Search result for

teigs

(255 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teigs-, *teigs*, teig
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา teigs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *teigs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get out!Los, steig aus. Fever Mounts at El Pao (1959)
Fold.Ich steige aus. The Cincinnati Kid (1965)
Please.Bitte. Steig auf! The Wild Angels (1966)
Let's go.Dann steigt ein! L'aventure, c'est l'aventure (1972)
Mount.Steig auf! Ulzana (1974)
Dismount!Absteigen! Monty Python and the Holy Grail (1975)
All aboard!Alles einsteigen! Black Rainbow (1989)
Get out.Steig aus! Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996)
I'm out.Ich steig' aus. Slapstick (2004)
Get on.Steigt ein. Homer of Seville (2007)
Get on.Steig auf! Three Steps Above Heaven (2010)
Get in.Steig ein. Machete (2010)
Dismount.Aussteigen! The Lost Bladesman (2011)
Get in.Einsteigen. Over a Barrel (2017)
Hey!Ich steige aus! The Flim-Flam Man (1967)
Get in.Steig ein. Three Colors: Blue (1993)
-Get in!Steig ein! Tremors 3: Back to Perfection (2001)
Get in.Steig ein. Escobar: Paradise Lost (2014)
Get in.Steig ein! A Christmas Star (2017)
Get in!Einsteigen. Enemies In-Law (2015)
Get in.Einsteigen! Blood Father (2016)
Einsteigen. Komm, springt!เร็วเข้า กระโดดข้ามมา Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I would say Bar Harbor, the site of the grisly McTeig wedding night murders.ผมจะเลือก Bar Harbor ความน่ากลัวในคืนที่มีการฆาตรกรรม ในงานแต่งงานของ แม๊คทีก 1408 (2007)
Morgan steig was passenger number 10A.มอร์แกน สตีก เป็นผู้โดยสารหมายเลข 10 เอ Pilot (2008)
His emergency contact, richard steig.ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน ริชาร์ด สตีก Pilot (2008)
Richard steig's last employer.นายจ้างคนสุดท้าย ของริชาร์ด สตีก Pilot (2008)
Richard steig, who may have usedริชาร์ด สตีก เขาอาจใช้ ผลงานวิจัยของบริษัท Pilot (2008)
Please assemble everything we have on richard steigช่วยรวบรวมทุกอย่างที่เรามี เกี่ยวกับริชาร์ด สตีก ให้นักสืบดันนั่มคนนี้ด้วย Pilot (2008)
I remember richard steig.ฉันจำริชาร์ด สตีกได้ Pilot (2008)
Everything we have on richard steig.ทุกอย่างที่เรามี เกี่ยวกับริชาร์ด สตีก Pilot (2008)
Do you believe that steigคุณคิดว่าสตีกเป็นส่วนหนึ่ง ของแพทเทิร์นไหม Pilot (2008)
What room is Steig in?สตีกอยู่ห้องไหนคะ? Pilot (2008)
Outside agent scott's room now. Check on steig.ไปที่หน้าห้อง นักสืบสก๊อตต์เดี๋ยวนี้ Pilot (2008)
Come on.Get in.Komm schon, steig ein. Time After Time (1979)
- Yes, yes, we all recall Madame Curie... .. and Fulton's steamboat... and that imbecile who flew kites in the rain!Wir erinnern uns. Madame Curie, Fultons Dampfschiff... Der Schwachkopf, der bei Regen Drachen steigen ließ. Unidentified Flying Oddball (1979)
- Great! Pull down my visor. Get behind me.- Klapp mein Visier runter und steig auf. Unidentified Flying Oddball (1979)
She couldn't ride a horse dressed like she is.Sie kann nicht auf ein Pferd steigen, so wie sie angezogen ist. The Villain (1979)
- Perry, get back here!- Perry, steig wieder ein! The Wanderers (1979)
- Perry, get in the car!- Perry, steig ein! The Wanderers (1979)
- I fold.- Ich steig aus. The Wanderers (1979)
Come on, Terror, get in the car.Komm schon, Terror. Steig ins Auto. The Wanderers (1979)
Terror, get in the car, man.Na los, Terror, steig endlich ins Auto. The Wanderers (1979)
