Search result for

abuser

(31 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abuser-, *abuser*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Suddenly he finds himself Back in the exact same area Where his abuser lives.เขามีจะปัญหาถ้าให้คุณเป็นคนสอบปากคำเหรอ Conflicted (2009)
And let the abuser Go free. I don't really--ผมอยากให้ตัวเองสังเกตเห็นสัญญาณนั้น แล้วช่วยอดัมได้ทันเวลา Conflicted (2009)
Abuser of women, asshole, but not a killer,ทำร้ายผู้หญิง ไอ้ทุเรศ แต่เขาไม่ใช่นักฆ่า Road Kill (2009)
Maybe he's the abuser.บางทีเขาอาจะเป็นคนที่กระทำทารุณเด็ก Hostile Takeover (2009)
Everyone's staring at us like we're child abusers.ทุกคนกำลังจ้องมาที่เรา เหมือนเราเป็นพวกทารุณเด็ก Two and a Half Men (2010)
Edward Kovach-- Repeat felon, spouse abuser, whose wife she's taken a keen interest in protecting.เอ็ดเวิร์ด โคแวค-- ผู้กระทำผิดซ้ำซาก กระทำทารุณคู่สมรส ซึ่งภรรยาของเขาได้รับความสนใจ เป็นพิเศษในการปกป้อง Get Carter (2011)
But maybe she's just a scared woman trying to stay a step ahead of her abuser.แต่บางทีหล่อนอาจแค่เป็นผู้หญิงขี้กลัว ที่พยายามหนีจากคนที่มาข่มเหง Many Happy Returns (2012)
Okay, wait, so you're saying that our victim was a self-centered, self-deprecating child abuser?โอเค คุณกำลังบอกว่า เหยื่อของเราเป็นเอาแต่ใจ ต่อต้านตัวเอง และยังทารุณเด็กด้วย ไม่ ไม่ ไม่ The But in the Joke (2012)
The abuser cuts up the body to hide his guilt. Does that work?หั่นศพเพื่อปกปิดความผิด The Doll in the Derby (2013)
I figured, between the blood lust drama, the Damon-Elena drama, the abuser drama, he's been through enough.ฉันคิดว่าเขาผ่านเรื่องหนักๆมามากแล้ว ไหนจะเรื่องความกระหายเลือด เรื่องระหว่างเดม่อนเอเลน่า แล้วไหนจะคำสบประมาทต่างๆนานาอีก เขาเจอแต่เรื่องร้ายๆมามากพอแล้ว Monster's Ball (2013)
The victims are a mess, physically, emotionally, and they often go back to their abuser.เหยื่อสภาพแย่มาก ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ และส่วนใหญ่จะกลับไปหาคนที่ทารุณพวกเธอ Final Shot (2013)
If a woman was committed to leaving her abuser,ถ้ามีผู้หญิงที่หนีออกมาจากผู้ทำทารุณ Final Shot (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้อำนาจโดยมิชอบ[v. exp.] (chai amnāt dōi michøp) EN: abuse   FR: abuser
ใช้อำนาจในทางที่ผิด[v. exp.] (chai amnāt nai thāng thī phit) EN: abuse one's power   FR: abuser de son pouvoir
ใช้เกิน[v. exp.] (chai koēn) FR: abuser ; exagérer
ใช้ผิด[v. exp.] (chai phit) EN: misuse ; misapply   FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest   FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
กระทำชำเรา[v.] (krathamchamrao) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force   FR: violer ; abuser
ลักไก่[v. exp.] (lak kai) EN: bluff   FR: profiter ; abuser
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: rape (by several persons) ; ravish (a woman) one after another ; inflict multiple intercourse on (a woman)   FR: violer collectivement ; abuser tour à tour
โทรม[v.] (sōm) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse   FR: violer ; abuser

CMU English Pronouncing Dictionary
ABUSER    AH0 B Y UW1 Z ER0
ABUSERS    AH0 B Y UW1 Z ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
押っ被せる[おっかぶせる, okkabuseru] (v1,vt) to put a thing on top of another; to cover; to lay something on [Add to Longdo]
中毒者[ちゅうどくしゃ, chuudokusha] (n) addict; junkie; substance abuser [Add to Longdo]
土を被せる[つちをかぶせる, tsuchiwokabuseru] (exp,v1) to cover with earth [Add to Longdo]
被せる[かぶせる, kabuseru] (v1,vt) (uk) to cover (with something); to put on (e.g. on someone else's head); to plate something (with a metal); to pour or dash a liquid (on something); to charge (a person with a guilt); (P) [Add to Longdo]
覆い被せる;覆いかぶせる[おおいかぶせる, ooikabuseru] (v1,vt) to cover up with something [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abuser \A*bus"er\, n.
   One who abuses [in the various senses of the verb].
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abuser
   n 1: someone who abuses [syn: {abuser}, {maltreater}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 abuser [abyze]
   abuse
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top