Search result for

vdi

(44 entries)
(0.0402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vdi-, *vdi*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vdi มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vdi*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are even touched.Ich hasse es, wenn man meine Eruptivdinger auch nur anrührt. What's Up, Doc? (1972)
I have been mobilized for 800 days, when mister Dutoit was peeing his pants still, that is.Ich leistete 800 Tage Aktivdienst, als Herr Dutoit noch in die Hosen machte. The Invitation (1973)
At eight, the vice president tells me I'll be the next creative director.Um acht erzählt mir der Vizepräsident, dass ich Kreativdirektor werde! Kramer vs. Kramer (1979)
Mr. Spencer, our creative director.Mr. Spencer, unser Kreativdirektor. Kramer vs. Kramer (1979)
Sir, we are approaching Klavdia III.Anflug auf Klavdia Ill. The Dauphin (1989)
A Federation ship brought her and her governess to Klavdia III, to raise her in a neutral environment.Ein Föderationsschiff brachte sie nach Klavdia Ill, in eine neutrale Umgebung. The Dauphin (1989)
The only world I've known is Klavdia III.Ich kenne nur Klavdia Ill. The Dauphin (1989)
That's all I did on Klavdia III was learn.Auf Klavdia Ill konnte ich nur lernen. The Dauphin (1989)
When I was on Klavdia III, all I could think about was leaving that isolation.Auf Klavdia Ill hoffte ich auf das Ende meiner Isolation. The Dauphin (1989)
In many ways, I'll have even less freedom than on Klavdia III.Ich werde weniger Freiheit haben als auf Klavdia Ill. The Dauphin (1989)
Captain, I'm encountering the same interference as on Klavdia III.Wir haben die gleichen Störungen wie auf Klavdia Ill. The Dauphin (1989)
Klavdia III and Daled IV have almost identical atmospheres.Die Atmosphäre auf Klavdia Ill und Daled IV ist fast identisch. The Dauphin (1989)
I promoted Miss Valentine to creative executive on the Bartlett account... because I thought it would be best to show Julia two perspectives.Ich habe Miss Valentine zur Kreativdirektoren befördert. Ich dachte, wir sollten Julia zwei Perspektiven zeigen. Gray Matters (2006)
I asked Jordan to make you the executive creative director on my account... and to give you free rein to do whatever you want.Ich bat Jordan, Sie zur Kreativdirektorin... meines Etats zu machen... und Ihnen völlig freie Hand zu geben. Gray Matters (2006)
Yeah, then I found this Archibald Morrisnov in Plovdiv.Ja, und ich habe diesen "Archibald Morrisnov" in Plovdiv entdeckt. In a Different Light (2007)
That's Marc Maronnier, my creative director.Marc Marronnier, mein Kreativdirektor. 99 francs (2007)
- Wait, wait, they want to promote us to the creative director post.Sie bieten uns die Stelle als Kreativdirektor an. 99 francs (2007)
Visually, Creative Director, initialed D.C.Die Abkürzung von "Kreativdirektor" ist "DC" [Tod]. Frisches Blut bei RW 99 francs (2007)
You could have smiled a bit more, but you are no dorks! In Ross' name, I raise my glass to our two new Creative Directors:Etwas mehr lächeln wäre okay, aber trotzdem ... lm Namen der Firma erhebe ich mein Glas auf unsere neuen Kreativdirektoren, 99 francs (2007)
It just seems like you're grooming Mike to become creative director.Sie scheinen Mike darauf vorzubereiten, Kreativdirektor zu werden. Chapter Two: Nothing Sacred (2008)
Look, maybe i'm jumping to conclusions. It just seems like you're grooming mike To become creative director.Vielleicht ziehe ich voreilige Schlüsse, aber es kommt mir so vor, als würden Sie Mike darauf vorbereiten, Kreativdirektor zu werden. Pilot (2008)
We have to get rid of these debts by mixing them with telecom staff, a pinch of luxury goods, served on a coulis of public services.Man beseitigt die Schulden, indem man sie mit Telecom vermischt, ein paar Luxusprodukten, einer Prise Rohstoffe, angerichtet auf einer Soße aus Kollektivdienstleistungen. Rapace (2012)