Now, as you can see here, Mrs. Kennedy steps into the car.Hier können Sie sehen, wie Mrs. Kennedy ins Auto steigt. The Wanderers (1979)
If you get separated, make it to the platform at Union Square.Falls ihr getrennt werdet, geht zum Bahnsteig am Union Square. The Warriors (1979)
- We change trains there.- Da steigen wir um. The Warriors (1979)
A train would help, unless you want to get japped on the platform.Ein Zug wäre nützlich, außer du willst auf dem Bahnsteig abkratzen. The Warriors (1979)
Getting into fights is good for building a strong body.Ich soll mich prügeln, das steigert die Kondition. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Get out of there!Du sollst aussteigen! Don't Go in the House (1979)
Can I get in?Kann ich einsteigen? The Kinfolk (1979)
Ask him why he prefers humping whores.Fragen Sie ihn, warum er lieber Hündinnen besteigt. Terror Express (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลาก[n.] (klāk) EN: ringworm ; eczema   FR: teigne [f] ; dartre [f] ; eczéma [m]
โรคน้ำกัดเท้า[n.] (rōk nām kat thāo) EN: ringworm ; athlete's foot   FR: teigne [f] ; mycose [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEIG    T IY1 G
TEIGE    T AY1 JH
STEIG    S T IY1 G
TEIGEN    T AY1 G AH0 N
STEIGER    S T AY1 G ER0
LICKTEIG    L IH1 K T AY2 G
SAUERTEIG    S AW1 ER0 T EY2 G
POTTEIGER    P AA1 T AY0 G ER0
STEIGERWALT    S T AY1 G ER0 W AH0 L T
STEIGERWALD    S T AY1 G ER0 W AO2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Teignmouth    (n) (t i1 n m @ th)
Kingsteignton    (n) (k i1 ng s t ei1 n t n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Teigwaren(n) |die, pl.| ประเภทของอาหารที่ทำจากแป้งทุกชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว, พิซซ่า, สปาเก็ตตี้
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| ขึ้นรถ, ขึ้นเครื่องบิน, See also: der Einstieg
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| เข้าร่วมหุ้นธุรกิจ เช่น in ein Unternehmen einsteigen, See also: der Einstieg
aussteigen(vi) |stieg aus, ist ausgestiegen| ลงรถ, ลงจากเครื่องบิน
aussteigen(vi) |stieg aus, ist ausgestiegen| ก้าวลง, ถอนตัว, See also: der Ausstieg, der Rücktritt, zurücktreten
ersteigern(vt) |ersteigerte, hat ersteigert| ประมูลซื้อของ, ซื้อของโดยการประมูล, See also: A. versteigern,
versteigern(vt) |versteigerte, hat versteigert| ประมูลขายของ, ขายของโดยการประมูล, See also: A. ersteigern,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abseilen {n} (Bergsteigen)abseil [Add to Longdo]
Absteigen {n}downswing [Add to Longdo]
Abstieg {m}; Heruntersteigen {n}; Hinuntersteigen {n}; Talfahrt {f} | Abstiege {pl}descent | descents [Add to Longdo]
Aufsteigen {n}ascension [Add to Longdo]
(sozialer) Aufsteiger {m}social climber [Add to Longdo]
Aufsteigesicherung {f}anti-derail device [Add to Longdo]
Aufstieg {m}; Besteigung {f} | Aufstiege {pl}; Besteigungen {pl}ascent | ascents [Add to Longdo]
Auktion {f}; Versteigerung {f} | Auktionen {pl}; Versteigerungen {pl}auction | auctions [Add to Longdo]
Aussteiger {m}; Aussteigerin {f}dropout; person who opts out [Add to Longdo]
Bäckermaschine {f}; Teigknetmaschine {f}dough mixer [Add to Longdo]
Bahnsteig {m}platform [Add to Longdo]
Bahnsteig {m}track [Am.] [Add to Longdo]
Bedarf {m}; Nachfrage {f} | Bedarf übersteigen | nach Bedarf | über Bedarf | Bedarf weckendemand | to exceed demand | according to demand | in excess of demand | to create demand [Add to Longdo]
