Search result for

witzbolds

(54 entries)
(0.9851 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -witzbolds-, *witzbolds*, witzbold
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา witzbolds มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *witzbolds*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All right, wise guy.Na gut, Sie WitzboldAny Which Way You Can (1980)
- Where's the funny one?- Wo ist der WitzboldThe Lady Banker (1980)
Was he alone?Witzbold! Beeil dich! Hopscotch (1980)
How corny, AI.Du WitzboldManiac (1980)
- What is? His helmet!Sein Helm, du WitzboldDiva (1981)
Some joker ordered them. .30-06. Never picked them up.Hat irgendein Witzbold bestellt und nie abgeholt. The Howling (1981)
You're just full of jokes, aren't you?Du bist ein echter Witzbold, was? Neighbors (1981)
Leave that idiot here. He's stuck in this stinking country.Schau dir den Italiener an, diesen Witzbold, er muss in diesem Scheißland bleiben! The Skin (1981)
Ah, thank you.Ha, du WitzboldThe Skin (1981)
Smart ass, ain't you?Du bist ein Witzbold, was? Honkytonk Man (1982)
You got a lot of funny lines, mister.Sie sind ein echter Witzbold, Mister. Bad Time on the Border (1983)
Uncle Tim... he was what we used to call a goofball.- Onkel Tim. Er war ein WitzboldSteele in the News (1983)
- Ha ha, great fun.Du Witzbold. - Eine weiße Kiste... BMX Bandits (1983)
- You get it.WitzboldGo for It (1983)
Listen... I want those jokers found and put on ice permanently.Hör zu, finde die Witzbolde und schalte sie aus. Chopping Spree (1984)
We interrupt this program to give you a special medical bulletin... on the condition of H.M. Murdock... your clubman flying high... grooving and spinning at you... where the air is thin and the little doggies....Wir unterbrechen das Programm für eine medizinische Sondermeldung über den Zustand von H.M. Murdock: Eurem Witzbold geht es gut. Er hüpft ausgelassen umher, wo die Luft dünn ist und die Hündchen... Curtain Call (1984)
Just him.-Weg mit der Waffe, WitzboldRace for Life (1984)
So, it's the same rip-off scheme that's tied into all the rest?Der Witzbold? Das ist kein Informant. Cool Runnin' (1984)
Some prankster on the inside who's just pulling my leg.Ein Witzbold will mir eins auswischen. Remembrance of Things Past (1984)
All right, you jokers, would you like to bring your passports over to me?So, ihr Witzbolde, wenn Sie bitte Ihre Pässe rüberschieben würden. The Killing Fields (1984)
All right, you jokers, this is your last chance to get your passports in.So, ihr Witzbolde, das ist eure letzte Chance, die Pässe abzugeben. The Killing Fields (1984)
They meant my little mule...Die Witzbolde. Sie meinten mein kleines Maultier... Romancing the Stone (1984)
Look, you're in a bar.Da schüttet ein Witzbold in die Music-Box für fünf Dollar Kleingeld. Out Where the Buses Don't Run (1985)
[People chattering]Du bist ein richtiger Witzbold, Rico. Phil the Shill (1985)
As a matter of fact, some joker called me up this morning pretending to be this Shane guy.Mich hat heute erst so ein Witzbold angerufen und gesagt, er sei dieser Shane. Premium Steele (1985)
- You know this joker, Mrs. King?- Kennen Sie den Witzbold, Mrs. King? Over the Limit (1985)
Hey, funny boy, what are you laughing at?He, du Witzbold, worüber lachst du? Miami Supercops (1985)
Unfortunately, these jokers are gonna cost you some headaches... what with the elections coming up.Leider werden Ihnen diese Witzbolde einige Kopfschmerzen bereiten, wo doch nun die Wahlen anstehen. Miami Supercops (1985)
That Burt's a joker.Burt ist ein WitzboldThe Return of the Living Dead (1985)
Joker!WitzboldTangos, the Exile of Gardel (1985)
I was sitting on a pile of fireworks, and some joker is outside playing shake, rattle and roll.Ich saß auf Feuerwerkskörpern und ein Witzbold spielte mit mir Achterbahn. The Wish Child (1986)
You kill me, MacGyver.- Witzbold. - Nein, hören Sie. Twice Stung (1986)
These people here don't take out their garbage without checking out whose turf it is.Konnten Sie dem Witzbold nicht davonlaufen? The Good Collar (1986)
I'm checking out. Wheels are in motion, pal. Yeah, well, I'm putting on the brakes.Ihr beiden Witzbolde seid vielleicht blöd genug, in eine Falle zu laufen, aber ohne mich. Trust Fund Pirates (1986)
Funny guy.WitzboldBetty Blue (1986)
Buffoon.Du WitzboldGinger and Fred (1986)
And you watch it, funny man.Und du, pass auf, du WitzboldHeartbreak Ridge (1986)
-You're a comedian.- WitzboldNo Mercy (1986)
No, you're the comedian.Du bist der Witzbold hier. No Mercy (1986)
Funny man, Frank.Witzbold, Frank. All the Colors of the Heart (1987)
Yeah, I hope Symington's quick. C-Come on, Ali! [Laughs]Hätte ich nur fünf Cent für jede Minute, die ich vor dem Apartment eines Witzboldes verbracht hab, als ich darauf gewartet hab, dass er rauskommt, nachdem er in einem schönen, warmen Bett war. By Hooker by Crook (1987)
Four— Four, maybe five months.Ich will mit diesen Witzbolden reden. Down for the Count: Part II (1987)
That joker you topped a while back. He might have friends.Dieser Witzbold, den du vorhin erledigt hast... hatte vielleicht Freunde! Bad Taste (1987)
You're a real comedian, Rob.Sie sind ein echter WitzboldThe Believers (1987)
Some joker wants to race.- Ein Witzbold will ein Wettrennen. Planes, Trains & Automobiles (1987)
Now, why does this joker say, "next time I'll cut the ears OFF"?Also, wieso schreibt dieser Witzbold: "Nächstes Mal schneide ich die Ohren ab"? Episode #1.1 (1988)
We do what's right in front of us, Paul.- Kennst du mich als WitzboldA Rock and a Hard Place (1988)
Well, here I am— a survivor and a shoo-in.Was hat Switek noch über diesen Witzbold rausgekriegt? Vote of Confidence (1988)
Look, Mrs. Canby, you've heard the expression, "He's just a kidder."Hören Sie, Frau Canby, Sie kennen doch den Ausdruck "Witzbold". Arthur 2: On the Rocks (1988)
Well, he is, he's just a Kidder.Und er ist ein WitzboldArthur 2: On the Rocks (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Witzbold {m}; unterhaltsamer Menschwag [Add to Longdo]
Witzbold {m}joker [Add to Longdo]
Witzbold {m} | Witzbolde {pl}buffoon | buffoons [Add to Longdo]
irgendein Witzboldsome wit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top