ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

substanzen

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -substanzen-, *substanzen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา substanzen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *substanzen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The truth is, I'm doing research on the radioactive products of nuclear explosions.Ich erforsche gerade radioaktive Substanzen, die bei Nuklearexplosionen entstehen. The H-Man (1958)
Certain electrical forces cause bizarre reactions.Elektrische Kräfte. Von unbekannten Substanzen verursacht. Juliet of the Spirits (1965)
But only, do-do you mean to tell me that you have actually been able to mix these two substances?Sie wollen mir weismachen, dass es Ihnen gelungen ist, - diese beiden Substanzen zu mischen? The Scientist (1965)
Today, the extensive use in black market production of this... and other such "mind-bending" chemicals... is of great concern to medical and civil authorities.Die weite Verbreitung dieser und anderer "bewusstseinserweiternder" Substanzen über den Schwarzmarkt beunruhigt medizinische wie juristische Behörden. The Trip (1967)
As space biologist your duty is to collect any unknown substances but only with Captain Sano's express permission.Als Weltraum-Biologin haben Sie die Aufgabe, unbekannte Substanzen zu sammeln. Aber Sie müssen in jedem Falle die Erlaubnis von Captain Sano einholen. The X from Outer Space (1967)
They check out sound physically, and there are no signs of any foreign bio-chemical substance to account for their present state.Körperlich sind sie robust. Offenbar keine Substanzen, die ihren Zustand beeinflussen. And the Children Shall Lead (1968)
- Alien substances being introduced.- Fremde Substanzen sind an Bord. Wink of an Eye (1968)
This mask automatically eliminates all substance injurious to humanoid life chemical as well as bacterial.Diese Maske eliminiert alle Substanzen, die menschlichem Leben schaden. The Cloud Minders (1969)
I have reason to believe that there are certain substances on the premises.Wir vermuten, dass sich gewisse Substanzen im Haus befinden. Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
-What sort of substances, officer?- Was für Substanzen, Officer? Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
-Certain substances.- Gewisse SubstanzenMan's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
Well, what sort of certain substances?Ja, aber welche gewissen SubstanzenMan's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
Certain substances of an illicit nature.Gewisse Substanzen unerlaubter Natur. Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
Certain substances on the premises to be removed for clinical tests.Gewisse Substanzen, die für klinische Tests eingesammelt werden sollten. Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
-I must warn you that outside I have police dog Josephine, who is not only armed and trained to sniff out certain substances, but is also a junkie.- Ich warne Sie, dass draußen... Polizeihündin Josephine wartet, die nicht nur bewaffnet ist... sondern auch gewisse Substanzen erschnüffeln kann und ein Junkie ist. Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
Dynamite is made from a combination of nitroglycerin and fuller's earth.Dynamit ist eine Mischung aus Nitroglycerin und anderen SubstanzenTerror (1970)
- Viscous substances.- Zähflüssige SubstanzenEden and After (1970)
He tried to patch her with fish skin, with wax, with any substance which he thought resembled human flesh.Er versuchte es mit Fischhaut, mit Wachs... Mit allen möglichen Substanzen wollte er Menschenfleisch ersetzen. Deranged: Confessions of a Necrophile (1974)
It's the carbon matter of highest densityDiese Kugel besitzt die höchste Dichte aller irdischen SubstanzenInfra-Man (1975)
Absolutely. Why would two different substances require the same cooking time?Warum sollten zwei unterschiedliche Substanzen die gleiche Kochzeit benötigen? Alice or the Last Escapade (1977)
We must never substitute qualitative events that are marked by similar properties and recurrences for fixed substances.Nie dürfen wir greifbare Substanzen durch qualitative Ereignisse mit ähnlichen Merkmalen ersetzen. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Not by outlawing the substances, but by legalizing and taxing them.Nicht indem man die Substanzen verbietet, sondern legalisiert und besteuert. Scarface (1983)
Be advised you are now under arrest for trafficking in controlled substances.Ihr seid wegen Transportes verbotener Substanzen vorläufig festgenommen. Nicht zu vergessen: Back in the World (1985)