Begründung {f} von Miteigentumestablishment of joint ownership [Add to Longdo]
Bergsteigen {n}; Bergsteigerei {f}mountaineering [Add to Longdo]
Bergsteiger {m}; Bergsteigerin {f}mountaineer; climber [Add to Longdo]
Besserung {f}; Verbesserung {f}; Fortschritt {m}; Steigerung {f}improvement [Add to Longdo]
Blätterteig {m}puff pastry [Add to Longdo]
Blätterteig {m}pastry [Add to Longdo]
Brennofen {m} mit aufsteigender Flammeupdraught (updraft [Am.]) kiln [Add to Longdo]
Butterteig {m}puff paste [Add to Longdo]
Bügel {m}; Kleiderbügel {m}; Spannbügel {m}; Steigbügel {m}clamp [Add to Longdo]
Dateigeneration {f}generation data set [Add to Longdo]
Dateigröße {f}file size [Add to Longdo]
Drachen {m} | Drachen {pl} | einen Drachen steigen lassenkite | kites | to fly a kite [Add to Longdo]
gebackener Eierteig (zum Rinderbraten) [cook.]Yorkshire pudding [Add to Longdo]
Enteigner {m}dispossessor [Add to Longdo]
Enteignung {f}dispossession [Add to Longdo]
Enteignung {f}ouster [Add to Longdo]
Ertragssteigerung {f}rise in profits [Add to Longdo]
Flanke {f} | abfallende Flanke | ansteigende Flankeedge | trailing edge | rising edge [Add to Longdo]
Gehweg {m}; Gehsteig {m}; Bürgersteig {m}; Fußgängerweg {m} | Gehwege {pl}; Gehsteige {pl}; Bürgersteige {pl}; Fußgängerwege {pl}pavement [Br.]; sidewalk [Am.] | pavements; sidewalks [Add to Longdo]
Gewindesteigung {f}thread pitch; lead; screw pitch [Add to Longdo]
Hefeteig {m}leavened dough [Add to Longdo]
Hülle {f} mit ansteigendem Reinheitsgradshell of increasing cleanliness [Add to Longdo]
Klettern {n}; Bergsteigen {n}climbing [Add to Longdo]
Komparativ {f}; Steigerungsform {f} [gramm.]comparative [Add to Longdo]
Konjunktur {f}; Wirtschaftslage {f} | steigende Konjunktur {f} | fallende Konjunktur {f}; rückläufige Konjunktur {f}economic situation; economic fluctuation | upward economic trend; increasing economic activity | downward economic trend; decreasing economic activity [Add to Longdo]
Kosten {pl}; Ausgabe {f}; Aufwand {m}; Unkosten {pl}; Spesen {pl} | Kosten {pl}; Ausgaben {pl}; Aufwendungen {pl}; Auslagen {pl} | auf Kosten von | laufende Kosten; laufende Ausgaben | abzugsfähige Ausgaben; Spesen | rasant steigende Kosten | verrechnete Kosten | kleine Auslagen | mit großen Kosten | zu enormen Kosten | sich in Unkosten stürzenexpense; cost | expenses | at the expense of | current expenses; running costs | allowable expenses | soaring costs | allocated costs | petty expenses | at great expense | at vast expense | to go to expense [Add to Longdo]
Laufband {n}; rollender Bürgersteigtravelator; moving pavement [Add to Longdo]
Leistungssteigerung {f}increase in performance; increased efficiency [Add to Longdo]
Leiter {f}; Aufstieg {m} | Leitern {pl} | auf eine Leiter steigenladder | ladders | to climb a ladder [Add to Longdo]
Mitbesitzer {m}; Mitbesitzerin {f}; Miteigentümer {m}; Miteigentümerin {f}; Mitinhaber {m}; Mitinhaberin {f}joint owner [Add to Longdo]
Miteigentümer {m}part owner [Add to Longdo]
Mürbeteiggebäck {n}short bread [Add to Longdo]
Neigung {f}; Steigung {f}; Gefälle {n} | eine Steigung von 5 Prozent; ein Gefälle von 5 Prozentgradient | a gradient of one in twenty; a gradient of 5 per cent [Add to Longdo]
Nudelrolle {f}; Teigrolle {f}rolling pin [Add to Longdo]
Parteigeist {m}; Parteigesinnung {f}party spirit [Add to Longdo]
Parteigeist {m}factiousness [Add to Longdo]
