Search result for

wirte

(62 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wirte-, *wirte*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา wirte มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *wirte*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Time after time they have sold us food without ration stamps so we could entertain soldiers.Immer wieder verkauften sie uns Lebensmittel ohne Marken, damit wir die Soldaten bewirten konnten. The Triumph (1980)
You already gave us all a treat the other dayDu hast uns doch letztens erst bewirtet. Two Champions of Death (1980)
- I am a reporter from "The Farmer's Magazine".Ich bin Redakteur der Zeitung der Landwirte aus Bergamo. The Taming of the Scoundrel (1980)
- I work for "The Farmer's Magazine".Ich komme aber von der Zeitung der Landwirte aus Bergamo. The Taming of the Scoundrel (1980)
Minister, isn't this break good news for Breton farmers who are your electors?Ist das keine gute Neuigkeit für die bretonischen Landwirte, die ja für Sie wählen? All Fired Up (1982)
The agricultural workers are on strike in France.Sonnig. Proteststreik der Landwirte in Frankreich, in Japan ein Erdbeben. Stane se zítra (1983)
I'II treat you to some wine.Ich bewirte euch mit Wein. Vassa (1983)
You really do go to the outer limits to make an impression!Sie geben sich wirklich große Mühe, uns bestens zu bewirten! Better Off Dead... (1985)
No! All I see is an innkeeper who doesn't honor reservations.Nein, ich sehe nur Gastwirte, die Reservierungen nicht respektieren. The Razor's Edge (1987)
But I'll still fill you with crumpet, madam.Trotzdem werde ich Sie wieder mit Tee bewirten. Elementary, Dear Data (1988)
Excuse me. I'm too busy. Please go upstairs for a rest.Wir können euch nicht standesgemäß bewirten, aber ruht euch jetzt aus. The Swordsman (1990)
Coming up, we've got traffic updates, followed by the farm report at 7:30, but first a little morning music to get you on your way.Als nächstes zum Verkehr und dann der Bericht für Landwirte. Zuerst ein paar Takte Musik. Repetition (1990)
That day on Onias Ill, you were infected with a strain of Altarian encephalitis, a retrovirus that incorporates its DNA into the cells of its host.An jenem Tag auf Onias Ill wurden Sie mit der altarianischen Enzephalitis infiziert, ein Retrovirus, das seine DNA direkt in die Zellen der Wirtes einpflanzt. Future Imperfect (1990)
A great quantity of corn was thrown... by the farmers in front of the U.S. embassyHunderte von Kilo Mais sind heute morgen von Landwirten vor die Botschaft der Vereinigten Staaten in Madrid geschüttet worden. High Heels (1991)
Corn... this morning was thrown...Hunderte von Kilo Mais sind heute morgen von Landwirten... High Heels (1991)
He is supposed to go down there, be wined, dined, honoured, and then kill himself.Er soll nach Hause zurückkehren, er wird fürstlich bewirtet, geehrt, und dann muss er sich töten. Half a Life (1991)
The man they knew as my father, the man who stands before them,... ..both are merely hosts.Der Mann, der mein Vater war, der Mann, der vor ihnen steht... ..beide sind lediglich WirteThe Host (1991)
Are the injections damaging to Riker's body?Schädigen die Injektionen den Körper des Wirtes? The Host (1991)
I happen to have some funds. While we're at it -Es trifft sich, dass ich euch bewirten kann. La Vie de Bohème (1992)
- ..and served it up to the Cossack- ..bewirtete den Kosaken Mazeppa (1993)
Minister, through how many hosts have you survived?Minister, wie viele Wirte haben Sie durchlebt? Dax (1993)
The symbiont within me has survived through seven hosts.Der Symbiont in mir hat sieben Wirte durchlebt. Dax (1993)
The symbiont does carry memories of previous hosts.Ein Symbiont führt Erinnerungen an frühere Wirte mit sich. Dax (1993)
Is the competition to become a Trill very strong among potential hosts?Ist der Konkurrenzkampf, um Trill zu werden, bei potenziellen Wirten sehr hart? Dax (1993)
He'll be a blending of Verad, Dax and all the previous hosts.Er wird eine Mischung aus Verad, Dax und allen vorherigen Wirten sein. Invasive Procedures (1993)
