Search result for

themen

(61 entries)
(0.3035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -themen-, *themen*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา themen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *themen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
I've a feeling you and I might find some very interesting things to talk about.Ich glaube Sie und ich werden sehr interessante Gesprächsthemen finden. Angel (1937)
Where are they? Oh, the chrysanthemums.- Ja, wo sind die ChrysanthemenIn Name Only (1939)
When are you going to transplant them down here?Die ChrysanthemenIn Name Only (1939)
Say, Trudy, I brought you some chrysanthemums.Guck mal, Trudy, ich hab dir Chrysanthemen mitgebracht. The Dancing Masters (1943)
Chrysanthemums.ChrysanthemenThe Dancing Masters (1943)
Blue themes and jazz rhythms?Bluesthemen und Jazzrhythmen. Rhapsody in Blue (1945)
I brought you some chrysanthemums.Ich habe Chrysanthemen mitgebracht. Marnie (1964)
Welcome to a new half-hour chat show in which me, viz the man what's talking to you now, and Brooky - to wit my flat mate - and nothing else, I'd like to emphasize that, discuss current affairs issues of burning import.Willkommen bei der neuen 30-Minuten-Talkshow... in der ich, Viz höchstpersönlich, der gerade zu Ihnen spricht... und Brooky, der lediglich mein Mitbewohner ist... darauf lege ich besonderen Wert... uns über brennende Tagesthemen unterhalten. Live from the Grill-o-Mat (1970)
Pretty begonias, irises, freesias And cry-manthesums.Hübsche Begonien, Schwertlilien, Freesien... und ChrysanthemenSpam (1970)
- Mums, sweet peas, daisies.- Chrysanthemen, Maßliebchen. The Mephisto Waltz (1971)
You know, those big vulgar chrysanthemums.Diese furchtbaren, vulgären ChrysanthemenPilot (1972)
Well, I'd have to be mighty hard up for conversation.Da müssten mir schon alle anderen Gesprächsthemen ausgehen. The Abdication (1975)
We planted those chrysanthemums 15 years ago.Wir pflanzten diese Chrysanthemen vor 15 Jahren. Escape from Alcatraz (1979)
Do chrysanthemums grow on this island?Wachsen auf dieser Insel ChrysanthemenEscape from Alcatraz (1979)
We play to chance audiences' old age pensioners'Zufällige Leute, die 's nicht ernsthemenThe Conductor (1980)
Well, you can't mention illness or insanity or anything to do with children.Krankheit, Geisteskrankheit, alles, was Kinder betrifft, sind TabuthemenThe Mirror Crack'd (1980)
These 3 main issues constitute the will of our movement. To protect human rights, there where they are normally spurned.Diese 3 Hauptthemen zeigen den Willen unserer Bewegung, die Menschenrechte dort zur verteidigen, wo sie mit Füßen getreten werden. La passante du Sans-Souci (1982)
- Mmm. We're bound to run out of conversation from time to time. I mean, we're together so much.Tja, uns gehen zwangsläufig ab und zu die Gesprächsthemen aus. Let's Steele a Plot (1984)
I am not a doctor, Charles, but my wife has two topics of conversation.Ich bin kein Arzt, aber meine Frau... hat zwei HauptgesprächsthemenA Private Function (1984)
Good evening. i'm Maggie Wong Hernández, and these are tonight's top stories.Guten Abend, ich bin Maggie Wong- Hernandez. Hier unsere TopthemenTrick or Treat (1986)
Virus analysis was my favorite subject at medical school.Das Züchten von Viren war eines meiner LieblingsthemenHaven (1987)
- Ηοw very οdd.Silberpokal für ihre Chrysanthemen bei der Herbstshow. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
I've told you, we run two basic stories here.Wir verfolgen zwei GrundthemenFull Metal Jacket (1987)
Master, today we have fragrant mushrooms, chrysanthemum moss hair, bird's nest thrice-fried mushroom, five-color vegetables vegetarian hot-pot and also heart of cactus.Gnädiger Herr, heute gibt es folgende Gerichte: Duftpilze in Seide, Moos-Chrysanthemen, Korallen-Schwalbennester, Kohl mit Krabben, dreimal gebratene Affenkopfpilze, fünffarbiges Gemüse in Soja gesotten und die weiße Fee weist den rechten Weg. Raise the Red Lantern (1991)
You remembered I like 'mums.Ich liebe ChrysanthemenHe Said, She Said (1991)
What did you do for your science projects?Welche Projektthemen habt ihr euch gewählt? Disaster (1991)
Perhaps he should warn me of any other issues that are strictly his!Er sollte mir sagen, welche anderen Wahlthemen ihm auch noch gehören! Speechless (1994)
Wanna watch Headline News ?Schauen wir die TagesthemenFair Game (1995)