Parteimitglied {n}; Parteigenosse {m} | Parteimitglied sein; in der Partei seinparty member; member of a party | to be a member of the party [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アンティグア[, anteigua] (n) Antigua [Add to Longdo]
インタフェース定義言語[インタフェースていぎげんご, intafe-su teigigengo] (n) {comp} Interface Definition Language [Add to Longdo]
キャラクタ定義テーブル[キャラクタていぎテーブル, kyarakuta teigi te-buru] (n) {comp} character definition table [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} defined context set [Add to Longdo]
シティガイド[, shiteigaido] (n) city guide [Add to Longdo]
スティグマ[, suteiguma] (n) stigma [Add to Longdo]
ティグラウンド[, teiguraundo] (n) teeing ground (golf) [Add to Longdo]
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎベクトル, tekisuto heimenteigi bekutoru] (n) {comp} text direction vectors [Add to Longdo]
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] (n) {comp} Data Definition Language; DDL [Add to Longdo]
ナスティグラム[, nasuteiguramu] (n) {comp} nastygram [Add to Longdo]
ハッチ定義表[ハッチていぎひょう, hacchi teigihyou] (n) {comp} hatch table [Add to Longdo]
バーティゴ[, ba-teigo] (n) vertigo [Add to Longdo]
パターン定義表[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] (n) {comp} pattern table [Add to Longdo]
ビュー上方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎベクトル, byu-jouhoukouteigi bekutoru] (n) {comp} view up vector [Add to Longdo]
ビュー定義表[ビューていぎひょう, byu-teigihyou] (n) {comp} view table [Add to Longdo]
マクロ定義[マクロていぎ, makuro teigi] (n) {comp} macro definition [Add to Longdo]
ミティゲーション[, miteige-shon] (n) mitigation [Add to Longdo]
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] (n) {comp} user defined; user specific [Add to Longdo]
リンク処理定義[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] (n) {comp} link process definition; LPD [Add to Longdo]
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] (n) {comp} implicit link (process definition) [Add to Longdo]
奥行き表現定義表[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] (n) {comp} depth cue table [Add to Longdo]
家庭ごみ;家庭ゴミ[かていごみ(家庭ごみ);かていゴミ(家庭ゴミ), kateigomi ( katei gomi ); katei gomi ( katei gomi )] (n) household garbage; household trash; household refuse [Add to Longdo]
家庭劇[かていげき, kateigeki] (n) (See ホームドラマ) soap opera [Add to Longdo]
家庭着[かていぎ, kateigi] (n) housedress [Add to Longdo]
宮廷画家[きゅうていがか, kyuuteigaka] (n) court painter [Add to Longdo]
型定義[かたていぎ, katateigi] (n) {comp} type definition [Add to Longdo]
形状定義スプライン[けいじょうていぎスプライン, keijouteigi supurain] (n) {comp} geometry spline [Add to Longdo]
決定木[けっていぎ, ketteigi] (n) decision tree [Add to Longdo]
限界効用逓減の法則[げんかいこうようていげんのほうそく, genkaikouyouteigennohousoku] (n) law of diminishing marginal utility [Add to Longdo]
限界生産物逓減の法則[げんかいせいさんぶつていげんのほうそく, genkaiseisanbutsuteigennohousoku] (n) law of diminishing marginal product [Add to Longdo]
再帰的定義[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] (n) {comp} recursive definitions [Add to Longdo]
再定義[さいていぎ, saiteigi] (n) {math} redefinition [Add to Longdo]
最低限[さいていげん, saiteigen] (n) minimum; (P) [Add to Longdo]
最低限度[さいていげんど, saiteigendo] (n) minimum limit; the lowest degree (possible, allowable, etc.) [Add to Longdo]
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] (n) {comp} implementation defined [Add to Longdo]
収穫逓減の法則[しゅうかくていげんのほうそく, shuukakuteigennohousoku] (n) law of diminishing returns; law of diminishing marginal returns [Add to Longdo]
循環定義[じゅんかんていぎ, junkanteigi] (n) circular definition [Add to Longdo]
