ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

systeme

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -systeme-, *systeme*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān raprøng rabop kān jatkān singwaētlom) EN: Environmental Management System   FR: système de management environnemental [m]
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom   FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
มาตรา[n.] (māttrā) EN: system ; table ; unit ; standard   FR: système (d'unités) [m]
มาตราเมตริก[n. exp.] (māttrā mettrik) EN: metric system   FR: système métrique [m]
ระบบ[n.] (rabop) EN: system ; organization ; regime ; manner ; way ; mode ; method ; procedure   FR: système [m] ; ordre [m] ; régime [m] ; organisation [f] ; méthode [f] ; principe [m] ; manière [f] ; modèle [m] ; mode [m] ; type [m] ; procédure [f] ; appareil [m]
ระบอบ[n.] (rabøp) EN: regime ; order ; system ; mode   FR: régime [m] ; système [m] ; mode [m]
ระบบดิจิตอล[X] (rabop dijitøn) EN: digital   FR: système digital [m]
ระบบหายใจ[n. exp.] (rabop hāijai) FR: système respiratoire [m]
ระบบจำนวน[n. exp.] (rabop jamnūan) EN: number system   FR: système numérique [m] ; système de numération [m]
ระบบจำนวนฐานสิบ[n. exp.] (rabop jamnūan thān sip) FR: système décimal [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Systemebene {f}system level [Add to Longdo]
Systemende {n}absolute shutdown [Add to Longdo]
Systementwickler {m}system developer [Add to Longdo]
Systementwurf {m}; Systemplanung {f}system design [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Systeme /zɵsteːmə/ 
   systems

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top