ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

urwelt

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urwelt-, *urwelt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา urwelt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *urwelt*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As Mr. Kawai said, the oil fields, hotsprings and volcanoes may have something to do with underground passages.Kowai hatte offenbar Recht mit seiner Theorie, dass im Erdinneren Urweltwesen existieren müssen. Frankenstein Conquers the World (1965)
A miniature model of our world...Eine Miniaturwelt... The Purple Rose of Cairo (1985)
My husband and great undefeated heavyweight world amateur champion,Mein Mann, der bisher unbesiegte Amateurweltmeister im Schwergewicht, Rocky IV (1985)
Stop the presses !Es spielt Godzilla und die Urweltraupen, Isn't It Romantic? (1987)
It is, after all, a glamorous world I showed you.Denn immerhin ist das ja die Glamourwelt, die ich dir gezeigt habe. Leaving Las Vegas (1995)
If you only knew how hard it was for me to comprehend the basic concepts of that literary world of yours.Wenn du nur wüstes. Wie ich mich bemüht habe bis ich Grundbegriffe dieser deinen Literaturwelt meisterte. The Professional (2003)
I'm the literary Jerry Lewis.Ich bin der Jerry Lewis der LiteraturweltLights, Camera, Relationship (2003)
Um Godzilla vs. Mothra.Ähm, Godzilla und die Urweltraupen. The Benders (2006)
Or do you get some primeval thrill out of beating the other hunters to the food?Oder bekommst du einen urweltlichen Kick, wenn du anderen Jägern das Essen wegnimmst? Insensitive (2007)
The literary world is saying "yes" to you.Die Literaturwelt sagt Ja zu Ihnen. Zu "Anonymus". Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Human scale.Unesco-Kulturwelterbe. Aftershock (2012)
You're going to be the toast of the literary world, and I will come to your big mansion in Beverly hills and deliver you pizza.Und dann bist du der Star der Literaturwelt, und ich komme zu deinem großen Anwesen in Beverly Hills und liefere dir Pizza. Authors Anonymous (2014)
It was designed as a miniature. We walk as giants.Es ist eine MiniaturweltMr. Holmes (2015)
Yes, before I was in the dangerous world of auto racing, I was in the even more dangerous world of women's hairdressing.Ja, vor der gefährlichen Welt des Autorennens war ich in der noch gefährlicheren FriseurweltRamona's Not-So-Epic Party (2016)
I did not make it up; it exists in the world of architecture, thank you very much.Es existiert in der Architekturwelt. Vielen Dank. Dafür ging ich aufs College. Chapter Two: Lupus in Fabula (2016)
There are hundreds of thousands of islands, each one a world in miniature, a microcosm of our living planet.Es gibt Hunderttausende Inseln, jede eine Miniaturwelt für sich, ein Mikrokosmos unseres lebendigen Planeten. Islands (2016)
A miniature world!Eine MiniaturweltPee-wee's Big Holiday (2016)
A miniature world.Eine MiniaturweltPee-wee's Big Holiday (2016)
- [chuckles] - [laughs] [exclaims] Your miniature world is awesome.Deine Miniaturwelt ist klasse. Pee-wee's Big Holiday (2016)
- A giant miniature world! - [Joe] Yep!Eine riesige MiniaturweltPee-wee's Big Holiday (2016)
A giant miniature world.Eine riesige MiniaturweltPee-wee's Big Holiday (2016)
The literary world awaits.Die Literaturwelt wartet. The It Girl (2017)
And when that happens, we're talking about an ancient, primal power that's made flesh and blood.Dann wird es eine uralte, urweltliche Macht sein, aus Fleisch und Blut. Queen Death (2017)
I don't know much about the literary world, but maybe if it got a lucky break, it would sell.Ich kenne mich in der Literaturwelt nicht so aus, aber wenn er etwas Glück hätte, würde es sich verkaufen. Appeal (2017)
Its glaciers takes us back to ancient times.Urwelthaft muten seine Gletscher an. Geheimnis Tibet (1943)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top