Search result for

tumore

(50 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tumore-, *tumore*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tumore มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tumore*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The looseness of the skin and the fibrous tumours that cover 90% of the body.Die lose Haut und die fibrösen Tumore, die 90% der Haut bedecken. The Elephant Man (1980)
So gentlemen , owing to the congenital exostosis of the skull, extensive papillomatous growths, pendulous masses of skin , the enlargement of the right limb and all the bones, the distortion of the head and the extensive area covered by papillomatous growth , The patient has been called the "Elephant Man".Also, Gentlemen... wegen dieses ernsten Befunds, des extensiven Wachstums, der großflächigen Verwachsungen der Haut, der starken Vergrößerung des rechten Arms mit allen Knochen, der Missbildung des Kopfes und der unzähligen Hauttumore wurde der Patient "Elefantenmensch" genannt. The Elephant Man (1980)
Minor inconveniences, say like anal bleeding, tuberculosis growing tumors, little inconveniences like that. All right?Kleine Unpässlichkeiten wie Analblutungen, Tuberkulose, wuchernde Tumore, kleine Zipperlein in der Art. Ok? Victory (1981)
Like stomach and tumors or something?So was wie Magen und Tumore oder so was? Fast Times at Ridgemont High (1982)
Yeah, stomach, tumors, entrails.Ja, Magen, Tumore, Eingeweide. Fast Times at Ridgemont High (1982)
- People with tumours and brain damage, a guy with sudden heart failure...- Leute mit Tumoren, Hirnschäden, Herzversagen... A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
If that's fit conversation for lunch, what's so god-awful terrible about my little tumours?Wenn man darüber beim Essen redet, was ist dann so schrecklich an meinen kleinen Tumoren? Terms of Endearment (1983)
Freddy, the kid's got tumours in his head.Freddy, das Kind hat Tumore im Kopf. The Smile in the Third Row (1985)
I won't be just another tumorous bore talking about his hair falling out and his lost lymph nodes.Ich will kein Jammerlappen voller Tumore werden... der über seine ausgefallenen Haare und seine Lymphknoten meckert. The Fly (1986)
So, what's for lunch today, Mom, leftover chicken tumor?Was gibt es zu Mittag, Mom? Übrig gebliebene HähnchentumoreDump of My Own (1989)
- Right. Well, they found tumours.Sie haben Tumore gefunden. Postcards from the Edge (1990)
Will the junior registrar close him up?Ich empfinde Ihr Anliegen als ziemlich geschmacklos. Meine Forschung kann die Behandlung von Lebertumoren verbessern. Alliancen kalder (1994)
The patient, who is on Professor Ulrich´s ward, is dying.Ihr wisst, dass mir meine Forschungsarbeit sehr wichtig ist, obwohl ich wegen des Mangels an Lebertumoren schon geneckt wurde. Alliancen kalder (1994)
-And you are developing tumorous growths on your chest.- Und bei Ihnen bilden sich TumoreProjections (1995)
Her body's full of tumours that won't respond to any treatment.Ihr Körper ist voller Tumore, die auf keine Therapie ansprechen. Nisei (1995)
A tumour? The growth of brain tumours has been linked with psychic ability.Es heißt, Gehirntumore und übersinnliche Fähigkeiten hängen zusammen. Pusher (1996)
Does the nest of tumours liquefying my brain kinda spoil the fun?Verderben dir die Tumore, die mein Gehirn zerfressen, den Spaß? Lie to Me (1997)
Amputations, excised tumours...Amputationen, entfernte Tumore... Leonard Betts (1997)
These are all cancerous tumours.Das sind KrebstumoreLeonard Betts (1997)
Brain cancer.GehirntumoreMemento Mori (1997)
