Search result for

temperatur

(103 entries)
(0.0473 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -temperatur-, *temperatur*
English-Thai: Longdo Dictionary
temperature mapping(n ) การศึกษาอุณหภูมิโดยการวางเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดวิกฤต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
temperature[N] อุณหภูมิ, See also: ระดับความร้อน, Syn. climatic characteristic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
temperature(เทม'เพอระเชอะ) n. อุณหภูมิ,อุณหภูมิร่างกาย
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณฑ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale
distemperature(ดิสเทม'เพอระเชอะ) n. ภาวะผิดปกติ,อารมณ์ร้าย,สุขภาพจิตหรืออารมณ์ทิ่ผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
temperature(n) อุณหภูมิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
temperature dropอุณหภูมิลด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperature gradientเกรเดียนต์อุณหภูมิ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
temperature riseอุณหภูมิเพิ่ม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperature senseการรับรู้อุณหภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperature spotจุดรับอุณหภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperature swingอุณหภูมิแกว่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperature, absoluteอุณหภูมิสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperature, basal bodyอุณหภูมิกายขณะพัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temperatureอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
temperatureอุณหภูมิ, ระดับความร้อน วัดได้ด้วยเทอร์มอมิเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Temperature controlการควบคุมอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature controlการควบคุมอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
Temperature measurementการวัดอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature measurementsการวัดอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
Temperature measuring instrumentเครื่องวัดอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature measuring instrumentsเครื่องวัดอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
Temperature of Soil Surface อุณหภูมิผิวดิน
อุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์ ในทันทีที่นำเทอร์มอมิเตอร์ไป แตะกับผิวพื้นดิน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Left wondering about the weather, the temperature of a bath, the light at the end of the day.เหลือแค่คิดถึงลมฟ้าอากาศ อุณหภูมิของน้ำที่ใช้อาบ และเฝ้าดูแสงไฟ ณ ตอนสิ้นวัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Chef said this wine is good for any temperature.เชฟบอกว่า ไวน์นี่อยู่ได้ทุกอุนหภูมิ Episode #1.7 (2008)
98.6, the temperature of blood.98.6 เป็นอุณหภูมิของเลือด WarGames: The Dead Code (2008)
If we can raise her temperature, we might force a prompt.ถ้าเราทำให้เธอร้อนขึ้น เราอาจจะได้สัญญาณพร้อม WarGames: The Dead Code (2008)
Keep it about that temperature, okay?รักษาระดับอุณหภูมิด้วย โอเคน่ะ? Frost/Nixon (2008)
Do you check your temperature?วัดปรอทบ้างหรือยัง Death Note: L Change the World (2008)
Water temperature 24, Ph 6.2.Water temperature 24, Ph 6.2. Death Note: L Change the World (2008)
Your body temperature shows no change.แต่ว่าร่างกายของเธอนะ อุณหภูมิปกติไม่เปลี่ยนแปลง Death Note: L Change the World (2008)
Body temperature?อุณหภูมิเหรอ Death Note: L Change the World (2008)
No. Your back is cold. You have no body temperature.ไม่น่ะ.หลังเธอเย็นเฉียบเลย ก็เธอไม่มีอุณภูมิในร่างกายนี่. Cyborg Girl (2008)
Temperature goes up a fraction of a degree, makes them disoriented?อุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อย จะทำให้มันสับสนงั้นหรอ The Happening (2008)
But maybe that's just the temperature.มันอาจจะเป็นแค่อุณหภูมิก็ได้ Pathology (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
temperaturA child has a higher temperature than an adult does.
temperaturAfter that, internal temperature begins to climb rapidly.
temperaturAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
temperaturA nurse took my temperature.
temperaturBody temperature is highest in the afternoon.
temperaturBody temperature rising, pulse rising ... he's in a state of oxygen deficiency.
temperaturBro? You've got a terrible temperature! Never mind the bags, rest in the shade of those trees!
temperaturBut it's a typical savanna country, and we enjoy cooler temperatures.
temperaturBy the end of the century, the earth will have experienced a dramatic increase in temperature.
temperaturDid you take your temperature with a thermometer in your mouth?
temperaturDuring warm weather, sweating helps man regulate his body temperature.
temperaturHave you taken your temperature?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุณหภูมิ[N] temperature, Example: ขนนกมีความสำคัญมากในการรักษาอุณหภูมิภายในร่างกาย, Thai definition: ระดับความร้อนหนาวของอากาศและสิ่งต่างๆ อาจวัดได้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์, Notes: (บาลี)
เทอร์โมมิเตอร์[N] thermometer, See also: temperature measurer, Syn. เทอร์มอมิเตอร์, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวัดอุณหภูมิ[n. exp.] (kān wat unhaphūm = kān wat unnaphūm) EN: temperature measurement   FR: mesure de la température [f]
ไข้[n.] (khai) EN: fever ; rise in temperature   FR: fièvre [f] ; hyperthermie [f]
ไข้ขึ้น[n. exp.] (khai kheun) FR: attaque de fièvre [f] ; montée de température [f]
ความร้อน[n.] (khwāmrøn) EN: heat ; hotness ; temperature   FR: chaleur [f] ; chaud [m]
เหล็กไหล[n.] (leklai) EN: metal charm ; metal amulet ; mythical metal which melts like lead but is as hard as steel ; metal amulet said to melt at candle temperature   
มือร้อน[X] (meū røn) EN: get high temperature hands   
มีไข้[v. exp.] (mī khai) EN: have a fever   FR: avoir de la température ; avoir de la fièvre ; faire de la température
ปรับอากาศ[v.] (prap-akāt) EN: air-condition ; regulate the room temperature ; apply air-conditioning   FR: climatiser
เทอร์มอมิเตอร์ = เทอร์โมมิเตอร์[n.] (thoēmømitoē = thoēmōmitoē) EN: thermometer ; temperature measurer   FR: thermomètre [m]
อุณหภูมิ[n.] (unhaphūm = unnaphūm) EN: temperature   FR: température [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMPERATURE    T EH1 M P R AH0 CH ER0
TEMPERATURE    T EH1 M P ER0 AH0 CH ER0
TEMPERATURES    T EH1 M P R AH0 CH ER0 Z
TEMPERATURES    T EH1 M P ER0 AH0 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
temperature    (n) (t e1 m p r @ ch @ r)
temperatures    (n) (t e1 m p r @ ch @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Raumtemperatur(n) |die, pl. Raumtemperaturen| อุณหภูมิห้อง, See also: S. die Zimmertemperatur