Dax, do any of your former hosts have experience with subimpulse thruster configurations?Dax, hat einer ihrer früheren Wirte Erfahrung mit Subimpuls- Triebwerkkonfigurationen? The Siege (1993)
Have any of Dax's other hosts?- Andere Wirte von Dax auch nicht? Equilibrium (1994)
And none of my other hosts had any bad memories of being here.Und keiner der anderen Wirte hatte schlechte Erinnerungen an hier. Equilibrium (1994)
No, no, not necessarily. Could be any one of the hosts.Es könnte jeder der Wirte sein. Equilibrium (1994)
Timor is convinced that my hallucinations have something to do with one of my previous hosts.Timor ist überzeugt, dass meine Halluzinationen etwas mit meinen früheren Wirten zu tun haben. Equilibrium (1994)
You told Jadzia that her condition had something to do with one of Dax's previous hosts.Sie sagten, dass ihre Erkrankung etwas mit früheren Wirten von Dax zu tun hat. Equilibrium (1994)
You'd think that someone doesn't want an investigation of those past hosts.Als ob jemand eine Untersuchung der früheren Wirte verhindern will. Equilibrium (1994)
It's possible that one of the Dax hosts had something to do with this composer Belar.Sie? Vielleicht hat einer der Wirte von Dax etwas mit diesem Belar zu tun. Equilibrium (1994)
There aren't enough symbionts for that many hosts.Es sind nicht genügend Symbionten für so viele Wirte da. Equilibrium (1994)
The administrators only want hosts who are...Für das Kuratorium kommen als Wirte nur die... Playing God (1994)
This is about the standards for hosts.Es geht um Vorschriften für TrillwirtePlaying God (1994)
"Standards for Trill hosts"?"Vorschriften für Trillwirte?" Playing God (1994)
None of your past hosts have had any experience with plants?Hatte keiner Ihrer früheren Wirte Erfahrung mit Pflanzen? The Wire (1994)
Many species require more than one host to complete a life cycle.Viele Arten benötigen mehrere Wirte für einen Lebenszyklus. The Host (1994)
- It's looking for hosts.- Es sucht nach Wirten. The Host (1994)
I never comped you?Ich bewirtete Sie nie? Casino (1995)
- I love to be wined and dined.- Ich lasse mich gerne bewirten. To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (1995)
One of my previous hosts Tobin, met him while he was in exile on Vulcan.Einer meiner früheren Wirte, Tobin, traf ihn im Exil auf Vulkan. Destiny (1995)
Joined Trills get a chance to meet their previous hosts.Vereinigte Trills bekommen die Chance, ihren vorherigen Wirten zu begegnen. Facets (1995)
The memories of one of my previous hosts will be removed from the symbiont and imprinted onto you.Die Erinnerungen einer meiner früheren Wirte werden vom Symbionten getrennt und gehen auf Sie über. Facets (1995)
- You become one of my hosts.- Sie werden einer meiner WirteFacets (1995)
The point is to give Jadzia a chance to interact with her previous hosts.Es geht darum, Jadzia zu ermöglichen, mit ihren Wirten zu interagieren. Facets (1995)
Did Quark just agree to embody one of your female hosts?Hat Quark gerade zugestimmt, einen Ihrer weiblichen Wirte zu verkörpern? Facets (1995)
Jadzia, did you put off having your "zhian'tara" because you were afraid you wouldn't measure up to the other hosts?Jadzia, haben Sie Ihre zhian'tara aufgeschoben, weil Sie Angst hatten, dass Sie den anderen Wirten nicht gewachsen sind? Facets (1995)
Razka Karn. He claims to be an old friend.Einer meiner früheren Wirte versuchte sich in Taschenspielertricks. Indiscretion (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landwirt {m}; Landwirtin {f}; Bauer {m}; Bäuerin {f} | Landwirte {pl}; Bauern {pl}farmer | farmers [Add to Longdo]
Landwirt {m} | Landwirte {pl}countryman | countrymen [Add to Longdo]
Landwirt {m} | Landwirte {pl}cultivator | cultivators [Add to Longdo]
Quirl {m}; Wirtel {m} [bot.]whorl [Add to Longdo]
Spinnwirtel {m}spindle whorl [Add to Longdo]
Wirt {m}; Gastgeber {m}; Hausherr {m} | Wirte {pl}host | hosts [Add to Longdo]
bewirten; Gastgeber sein; ausrichtento host [Add to Longdo]
bewirtendtreating to [Add to Longdo]
bewirtettreats to [Add to Longdo]
bewirtetetreated to [Add to Longdo]
unterhalten; bewirtento entertain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Wirte [virtə] (n) , pl.
     hosts
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top