Search result for

therapien

(54 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -therapien-, *therapien*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา therapien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *therapien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It can't be called a triumph of psychotherapy. It seems more like a triumph of aesthetic instincts, because Dr Fletcher's techniques owed nothing to then-current schools of therapy.Es war kein Triumph der Psychotherapie - eher ein Sieg des ästhetischen Instinkts, denn Dr. Fletchers Methoden hatten nichts mit den damals gängigen Therapien gemein. Zelig (1983)
Is this some sort of new therapy?Ist das eine deiner neuen TherapienAmsterdamned (1988)
There are special things we can try, but in my opinion they'll just drag things out.Es gäbe noch einige Spezialtherapien. Aber meiner Meinung nach ziehen die alles nur in die Länge. The Sweetest Sting (1989)
- So you don't believe in therapy?- Glauben Sie nicht an TherapienSex, Lies, and Videotape (1989)
No more treatments.Keine Therapien mehr. Dying Young (1991)
Conventional therapy is not going to work.Konventionelle Therapien greifen nicht. Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)
This is therapy, huh?So laufen also Therapien, was? The Prince of Tides (1991)
They tried all kinds of induction techniques, even hypnosis, but it was useless.Man hat alle möglichen Therapien versucht, Suggestion, Hypnose, aber es war umsonst. The Red Squirrel (1993)
There are drugs and treatments, Miss Langenkamp.Es gibt dagegen Medikamente und Therapien, Miss Langenkamp. New Nightmare (1994)
But I've developed a few therapies of my own.Aber ich habe meine eigenen Therapien entwickelt. Jose Chung's 'Doomsday Defense' (1997)
We're developing gene therapies for several blood disorders.Wir entwickeln Gentherapien für Blutkrankheiten. Christmas Carol (1997)
I will subject myself to these crazy treatments and I keep telling myself that I'm doing everything I can but it's a lie.Ich lasse verrückte Therapien an mir zu. Ich sage mir, dass ich tue, was ich kann, aber es ist eine Lüge. Redux II (1997)
My mom says that therapy can be helpful.Meine Mutter hält viel von TherapienBeauty and the Beasts (1998)
You wanted a life in behavioral research, to find therapies for abused children.Sie wollten in die Verhaltensforschung, Therapien für missbrauchte Kinder finden. A Room with No View (1998)
AII that therapy was a waste of time and money.Mit den Therapien habt ihr nur Zeit und geld verschwendet. The Story of Us (1999)
Where did all that therapy really get us?Was haben die Therapien bewirkt, hä? The Story of Us (1999)
I believe we might be at a point where we might want to try some alternative methods.Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir alternative Therapien versuchen. Requiem for a Dream (2000)
Her previous doctor submitted her for some experimental treatments, lithium substitutes, neurolinguistic programming, all of which had no effect on her condition.Ihr voriger Arzt ließ einige experimentelle Therapien durchführen, Lithium-Substitute, Neurolinguistisches Programmieren, aber es hat ihren Zustand nicht verbessert. Reckoning (2001)
Imagine my surprise when he told me that you'd gone AWOL and missed your last several physical-therapy sessions.Stell dir vor, wie überrascht ich war, als er sagte, du wärst verschwunden und hättest deine letzten Physiotherapien verpasst. Duplicity (2002)
What? You know what? Just-- Would you tell your wife that I did not go to medical school for 6 years to be giving therapy off the back of a Visa bill, all right?Sagen Sie Ihrer Frau, ich hab nicht 6 Jahre Medizin studiert, um nach Anweisungen auf einer Visa-Quittung Therapien durchzuführen, klar? Jung Frankenstein (2003)
The drug is administered as an alternative to traditional therapy and Drake begins regular treatments with Dr. Mortimer Hartmann.Die Droge galt als Alternative zu den traditionellen Therapien, und Drake begann mit der Behandlung bei Dr. Mortimer Hartmann. Cary Grant: A Class Apart (2004)
So what now?Wir unterdrücken alles, verweigern uns Therapien, warum Fremden von Problemen erzählen, wenn wir damit unsere Liebsten täglich quälen können? Afterboom (2004)
You want to give them different treatments?Wollen Sie verschiedene Therapien anwenden? Maternity (2004)
There are experimental treatments.Hör zu. Es gibt experimentelle Therapien und laufende Forschungen. Paternity (2004)
Well, did he say whether any more therapy could...Und hat er gesagt, ob irgendwelche anderen Therapien vielleicht... The Weather Man (2005)
