Search result for

zünder

(58 entries)
(1.0792 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zünder-, *zünder*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา zünder มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *zünder*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't know. Some kind of cigarette lighter?Ein ZigarettenanzünderThe Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
I don't know, some kind of cigarette lighter?Ein ZigarettenanzünderThe Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
You have there a bomb or drugs?Eine Bombe mit ZeitzünderLe guignolo (1980)
Fix the cigarette lighter.Der Zigarettenanzünder ist im Arsch. The Blues Brothers (1980)
And feel free to use the lighter in my car, Mr...- In meinem Auto ist ein Anzünder, Mr... The Cannonball Run (1981)
Well, with the lighter, of course.- Wie haben Sie Ihre Zigarre entzündet? - Mit dem ZigarettenanzünderThe Cannonball Run (1981)
Only if they'd had the chance to set the explosive timer.Nur wenn sie eine Chance hatte, den Zeitzünder einzustellen. For Your Eyes Only (1981)
"Main destruct timer under lever right of ATAC housing dualled by ring-mained circuit through anti-handling charger.""Timer des Selbstzerstörungszünders unter Hebel rechts vom ATAC-Gehäuse verdoppelt von der Ringleitung durch den Anti-Eingriffs-Lader." For Your Eyes Only (1981)
The destruct timer's set at one minute.Der Zünder ist auf 1 Minute eingestellt. For Your Eyes Only (1981)
This detonator tells me that our suspect is not retired, Sergeant Fox.Dieser Zünder verrät mir, dass unser Verdächtiger nicht im Ruhestand ist. Nighthawks (1981)
(couple mutters)Ist doch kein Zünder dabei. Buddy Goes West (1981)
It was a computerised bomb detonator.Er war ein computerisierter BombenzünderThe Whisky Priest (1982)
Computerised bomb detonator?Ein hochmoderner BombenzünderThe Whisky Priest (1982)
The Italian Red Terrorists are being supplied with top secret bomb detonators made in this country, in a government factory.An italienische Terroristengruppen hat man streng geheime Bombenzünder geliefert, die bei uns hergestellt wurden. In einem staatlichen Betrieb. The Whisky Priest (1982)
"Dear Prime Minister, I believe Italian Red Terrorists "have secret British bomb-making equipment." How do you misinterpret that?Lieber Premierminister, ich habe zufällig erfahren, dass italienische, rote Terroristen an britische Top-Secret-Bombenzünder rankommen. The Whisky Priest (1982)
Your pop-out lighter is refusing to pop out.Lhr Zigarettenanzünder weigert sich herauszuspringen. Trail of the Pink Panther (1982)
You should have checked with the factory. It is obvious that this pop-out lighter has reached its specific pop-out temperature and is refusing to pop out.Das hätten Sie beim Hersteller erfragen sollen, denn dieser Anzünder hat die Temperatur zum Herausspringen offenbar erreicht, nur springt er nicht. Trail of the Pink Panther (1982)
But it is not my pop-out lighter.Aber es ist nicht mein AnzünderTrail of the Pink Panther (1982)
If it were my pop-out lighter, I would know the specific pop-out temperature.Wäre es mein Anzünder, wüsste ich auch die Temperatur, bei der er herausspringt. Trail of the Pink Panther (1982)
Clouseau was trying to fix the lighter.Er wollte den Zigarettenanzünder reparieren. Trail of the Pink Panther (1982)
I was a late bloomer.Ich war ein SpätzünderVictor Victoria (1982)
This stuff won't even go off without a blasting cap.Ohne Zünder explodiert das Zeug nicht mal! Diamonds 'n Dust (1983)
Tom had the explosives with him.Wir sollten aufs Dach und sie mit einem Zeitzünder versehen. Steele Crazy After All These Years (1983)
- He developed late.Reizend. Er war ein SpätzünderBMX Bandits (1983)
Because the arrow was rigged with a timer, and we can't prove Gwen rigged it.- Der Pfeil hatte einen Zeitzünder. Wir können Gwen nichts beweisen. Blue Blooded Steele (1984)
The timing device was originally set for two hours.Der Zeitzünder wurde auf 2 Stunden eingestellt. Playing Possum (1984)