They're preparing a list of issues of common interest to discuss.Freitag, 12. Mai – 16.03 Uhr stellen eine Liste mit Diskussionsthemen zusammen. Mars Attacks! (1996)
One of my favorite topics.Eines meiner LieblingsthemenBlaze of Glory (1997)
Does the chef have a dressing that goes well with chrysanthemums?Hat der Küchenchef ein Dressing, das zu Chrysanthemen passt? Star Trek: Insurrection (1998)
- You two find things to talk about?- Ihr habt GesprächsthemenThe Blame Game (1998)
They should stew all day over that.Das sollte ihnen genügend Gesprächsthemen geben. Meditations on the Abyss (1998)
Not as important as watching my wife on a show talking about womers issues.Es ist nicht so wichtig, wie meiner Frau beim Reden über Frauenthemen zuzusehen. From Top to Bottom (1998)
I'm going to go back to that geek- at least she talks about something besides sex.Ich geh jetzt zu der Kleinen da, für die gibt's auch noch andere GesprächsthemenAmerican Pie (1999)
Well, those folks weren't... making so much conversation.Die eben hatten nicht so viele GesprächsthemenThe New Eve (1999)
We're triad society member, we only talk about two things.Als Mitglieder der chinesischen Mafia haben wir nur 2 GesprächsthemenKing of Comedy (1999)
Immediately afterwards, you will receive your research topics. You will hand in a paper on them at the end of the course.Gleich anschließend werden Ihnen Ihre Forschungsthemen zugeteilt, über die Sie am Ende des Kurses eine Arbeit abzugeben haben. Anatomy (2000)
The idea is for it to be about men.Mit ausschliesslich MännerthemenSomeone Like You... (2001)
The Trojan War of. .Ah, ja. Der Trojanische Krieg, eines meiner LieblingsthemenWishmaster 3: Beyond the Gates of Hell (2001)
Today's top story:Die Topthemen von heute: Cowboy Bebop: The Movie (2001)
You can see how thick this text book is, but don't be afraid ... because as long as you remember all these main pointsHabt keine Angst, auch wenn das Lehrbuch sehr dick ist, es reicht aus, wenn ihr euch... an die Hauptthemen erinnert. My Schoolmate the Barbarian (2001)
So many main points?Es gibt so viele HauptthemenMy Schoolmate the Barbarian (2001)
Fine! Next time, you make the conversation.Das nächste Mal suchst du die Gesprächsthemen aus. The Ex-Files (2001)
And yet I've heard that the dead have always been a favorite subject of yours. Am I right?Ich hatte eigentlich gehört, dass die Toten schon immer zu Ihren Lieblingsthemen gehörten... nicht wahr? They're Watching Us (2002)
And how perfect that that was the two things that we were gonna talk about with the upcoming election.Wie perfekt, dass das die zwei Wahlkampfthemen sind. Bowling for Columbine (2002)
Big chunks of it, we invented conversation.Wir mussten oft Gesprächsthemen erfinden. Another One Bites the Dust (2002)
We're hoping. No sex or politics at the dinner table, boo.Sex und Politik sind keine TischthemenThe Berrisford Agenda (2002)
- I don't like the big conversations.- Ich wälze nicht gern RiesenthemenMy Hero (2002)
Leslie Fiedler has written on gay themes in literature... since the early '60s, Billy Budd in particular.Leslie Fiedler schreibt schon seit den frühen 60ern intensiv über Schwulenthemen in der Literatur. Speziell über Billy Budd. Eloise (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTHEMENT    AW1 TH M AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thema {n} [mus.] | Themen {pl}theme | themes [Add to Longdo]
Thema {n}; Themenkreis {m}; Themenbereich {m} | Themen {pl} | zu einem anderen Thema überwechseln | etwas vom Thema abweichentopic | topics | to turn to another topic | to be slightly off-topic [Add to Longdo]
Thema {n} | Themen {pl} | das Thema wechseln | vom Thema abschweifen | beim Thema bleibensubject | subjects | to change the subject | to stray from the subject; to wander off the point | to stick to the subject [Add to Longdo]
Themenbereich {m}terms of reference [Add to Longdo]
Themenkomplex {m}; Thematik {f}complex of themes [Add to Longdo]
Themenpark {m}theme park [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
菊の御紋[きくのごもん, kikunogomon] das_kaiserliche_Chrysanthemenwappen [Add to Longdo]
菊人形[きくにんぎょう, kikuningyou] Chrysanthemenpuppe [Add to Longdo]
菊作り[きくづくり, kikudukuri] Chrysanthemenzucht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Themen [teːmən] (n) , pl.
     themes; topics
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top