Actually, one of my professors at Columbia developed an experimental treatment for the Army.Einer meiner Profs an der Columbia entwickelt experimentelle Therapien für die Army. Poison (2005)
I'll take any other tests or treatments you might want to prescribe.Ich unterziehe mich allen Tests und Therapien, die Sie verschreiben. TB or Not TB (2005)
There are programs, therapy.- Es gibt Programme und TherapienJohn Michaels (2005)
I think you're doing everything right. And I would advise anybody in your situation to have chemo therapy... but I'm really glad you're doing all the complementary therapies as well... because that's what's really gonna make you feel better.Ich glaube, Sie machen alles richtig und ich würde jedem in Ihrer Situation zur Chemotherapie raten, aber ich bin froh, dass Sie auch zusätzliche Therapien machen, denn dadurch werden Sie sich besser fühlen. Lead, Follow, or Get Out of the Way (2006)
Well, I've got therapy.Nun, ich habe TherapienLike It Was (2006)
well,that happens with chemo a lot.Das passiert bei ChemotherapienIn Which We Meet Addison, a Nice Girl from Somewhere Else (2007)
You know, I'm in enough therapy already.Ich mache schon genug TherapienNoche de suenos (2007)
My company also develops alternative therapies to treat the psychological conditions.Meine Firma entwickelt auch alternative Therapien, um die psychologischen Leiden zu behandeln. Corporal Punishment (2007)
They're coming up with new treatments all the time.Sie entwickeln immer neue TherapienThe Kite Runner (2007)
Jackie has been unresponsive to all treatments.Jackie hat bisher auf keine der Therapien angesprochen. The Gene Generation (2007)
I will see to it that he has proper out-post treatment and I will take care of him.Ich organisiere die nötigen ambulanten... Therapien und kümmere mich um ihn. Reign Over Me (2007)
Multiple courses, speed up their development.Multiple Therapien, die Entwicklung beschleunigen. Fetal Position (2007)
Hot tubs are for therapy during the day, but night?Die Wannen werden tagsüber für Therapien benutzt, aber nachts? Atonement (2008)
And there are some new therapies that could help.Und es gibt eine Menge neuer Therapien, die helfen können. Believe the Unseen (2008)
Well, there may be some gene-replacement therapies or clinical studies we can enroll her in.Es gibt vielleicht Gen-Austausch-Therapien oder andere klinische Studien, für die wir Kayla anmelden können. Believe the Unseen (2008)
For persuading me away from couples therapy.Dafür, dass du mir die Paartherapien ausgeredet hast. First Cut Is the Deepest (2008)
I read the articles you wrote onNptsd therapies with dr. Prender.Ich las die Artikel die sie über die PTSD Therapien von Dr. Prender geschrieben haben. Soldier's Heart (2008)
This place, their- their choice of therapies has c-c-Dieser Ort, die Wahl der Therapien, hat... Dr. Bishop? Pilot (2008)
I've had a lot of hormone therapy and a number of operations.Ich hatte einige Hormontherapien und einige Operationen. The Speech (2008)
I thought you worked this stuff out in therapy.- Haben die Therapien nicht geholfen? 100 Feet (2008)
- I've had enough therapy.- Ich hatte genug TherapienLunar Cycle (2008)
If she wants to tell you what I'm thinking, that's fine with me.Diese Therapienummer war sowieso ihre Idee. Wenn sie Ihnen sagen möchte, was in mir vorgeht, nur zu. Chapter Nineteen: Lovers' Leaps (2009)
Look, if all the people who spent all their time and money at therapy each week just took a spa day instead, the world would be a much saner place.Sieh mal, wenn alle Menschen, die ihre ganze Zeit und ihr ganzes Geld jede Woche in Therapien stecken, stattdessen einen Wellness-Tag machen würden, wäre die Welt ein viel besserer Ort. Betrayal (2009)
Nowadays there's therapy for these kinds of problems, right?Heutzutage gibt's ja Therapien für solche Fälle, hab ich recht? Red Rum (2009)
- There are other therapies that we can try-- she'll never leave.- Es gibt andere Therapien, die probieren können. - Sie wird niemals gehen. No Good at Saying Sorry (One More Chance) (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heilverfahren {n}; Therapie {f}; Behandlung {f} | Heilverfahren {pl}; Therapien {pl}; Behandlungen {pl}therapy | therapies [Add to Longdo]
Psychotherapie {f} | Psychotherapien {pl}psychotherapy | psychotherapies [Add to Longdo]
Schockbehandlung {f}; Schocktherapie {f} | Schockbehandlungen {pl}; Schocktherapien {pl}shock treatment | shock treatments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Therapien [teːrapiːən] (n) , pl.
     therapies
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top