If we tip him there's no detonator, somebody's liable to hand you your head.Wenn er mitbekommt, dass es keinen Zünder gibt, ist Ihr Kopf fällig. Savior (1984)
HE LOVED HIM MORE THAN ANYONE.Extra-Draht um den Zünder zu wickeln und in die Bombe zu packen. The Little Drummer Girl (1984)
LET'S GO.- (Joseph) Ist da ein Zeitzünder drin? The Little Drummer Girl (1984)
I have in my time seen a great number of things even more impressive... ... thana humancigarettelighter, dear lady.Ich habe schon viele Dinge gesehen, die sehr viel beeindruckender waren als menschliche Zigarettenanzünder, meine Liebe. Supergirl (1984)
All right. Six more like that and I'll get started on the fuses.Noch sechs von denen, dann fange ich mit den Zündern an. The Terminator (1984)
An explosive timing device inside the vault...Aber ich orte einen Sprengkörper mit Zeitzünder im Tresorraum. Knight of the Juggernaut (1985)
It should serve nicely as a delayed fuse.Das gibt einen hübschen Zeitzünder ab. The Golden Triangle (1985)
Remote controlled detonator.Ein ferngesteuerter ZünderDancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
Now... the dynamite is connected to the timing device which is connected to the switch, which I can't find which is connected to the battery.Das Dynamit ist mit einem Zeitzünder verbunden... ... dermitdemSchalter verbunden ist, den... ... ichnichtfindenkann, der an die Batterie... Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
The time has been booby trapped.Der Zeitzünder ist eine Falle. A View to a Kill (1985)
Set the fuses for two minutes.Stell den Zünder auf 2 Minuten ein! Aber pass auf mit dem Ding! Water (1985)
KITT, you can usually pick up the ignition from this distance.K.I.T.T., sonst kannst du doch einen Minizünder auf die Entfernung erkennen. Killer K.I.T.T. (1986)
Locate the detonator and neutralize it. I can't.Lokalisiere den Zünder und neutralisiere ihn. Voo Doo Knight (1986)
You're looking at some kind of chemical detonator.Es ist eine Art chemischer ZünderCountdown (1986)
The computer says the Ling Chow bomber used an unstable electrolyte fluid trigger on two sabotage attempts in Cam Ranh Bay, 1973.- Was? Die Ling Chow-Bomben hatten instabile, elektrolytische Flüssigkeitszünder. Bei Sabotageversuchen '73 in Cam Ranh Bay. Countdown (1986)
Didn't your boys do a postmortem on this acid trigger in Nam?Sie analysierten doch Säurezünder. Was ist rausgekommen? Countdown (1986)
Phosphorus, thermocouple, an acid trigger.Phosphor, Thermoelemente und SäurezünderCountdown (1986)
Especially the acid in Cam Ranh Bay.Besonders den Säurezünder. Er kennt ihn aus Cam Ranh Bay. Countdown (1986)
A healthy ladle of lard will do for starters.Jetzt brauche ich nur noch die Zeit, um einen Zeitzünder zu installieren. Every Time She Smiles (1986)
Sure, specializing in timing devices for explosions.Er ist auf Zeitzünder für Sprengungen spezialisiert. The Assassin (1986)
Now, if you get the gunpowder inside the lock and rig a cartridge as kind of a fuse then use the gun the right way, bingo.Wenn man das Schießpulver in das Schloss hineinkriegt, eine Patronenhülse als Zünder einsetzt und die Waffe richtig benutzt, funktioniert es auch. The Wish Child (1986)
Push in the cigarette lighter.Drücken Sie mal den ZigarettenanzünderThree for the Road (1986)
The cigarette lighter ready?Ist der Zigarettenanzünder so weit? Three for the Road (1986)
Near as I can figure, the magneto came loose.Der Magnetzünder war locker. Steele on the Air (1986)

German-Thai: Longdo Dictionary
Zigarettenanzünder(n) |der, pl. Zigarettenanzünder| ไฟแช็ค, See also: S. das Feuerzeug, R. das Streichholz,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feueranzünder {m}firelighter [Add to Longdo]
Sprengmittel {n}; Zünder {m}exploder [Add to Longdo]
Zeitzünder {m} | Zeitzünder {pl}time fuse | time fuses [Add to Longdo]
Zünder {m}fuse; fuze [Am.]; igniter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Zünder [tsɵndr] (n) , s.(m )
     exploder; fuse; fuze [Am.]; igniter
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top