und einen Chrysler, nach dem wir fahnden können. The Beginning (2007)
We're looking for him.Wir fahnden nach ihm. The Brave One (2007)
Look, Wayne, you know I'm not some idealistic flag burner, and I understand that you're going through a very complicated situation, but... once your start ethnic profiling, it's a slippery slope.Sieh mal, Wayne... Du weißt, dass mir Religionen egal sind. Und ich verstehe, dass du da durch eine sehr komplizierte Situation gehst, aber wenn du erstmal anfängst ethnische Gruppen zu fahnden, geht es Steil hinunter. Day 6: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2007)
I love boyfriends. Let's find him.Lassen Sie nach ihm fahndenMr. Monk Makes a Friend (2007)
Issue a warrant for their arrest.- Was ist? Fahnden Sie nach ihnen. Invisible Target (2007)
Let's see if the king is still prepared to prosecute and torture a Prince of the Church.Wir werden sehen, ob der König wirklich bereit ist... einen Prinzen der Kirche zu ahnden und zu foltern. The Act of Succession (2008)
What if you fall asleep during investigation?Ach was. Und wenn du beim Fahnden einpennst? Fa fa ying king (2008)
And pursuant to the laws of Camelot, I, Uther Pendragon, have decreed that such practices are banned on penalty of death.Und im Einklang mit den Gesetzen Camelots, habe ich, Uther Pendragon, verfügt, dass solche Praktiken mit der Todesstrafe zu ahnden sind. The Dragon's Call (2008)
And your homicide squad, they think it's freebo, And they're wasting time and energy Looking for a dead man,Und eure Mordkommission denkt es wäre Freebo und verschwenden Zeit und Energie damit nach einem toten Mann zu fahnden, während... der echte Mörder, wer immer das sein sollte, draußen frei herumläuft. The Lion Sleeps Tonight (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ahnden | ahndend | geahndetto avenge | avenging | avenged [Add to Longdo]
bestrafen; strafen; ahnden (für) | bestrafend; strafend; ahndend | bestraft; gestraft | er/sie bestraft | ich/er/sie bestraft | er/sie hat/hatte bestraftto punish (for) | punishing | punished | he/she punishes | I/he/she punished | he/she has/had punished [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top