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Temperatur {f} | Temperaturen {pl}temperature | temperatures [Add to Longdo]
Temperaturabfall {m}; Temperatursturz {m}drop in the temperature; drop of temperature [Add to Longdo]
Temperaturanstieg {m}rise in temperature; temperature rise [Add to Longdo]
Temperaturanzeiger {m}temperature gauge [Add to Longdo]
Temperaturbereich {m} | kompesnsierter Temperaturbereich [techn.]temperature range | compensated temperature range (CTR) [Add to Longdo]
Temperatur-Kalibrator {m}temperature calibrator [Add to Longdo]
Temperaturfühler {m}thermistor [Add to Longdo]
Temperaturregler; Thermostat {m}thermostat [Add to Longdo]
Temperaturschock {m}thermal shock [Add to Longdo]
Temperaturschwankung {f} | Temperaturschwankungen {pl}variation in temperature | variations in temperature [Add to Longdo]
Temperaturüberwachung {f}temperature control [Add to Longdo]
Temperaturwechselbeständigkeit {f}thermal shock resistance [Add to Longdo]
temperaturabhängig {adj}temperature dependent [Add to Longdo]
temperaturabhängig {adj}temperature-sensitive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キュリー温度[キュリーおんど, kyuri-ondo] (n) Curie temperature [Add to Longdo]
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger [Add to Longdo]
異常高温[いじょうこうおん, ijoukouon] (n) abnormally high temperatures [Add to Longdo]
一定温度[いっていおんど, itteiondo] (n) constant temperature [Add to Longdo]
引火温度[いんかおんど, inkaondo] (n) flash temperature [Add to Longdo]
温度[おんど, ondo] (n) temperature; (P) [Add to Longdo]
温度感覚[おんどかんかく, ondokankaku] (n) temperature sense [Add to Longdo]
温度係数[おんどけいすう, ondokeisuu] (n) temperature coefficient [Add to Longdo]
温度差[おんどさ, ondosa] (n) (1) difference in temperature; (2) difference in degrees of enthusiasm, interest, commitment, etc. [Add to Longdo]
温度上昇[おんどじょうしょう, ondojoushou] (n) temperature increase; rise in temperature [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷热度数[lěng rè dù shù, ㄌㄥˇ ㄖㄜˋ ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ, / ] temperature (esp. of medical patient) [Add to Longdo]
对比温度[duì bǐ wēn dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] temperature contrast; difference in temperature (of body to its surroundings) [Add to Longdo]
温压[wēn yā, ㄨㄣ ㄧㄚ, / ] temperature and pressure [Add to Longdo]
温度[wēn dù, ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] temperature [Add to Longdo]
温度梯度[wēn dù tī dù, ㄨㄣ ㄉㄨˋ ㄊㄧ ㄉㄨˋ, / ] temperature gradient [Add to Longdo]
温标[wēn biāo, ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] temperature scale [Add to Longdo]
热度[rè dù, ㄖㄜˋ ㄉㄨˋ, / ] temperature [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
温度[おんど, ondo] Temperatur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 temperatur
   temperature
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 temperatur
   temperature
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Temperatur [tɛmpəratuːr] (n) , s.(f )
   temperature
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top