All developing identical brain tumours, and all refused state health care... _.because of their insistence of the facts.Alle bekommen Hirntumore, alle lehnen staatliche Hilfe ab,... ..weil sie auf der Geschichte beharren. Memento Mori (1997)
We know what exactly what caused his death. And no matter how hard you look, you're not going to find any connection between dying because you watched some video, and a tumor in a person's arteries.Es mag ja gefährlich sein, aber wie soll ein Video Tumore in Herzkranzgefäßen hervorrufen? Rasen (1998)
All of them died from heart attack. What's more, the cause of the attacks was a tumor in their bloodstream.Man indizierte dort außerdem Tumore in den Herzkranzgefäßen. Rasen (1998)
No tumors?Keine TumoreHappiness (1998)
Tumours that are detected...Tumore, die früh erkannt werden... Office Space (1999)
A tiny little cluster of brain tumors.Ein kleines Büschel Hirntumoren. 28 Days (2000)
He's having brain clusters.- Er hat Gehirntumore28 Days (2000)
- Oh! But, no, my tumors!- Aber, meine Tumoren. 28 Days (2000)
I heard that GSMi povzroèajo brain cancer.Mobiltelephone verursachen GehirntumoreUrban Legends: Final Cut (2000)
She keeps getting tumours believing one has nothing to do with the other.Sie kriegt immer wieder Tumore glaubt aber, das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun. Erin Brockovich (2000)
Well, the vet said they had a bunch of tumours and stuff.Der Tierarzt meinte, sie hätten einen Haufen Tumore und so. Erin Brockovich (2000)
He had kidney tumours no colon, his intestines were eaten away.Er hatte Nierentumore und keinen Dickdarm mehr, seine Eingeweide waren völlig zerfressen. Erin Brockovich (2000)
Filled with ulcers, tooVoller TumoreAnother Heaven (2000)
Brain ulcers?GehirntumoreAnother Heaven (2000)
Brain ulcers need morphineGehirntumore brauchen Morphium Another Heaven (2000)
It's your ulcersDeine TumoreAnother Heaven (2000)
Interstitial tumours.Interstitielle TumoreTerra Nova (2001)
Several of the lab animals developed heart problems, tumors, two died.Einige der Versuchskaninchen erlitten Herz Probleme, Tumore, bis hin zum Tod. Revenge Is Sweet (2001)
No tumors, no seizures, no sign of stroke.Keine Tumore, keine Anzeichen von Anfällen. Analyze That (2002)
You ever notice how a tumour looks just like cheese?Findet ihr auch, dass Tumore wie Käse aussehen? My Occurrence (2002)
I'll remove tumours from your brain to your rectumIch entferne Tumore von deinem Gehirn bis zu deinem Hintern My Way or the Highway (2002)
He's developed a radical new serum that shrinks primary brain tumors.Er hat ein neues Serum entwickelt, das Gehirntumore zum Schrumpfen bringt. Ryan (2002)
My lumpectomy is in a couple of days.Meine Lumpektomie (Tumorentfernung) ist in einigen Tagen. A Day in the Death... (2003)
I found no evidence of lesions, haemorrhaging, tumours.Ich fand weder Läsionen noch Blutungen noch TumoreThe Butterfly Effect (2004)
Eradicated tumours, for Chrissakes!So konnten sogar schon schwerste Tumore ausgemerzt werden. Control (2004)
Some tumors are almost impossible to see unless you know exactly where to look.Manche Tumore sind unmöglich zu sehen, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Fidelity (2004)
No space-occupying tumors.Keine raumfordernden TumorePaternity (2004)
Brain tumors at her age are highly unlikely.Hirntumoren in ihrem Alter sind höchst unwahrscheinlich. Pilot (2004)
The protein markers for the three most prevalent brain cancers came up negative.Ja. Die Proteinmarker für die 3 häufigsten Hirntumoren waren negativ. Pilot (2004)
MRI reveals no tumours or cancers, no heart defects of any kind.Der Sensor stellte keine Tumore und keinerlei Herzkrankheiten fest. Sanctuary (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top