処理系定義[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] (n) {comp} implementation-defined [Add to Longdo]
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] (n) {comp} implementation- defined behavior [Add to Longdo]
色定義スプライン[いろていぎスプライン, iroteigi supurain] (n) {comp} colour spline [Add to Longdo]
色定義表[いろていぎひょう, iroteigihyou] (n) {comp} colour table [Add to Longdo]
前提技術[ぜんていぎじゅつ, zenteigijutsu] (n) underlying technology; technical premise; precursor technology [Add to Longdo]
想定外[そうていがい, souteigai] (adj-no,n) beyond expectations; beyond what one expected; not foreseen; exceeding assumptions [Add to Longdo]
測定限界[そくていげんかい, sokuteigenkai] (n) (See 検知閾値) measurement limit; measurement limitation; measuring limit [Add to Longdo]
属性定義[ぞくせいていぎ, zokuseiteigi] (n) {comp} attribute definition [Add to Longdo]
属性定義並び[ぞくせいていぎならび, zokuseiteiginarabi] (n) {comp} attribute definition list [Add to Longdo]
属性定義並び宣言[ぞくせいていぎならびせんげん, zokuseiteiginarabisengen] (n) {comp} attribute definition list declaration [Add to Longdo]
単純連結処理定義[たんじゅんれんけつしょりていぎ, tanjunrenketsushoriteigi] (n) {comp} simple link (process definition) [Add to Longdo]
探偵業[たんていぎょう, tanteigyou] (n) detective work; detective industry [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors [Add to Longdo]
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] Data Definition Language, DDL [Add to Longdo]
ハッチ定義表[はっちていぎひょう, hacchiteigihyou] hatch table [Add to Longdo]
パターン定義表[パターンていぎひょう, pata-n teigihyou] pattern table [Add to Longdo]
ビュー上方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector [Add to Longdo]
ビュー定義表[ビューていぎひょう, byu-teigihyou] view table [Add to Longdo]
マクロ定義[マクロていぎ, makuro teigi] macro definition [Add to Longdo]
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific [Add to Longdo]
リンク処理定義[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] link process definition, LPD [Add to Longdo]
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
奥行き表現定義表[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] depth cue table [Add to Longdo]
型定義[かたていぎ, katateigi] type definition [Add to Longdo]
形状定義スプライン[けいじょうていぎすぷらいん, keijouteigisupurain] geometry spline [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
再帰的定義[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] recursive definitions [Add to Longdo]
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]
処理系定義[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] implementation-defined [Add to Longdo]
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior [Add to Longdo]
色定義スプライン[いろていぎすぷらいん, iroteigisupurain] colour spline [Add to Longdo]
色定義表[いろていぎひょう, iroteigihyou] colour table [Add to Longdo]
属性定義[ぞくせいていぎ, zokuseiteigi] attribute definition [Add to Longdo]
属性定義並び[ぞくせいていぎならび, zokuseiteiginarabi] attribute definition list [Add to Longdo]
属性定義並び宣言[ぞくせいていぎならびせんげん, zokuseiteiginarabisengen] attribute definition list declaration [Add to Longdo]
単純連結処理定義[たんじゅんれんけつしょりていぎ, tanjunrenketsushoriteigi] simple link (process definition) [Add to Longdo]
定義域[ていぎいき, teigiiki] domain [Add to Longdo]
定義可能[ていぎかのう, teigikanou] definable [Add to Longdo]
定義済み[ていぎずみ, teigizumi] built-in, predefined [Add to Longdo]
定義済み関数[ていぎずみかんすう, teigizumikansuu] predefined function [Add to Longdo]
定義済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] predefined variable [Add to Longdo]