He was promoted to junior associate in January 2007, senior associate in June 2007, and finally associate creative director in March 2008.Er wurde im Januar 2007 als Junior-Partner promoviert, Juni 2007 als Senior-Partner, und schlussendlich im März 2008 als leitender Kreativdirektor. The Long Fuse (2012)
Executive Breakdown Chart Chairman Park Gun-ho COO Song Sang-geunPräsident Gun-ho Park und sein Exekutivdirektor Sang-Gun Song The Suspect (2013)
The conspiracy behind this murder case was devised by NSIA's Kim Suk-ho and Hyejoo Group's Song Sang-geun, and both organizations will be heavily criticized by this outcome.Hintergrund dieser Aufsehen erregenden Ereignisse... ist eine Verschwörung von Direktor Kim des Nationalen Sicherheitsdienstes... und dem Exekutivdirektor des Heyoo Konzerns Sang-Guen Song. Dieser Vorfall wird vermutlich bis in höchste Regierungskreise reichen. The Suspect (2013)
So, you've been to Plovdiv?Und, warst du in Plovdiv? Episode #2.1 (2014)
Yes, I love Plovdiv. Really?- Ja, ich liebe Plovdiv. Episode #2.1 (2014)
He hasn't been to fucking Plovdiv.Wirklich? - Er war nie im verdammten Plovdiv. Episode #2.1 (2014)
I love Plovdiv.Ich liebe Plovdiv. Episode #2.1 (2014)
Plovdiv's my favourite place.Plovdiv ist mein Lieblingsort. Episode #2.1 (2014)
OK, you tell me what is the name of the main square in Plovdiv. OK.Okay, dann sag mir den Namen des Hauptplatzes in Plovdiv. Episode #2.1 (2014)
The main square in Plovdiv, right?Okay. Der Hauptplatz in Plovdiv, ja? Episode #2.1 (2014)
So, the main square in Plovdiv is called...Also, der Hauptplatz in Plovdiv heißt... Episode #2.1 (2014)
Plovdiv Main Square.Plovdiv Hauptplatz. Episode #2.1 (2014)
I want you to do the P.I. thing.Ich möchte, dass Sie Ihr Privatdetektivding tun. Hemlock (2015)
Well, it just wasn't the intro to the Executive Assistant Director that I had hoped for.Es war nur nicht die Vorstellung des Exekutivdirektors, die ich mir erhofft habe. Go (2015)
If EAD finds out, it's over for Shelby.Findet der Vize-Exekutivdirektor das raus, war's das für Shelby. Right (2016)
And it's not just science fiction anymore, there are people on this planet right this moment that are actually planning and working to perfect the machinery that's necessary to make that possible.Das ist keine Science-Fiction mehr, es gibt Menschen auf diesem Planeten, die jetzt... KREATIVDIREKTORIN, VOYAGER INTERSTELLAR MISSION ...planen und arbeiten, um die Maschinerie zu vervollkommnen, die das ermöglichen wird. Novo Mundo (2016)
Going to Mars, not only will people become invested in the safety and well-being of the explorers, but also there is that drama, that sense of suspense, as to whether or not they can survive on a worldBei Flügen zum Mars machen sich die Menschen nicht nur Gedanken um die Sicherheit und das Wohlergehen der Forscher, sondern da ist auch das Drama, das Gefühl der Spannung, ob sie es schaffen... KREATIVDIREKTORIN VOYAGER INTERSTELLAR MESSAGE ...zu überleben, in einer Welt, für die sie nicht geschaffen wurden. Grounded (2016)
That came to a very abrupt halt.KREATIVDIREKTORIN Dann kam ein plötzlicher Stopp. Crossroads (2016)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普罗夫迪夫[Pǔ luó fū dí fū, ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄈㄨ ㄉㄧˊ ㄈㄨ, / ] Plovdiv [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VDI
     Video Device Interface (Intel)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VDI
     Verein Deutscher Ingenieure (org.)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VDI
     Virtual Device Interface
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top