หรือคุณหมายถึง tägu?
Search result for

taegu

(5 entries)
(0.8573 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taegu-, *taegu*
Possible hiragana form: たえぐ
CMU English Pronouncing Dictionary
TAEGU    T EY1 G UW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Taegu    (n) (t ei2 g uu1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taegu; Daegu (Stadt in der Republik Korea)Taegu; Daegu (city in Republic of Korea) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
山査子[さんざし;サンザシ, sanzashi ; sanzashi] (n) (uk) hawthorn; Crataegus cuneata; Crataegus apiifolia; may; quickthorn; whitethorn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Taegu
      n 1: a city in southeastern South Korea [syn: {Taegu}, {Tegu}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top