定義済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] built-in variable, predefined variable [Add to Longdo]
定義文字実体集合[ていぎもじじったいしゅうごう, teigimojijittaishuugou] definitional character entity set [Add to Longdo]
特定業務向き言語[とくていぎょうむむきげんご, tokuteigyoumumukigengo] application-oriented language [Add to Longdo]
汎用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
文書型定義[ぶんしょがたていぎ, bunshogatateigi] document type definition, DTD [Add to Longdo]
未定義[みていぎ, miteigi] undefined [Add to Longdo]
未定義の動作[みていぎのどうさ, miteiginodousa] undefined behavior, unspecified behavior [Add to Longdo]
未定義値[みていぎち, miteigichi] undefined value [Add to Longdo]
問題定義[もんだいていぎ, mondaiteigi] problem definition, problem description [Add to Longdo]
要素型定義[ようそがたていぎ, yousogatateigi] element type definition [Add to Longdo]
利用者定義演算[りようしゃていぎえんざん, riyoushateigienzan] defined operation [Add to Longdo]
利用者定義代入文[りようしゃていぎだいにゅうぶん, riyoushateigidainyuubun] defined assignment statement [Add to Longdo]
領域定義属性[りょういきていぎぞくせい, ryouikiteigizokusei] domain defined attributes [Add to Longdo]
隣接定義域[りんせつていぎいき, rinsetsuteigiiki] adjacent domain [Add to Longdo]
連結処理定義[れんけつしょりていぎ, renketsushoriteigi] link process definition [Add to Longdo]
ナスティグラム[なすていぐらむ, nasuteiguramu] nastygram [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
上り坂[のぼりざか, noborizaka] Steigung, Anstieg [Add to Longdo]
上る[のぼる, noboru] steigen [Add to Longdo]
上ル[あがる, agaru] steigen [Add to Longdo]
上昇[じょうしょう, joushou] Anstieg, aufsteigende_Tendenz [Add to Longdo]
下りる[おりる, oriru] hinabsteigen, aussteigen [Add to Longdo]
下車[げしゃ, gesha] das Aussteigen [Add to Longdo]
乗り換える[のりかえる, norikaeru] umsteigen [Add to Longdo]
乗る[のる, noru] steigen (auf), reiten, fahren, auf_etwas_hereinfallen, auf_jemanden_hereinfallen [Add to Longdo]
値上げ[ねあげ, neage] Preissteigerung [Add to Longdo]
[さか, saka] Abhang, Steigung, Huegel [Add to Longdo]
山岳部[さんがくぶ, sangakubu] Bergsteiger_Club [Add to Longdo]
山男[やまおとこ, yamaotoko] Bergbewohner, Bergsteiger [Add to Longdo]
提議[ていぎ, teigi] Vorschlag, Antrag [Add to Longdo]
揚がる[あがる, agaru] emporsteigen [Add to Longdo]
[とう, tou] EINSTEIGEN, BESTEIGEN, VERFRACHTEN [Add to Longdo]
搭乗[とうじょう, toujou] einsteigen, an_Bord_gehen [Add to Longdo]
昇る[のぼる, noboru] befoerdert_werden, -steigen [Add to Longdo]
暴騰[ぼうとう, boutou] ploetzliche_Steigerung, heftige_Steigerung [Add to Longdo]
歩道[ほどう, hodou] Fussweg, Buergersteig [Add to Longdo]
物価騰貴[ぶっかとうき, bukkatouki] Preissteigerung [Add to Longdo]
登る[のぼる, noboru] klettern_auf, besteigen [Add to Longdo]
登山[とざん, tozan] das_Bergsteigen [Add to Longdo]
私物[しぶつ, shibutsu] Privateigentum, Privatbesitz [Add to Longdo]
競る[せる, seru] sich_mitbewerben, versteigern [Add to Longdo]
競売[きょうばい, kyoubai] Versteigerung, Auktion [Add to Longdo]
膨れる[ふくれる, fukureru] schwellen, anschwellen, sich_aufblaehen, aufgehen (Teig), sich_ausbreiten, aergerlich_werden, muerrisch_werden [Add to Longdo]
超える[こえる, koeru] ueberschreiten, uebersteigen, uebertreffen [Add to Longdo]
超す[こす, kosu] ueberschreiten, uebersteigen, uebertreffen [Add to Longdo]
逓減[ていげん, teigen] stufenweise_Reduzierung, Abnahme [Add to Longdo]
降りる[おりる, oriru] herabsteigen, hinabsteigen, aussteigen, fallen [Add to Longdo]
降ろす[おろす, orosu] aussteigen_lassen, absetzen, entlassen [Add to Longdo]
騰貴[とうき, touki] Steigerung [Add to Longdo]
高まる[たかまる, takamaru] steigen, zunehmen [Add to Longdo]
高騰[こうとう, koutou] ploetzliche_Steigerung, heftige_Steigerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top