Search result for

tresen

(51 entries)
(0.0393 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tresen-, *tresen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tresen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tresen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought bartenders always had millions of stories to tell with the customers coming in and pouring their hearts out to you.Ich dachte, euch Barkeepern schütten eure Gäste ständig ihre Herzen aus, wenn sie am Tresen hocken. The Victims (1981)
As I remember, you did a fan dance on a bar... for your boyfriend and his banker buddies.- Ich weiß. Sie haben mal auf einem Tresen getanzt. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
You know, the past 8 years behind the cash register haven't been easy for me.Wärst du 8 Jahre hinter einem Tresen versauert, ginge es dir auch so. Le battant (1983)
There I was, sitting and eating a couple of burgers and I met a blue-eyed mug.Hör sich das einer an... Ich saß ruhig am Tresen und aß ein paar Hamburger und treffe da auf diesen Typ mit den blauen Augen. Go for It (1983)
Boss, he is at the counter!Der steht am TresenFearless Hyena 2 (1983)
He'll meet you at the north end of the pier next to Intercoastal Shipping. Said about 20 minutes.Der Tresen muss höher und breiter sein... Heart of Darkness (1984)
Go back to the bar, Carlos.Zurück hinter den Tresen, Carlos. Charity Begins at Home (1984)
- Well, you roll that one over there.- Wie wär's mit dem am TresenOnce Upon a Time in America (1984)
There are two other cops at the bar.da sind zwei Bullen am TresenMy New Partner (1984)
He pulled me to him to the bars.Er zehrte mich zu sich über den Tresen. Dann wurde er gewalttätig. Phenomena (1985)
that's nice, trevor.ALF, unter den TresenLa Cuckaracha (1987)
That gentleman at the counter over there.Von dem Herrn am Tresen da drüben. The Hero (1987)
- Your lunch is on the counter.- Dein Mittagessen ist auf dem TresenOverboard (1987)
Dinner's over, Bart. Pay the tab at the bar.Genug gegessen, zurück zur Bar. Zahl am TresenTequila Sunrise (1988)
Not nice, he thinks he did you a favor.Von wegen. Er hat dir nen Gefallen getan, jetzt bleibt er am Tresen kleben. Tequila Sunrise (1988)
A counter girl he picked up during one of our jobs.Sie stand bei einem unserer Coups hinter dem TresenDrugstore Cowboy (1989)
Not in the bar, bad luck.Nicht auf den Tresen. Bringt Unglück. Family Business (1989)
Her coiffure cards in a little box on the counter.Ihre Kundenkarte ist auf dem TresenSteel Magnolias (1989)
Yeah, look under the counter, right in front of you.Doch, unter dem Tresen, direkt vor deiner Nase. Stanley & Iris (1990)
Take a spin around the counter if you want.Macht doch einen Abstecher um dem TresenGreek Week (1990)
But if you're gonna spit your sticky pitch gum out in the diner, please use an ashtray, and not the counter or the booth like you did last time?Aber wenn du deinen Kaugummi im Diner ausspuckst, nimm bitte einen Aschenbecher und nicht den Tresen oder die Sitznische wie letztes Mal. Episode #2.2 (1990)
I had to cuff him to the bar rail.Mit Handschellen am Tresen gefesselt. The Indian Runner (1991)
Excuse me, Coop, while I try my hand at a little counter Esperanto.Entschuldigen Sie mich, ich versuche mich mal in Tresen-Esperanto. Episode #2.18 (1991)
You either go from clerk to fry cook to cook to assistant manager... of you can go from clerk to cashier captain... to assistant manager.Entweder du schaffst es vom Koch zum Grillkoch und dann zum Hilfsmanager, oder vom Tresen zum Chefkassierer und dann zum Hilfsmanager. What's Eating Gilbert Grape (1993)
Go ahead. One of the magazines you got in the back over there. Behind the counter.Eins der Hefte, die Sie da hinterm Tresen haben. Clerks (1994)
Go ahead... take another sip so I can blow your fucking head all over the counter!Nimm nur noch einen Schluck, damit ich dir deinen Schädel über den Tresen blasen kann! The Basketball Diaries (1995)
So this guy takes a seat at the bar orders a soda, sits back, says nothing.Dieser Kerl... setzt sich also an den Tresen... bestellt eine Limo, lehnt sich zurück und schweigt. Desperado (1995)
On the counter.Auf den TresenDesperado (1995)
I have been a little full of myself lately and I shouldn't have said that about your show.Ist alles in Ordnung? - Nein. Ich bin gerade über den Tresen geflogen. The Cheese Stands Alone (1995)
Are you leaving me a filthy bar?Und du lässt den Tresen so dreckig? Un air de famille (1996)
The customers don't care if it used to be clean!Dem Kunden ist es egal, ob der Tresen irgendwann sauber war. Un air de famille (1996)
Dirty counters chase them away!Ein dreckiger Tresen vertreibt ihn. Un air de famille (1996)
I'd have to cook in a costume and dance on the counter.Während ich koche, soll ich ein Kostüm tragen und auf dem Tresen tanzen. The One with the Bullies (1996)
Finally, I fell asleep from exhaustion. Right there at the counter.Schliesslich schlief ich vor Erschöpfung ein, direkt am TresenPrototype (1996)
Please don't knock on the counter.Bitte nicht auf dem Tresen klopfen. Insomnia (1997)
He's gonna go up to the counter with Citizen Kane Vertigo and Clockwork Orgy. - Ha, ha.Und an den Tresen geht er dann mit Citizen Kane, Vertigo. The One Where Monica and Richard Are Just Friends (1997)
I've gotten up now.Ich gehe zum TresenThe One Where Monica and Richard Are Just Friends (1997)
This is from the woman at the bar.Das hier ist von der Frau am TresenThe One with the Screamer (1997)
Under-counter recycling bins.Mülltrennsysteme unter dem TresenA Funny Valentine (1997)
You're just another loser on the other side of the bar.- Vergiss es, Boone! Du bist nur noch ein Verlierer mehr am TresenGods and Monsters (1998)
Well, I always wipe down the counter... and then you set out the napkins and glasses... and then I make the French fries.Ich wisch immer den Tresen ab, dann stellst du die Servietten und die Gläser hin, dann mache ich die Pommes frites. Pleasantville (1998)
On the bar is a padd with the schematic of a Dominion internment centre.Auf dem Tresen liegt ein Plan des Internierungszentrums des Dominion. The Magnificent Ferengi (1998)
I'm torn between the fast-growing fields of appliance repair and motel management.Ich schwanke zwischen Installateur und Tresenkraft. Bad Girls (1999)
He's got a gun behind the counter.Er hat eine Waffe unter dem TresenThe Zeppo (1999)
Lana, the girl at the bar, said that you were in here earlier today.Lana, die Frau am Tresen, sagte, Sie wären heute schon mal hier gewesen. Nostalgia (1999)
Just put it on the end of the counter there.Das kommt auf den Tresen da am Ende. State and Main (2000)
You're goin' for a ride !Jetzt wird der Tresen gewischt. Shanghai Noon (2000)
Right here's my desk.- Da, genau vor'm Tresor. Mein TresenThe Princess and the Warrior (2000)
Put the money on the bar.- Sobald das Geld auf dem Tresen liegt. Dinner Rush (2000)
- What have I said about the counter?- Was hab ich über den Tresen gesagt? Cinnamon's Wake (2000)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Theke {f}; Tresen {m}; Ausschank {m}bar [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top