Search result for

wittie

(5 entries)
(0.0867 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wittie-, *wittie*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wittie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wittie*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wittier    (j) (w i1 t i@ r)
wittiest    (j) (w i1 t i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistreich; witzig; originell {adj} | geistreicher; witziger; origineller | am geistreichsten; am witzigsten; am originellstenwitty | wittier | wittiest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top