Search result for

udo

(63 entries)
(0.0868 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -udo-, *udo*
Possible hiragana form: うど
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
udometer[N] เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน, See also: เครื่องวัดมาตรน้ำฝน, Syn. hygrometer, rain gauge, pluviometer
Udon Thani[ืN] อุดรธานี
Udon Thani[ืN] จังหวัดอุดรธานี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
udometer(อูดอม,มิเทอะ) n. มาตรวัดน้ำฝน
boudoir(บู'ดวาร์) n. ห้องส่วนตัวของหญิง
judo(จู'โด) n. ยูโด,กีฬายูโด. adj. เกี่ยวกับยูโด.
judoka(จู'โดคะ) n. ผู้แข่งขันในกีฬายูโด,ผู้เชียวชาญยูโด pl. judokas,judoka
kudos(คู'โดซ,-ดอส) n. การสรรเสริญ,ความรุ่งโรจน์
pseudo codeรหัสเทียมรหัสลำลองหมายถึง การเขียนโปรแกรมโดยไม่ต้องคำนึงถึงไวยากรณ์ แต่เป็นภาษาที่นักเขียนโปรแกรมเข้าใจกันได้ มีลักษณะเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาส่วนหนึ่ง เป็นภาษาทำโปรแกรม (programming language) อีกส่วนหนึ่งดู programming language ประกอบ
pseudo instructionคำสั่งเทียมคำสั่งลำลองหมายถึง คำสั่งในภาษาแอสเซมบลี (assembly) ที่บอกข้อมูลให้แอสเซมเบลอร์ว่า จะแปลเป็นภาษาเครื่องอย่างไร คำสั่งเทียมนี้จะไม่แปลเป็นภาษาเครื่องก่อน แต่จะกำหนดให้แอสเซมเบลอร์แปลโปรแกรมโดยตรง ตัวอย่างของคำสั่งเทียมที่ใช้มาก เช่น END เป็นสัญญาณให้รู้ว่า สิ้นสุดคำสั่งที่จะต้องแปลแล้ว
pseudodont(ซู'ดะดอนทฺ) adj. ซึ่งมีฟันไม่แท้
pseudonym(ซู'ดะนิม) n. ชื่อปลอม,นามแฝง,นามปากกา, Syn. pen name,alias
tudor(ทู'ดอรฺ) n. Maryสมาชิกของราชวงศ์หนึ่งที่ปกครองอังกฤษตั้งแต่ ค.ศ.1485ถึง1603

English-Thai: Nontri Dictionary
boudoir(n) ห้องส่วนตัวของผู้หญิง
pseudonym(n) นามแฝง,นามปากกา,ชื่อปลอม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I spoke to Udo.ผมคุยกับอูโด 24: Redemption (2008)
So he sent a man named udo to murder him.เขาส่งคนที่ชื่อ อูโด ไปฆ่าเขา Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Look, I was there when udo did it. That's how I found you.ฟังนะ ฉันมาที่นี่ได้เพราะ อูโด\ ฉันถึงมาเจอกับคุณ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Udo, take your team that way. We'll trap her in between us.อูโด พาทีมแกไปทางนั้น เราจะดักเธอทั้ง 2 ฝั่ง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Udo...อูโด้ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Udo?อูโด้ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
YOU ALMOST GOT UDON ALL OVER MY GUCCI.โดยส่วนตัวแล้ว ฉันไม่เห็นเลย Valley Girls (2009)
- I'm famished. - What, curry udon again?-หิวจังเลย อะไรอ่ะ อุด้งแกงกระหรี่ อีกแล้วเหรอ From Up on Poppy Hill (2011)
I heard that next week you're going to see the grandmother in Udo. * Udo - an island in Jeju * * halmeoni - grandmother*เ่ออ นี่ อาทิตย์หน้าเธอจะไปหาคุณย่าที่เกาะอุโดใช่มั้ย Episode #1.9 (2011)
I must go to Udo.ที่เกาะอุโดค่ะ Episode #1.9 (2011)
To Udo? Why?เกาะอุโดหรอ ? Episode #1.9 (2011)
Suddenly, he has to stay in Udo as a volunteer.เขาต้องไปเป็นอาสาสมัครที่เกาะอุโดกระทันหันครับ Episode #1.9 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
udoSoba is made of buckwheat flour, and udon and kishimen are made of plain wheat flour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดรธานี[N] Udon Thani, Syn. จังหวัดอุดรธานี, Example: ที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ได้มีการขุดพบโครงกระดูก และเครื่องปั้นดินเผามีอายุเก่าแก่ถึง 4,000-5,000 ปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove   FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
ดนัย อุดมโชค[n. exp.] (Danai Udomchōk) EN: Danai Udomchoke   FR: Danai Udomchoke
ให้สินบน[v.] (hai sinbon) EN: bribe ; offer a bribe   FR: corrompre ; soudoyer ; proposer un pot-de-vin
จังหวัดอุดรธานี[n. prop.] (Jangwat Udøn Thānī) EN: Udon Thani province   FR: province de Udon Thani [f]
นามแฝง[n.] (nāmfaēng) EN: assumed name ; alias ; incognito ; pen name   FR: pseudonyme [m] ; nom d'emprunt [m] ; alias (adv.)
นกเจ้าฟ้าหญิงสีรินธร[n. exp.] (nok Jaofāying Sīrinthøn) EN: White-eyed River-Martin   FR: Pseudolangrayen d'Asie [m] ; Aronde asiatique [f] ; Aronde d'Asie [f] ; Pseudolangrayen à lunettes [m]
รังแก[v. exp.] (rangkaē) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute   FR: rudoyer ; malmener
ซู โดคุ[n.] (sū dōkhu) EN: sudoku   FR: sudoku [m]
ถอง[v.] (thøng) EN: nudge with the elbow ; jog with one's elbow   FR: coudoyer ; bousculer
ทุจริต[v.] (thutjarit) EN: cheat ; betray ; corrupt ; be dishonest   FR: corrompre ; soudoyer ; être malhonnête

CMU English Pronouncing Dictionary
UDO    UW1 D OW2
UDOLF    AH1 D OW0 L F

Japanese-English: EDICT Dictionary
W杯[ワールドカップ(P);ダブルはい, wa-rudokappu (P); daburu hai] (n) World Cup (soccer); (P) [Add to Longdo]
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
うどんこ病;ウドンコ病;饂飩粉病[うどんこびょう(うどんこ病;饂飩粉病);ウドンコびょう(ウドンコ病), udonkobyou ( udonko byou ; udon kona byou ); udonko byou ( udonko byou )] (n) powdery mildew [Add to Longdo]
うどん粉;饂飩粉[うどんこ, udonko] (n) udon flour (wheat flour) [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
お百度を踏む;御百度を踏む[おひゃくどをふむ, ohyakudowofumu] (exp,v5m) (obs) to visit repeatedly (to request) [Add to Longdo]
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
くどくど[, kudokudo] (adv,adv-to) (on-mim) tediously; repetitively; (P) [Add to Longdo]
ずどん[, zudon] (n,adv-to) thud; bang [Add to Longdo]
せん断強度;剪断強度[せんだんきょうど, sendankyoudo] (n) shear strength [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
キーフィールド[きーふぃーるど, ki-fi-rudo] key field [Add to Longdo]
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system [Add to Longdo]
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop [Add to Longdo]
クロック速度[クロックそくど, kurokku sokudo] clock speed, clock frequency, clock rate [Add to Longdo]
コールドスタート[こーるどすたーと, ko-rudosuta-to] cold start [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 UDO
     Ultra Density Optical (Plasmon, HP, ECMA 350, ISO/IEC 17345)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 UDO
     User Defined Objects
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top