We've identified all the chemical substances except one.Wir haben alle Substanzen bestimmen können, bis auf eine. DOA: Delirious on Arrival (1985)
There's evidence of hallucinogens in some of the substances she ingested.Es gibt Spuren von Halluzinogenen in ein paar der SubstanzenDOA: Delirious on Arrival (1985)
Ah. I assume we can't go in because the substances they're working on are dangerous.Ah, wir können wohl nicht rein, weil die Substanzen, an denen gearbeitet wird, gefährlich sind. Vigilante Mothers (1985)
I conglomerate now only with intellectuals.- Ja. Er ist ein chemischer Zauberer aufregender SubstanzenBetter Living Through Chemistry (1986)
Well, according to Mr. Davis' notes he's been able to break substances down and then at any given time integrate them back to their basic structures.Laut Mr. Davis' Aufzeichnungen kann er Substanzen zerlegen und sie dann wieder zurück in ihre Basisstrukturen bringen. It's in the Water (1986)
These decontamination troops try to disinfect the whole biotope with highly toxic substances.Diese Entseuchungsbrigaden versuchen mit Hochgiftigen Substanzen den gesamten Lebensraum zu desinfizieren. Leere Welt (1987)
When you give your body and your mind over to a chemical, nothing good can happen.Wer seinen Körper und Geist chemischen Substanzen aussetzt, ist verloren. Whose Trash Is It Anyway? (1988)
There was marked deterioration in every system of his body. Probably massive chemical abuse. Unbelievable.Sein gesamter Körper war durch extremen Missbrauch von chemischen Substanzen zerstört. The Neutral Zone (1988)
I'm still working on alien references to such substances.Jetzt prüfe ich Listen außerirdischer SubstanzenToo Short a Season (1988)
However, test samples injected into the primate subjects causes an immediate calming.Dennoch haben die Substanzen, die ich den Primaten injiziert habe, eine sofortige beruhigende Wirkung. Better Off Dead (1989)
I treat my patients with natural herbs and extracts.Ich gebe den Patienten natürliche SubstanzenThe Shaman's Apprentice (1989)
And you tested for all these chemicals, huh?Sie haben es auf alle Substanzen prüfen lassen? Merry Christmas from Grandpa (1989)
You realise what'd happen if you stopped using this stuff? Food costs would jump 30 percent. Maybe more.Verzichten wir auf diese Substanzen, steigen die Kosten um 30 Prozent. Merry Christmas from Grandpa (1989)
Computer, list all substances that would evade a scan.Computer, alle Substanzen auflisten, die unsere Scanner nicht erfassen. Hollow Pursuits (1990)
There are 15,525 known substances that cannot be detected by scans.Es gibt 15.525 bekannte Substanzen, die von den Scannern nicht erkannt werden. Hollow Pursuits (1990)
Toxicological tests showed no unusual substances in their systems.Toxikologische Tests wiesen keine ungewöhnlichen Substanzen nach. Night Terrors (1991)
Let's start with the chemical substances.Beginnen wir mit den chemischen SubstanzenViolations (1992)
First of all we'll test you with groups of substances:Zunächst testen wir Sie mit einer Gruppe SubstanzenCaro diario (1993)
A chemical substance secreted by animals... which produces a specific response to others of the same species.Chemische Substanzen von Tieren, die in einigen Lebewesen bestimmte Dinge auslösen. Pheromone, My Lovely (1993)
Exposing yourself and possibly others to toxic contamination...und setzten sich und vielleicht Dritte giftigen Substanzen aus. Fallen Angel (1993)
Toxic contamination!Giftige SubstanzenFallen Angel (1993)
The assembled organs must have nutrients, heat, and crucially more direct power.Die Organe müssen die richtigen Substanzen haben. Wichtiger ist aber die Zufuhr natürlicher Energie. Mary Shelley's Frankenstein (1994)
If we can show that the flesh Is an ultimate idea that it is neither union nor composition of two substances. but can be conceived in itself.Wenn wir aufzeigen könnten, dass das Fleisch ein finiter Begriff ist, der nicht Einheit oder Zusammensetzung aus 2 Substanzen ist, sondern nur für sich zu denken. JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
A lump of undigested objects. But they're so big.Es ist eine Masse aus unverdauten SubstanzenGamera: Guardian of the Universe (1995)
I can only theorize that the sample has been mixed with other substances and has resulted in some sort of chemical reaction within his body.Meine Theorie ist, die Probe wurde mit anderen Substanzen vermischt... was zu einer Art chemischen Reaktion im Körper führte. Memories (1995)
However, the gunpowder we now use contains harmful substances.Unser jetziges Schießpulver enthält harmlose SubstanzenMemories (1995)
But it is the case, when ultraviolet light is shined on certain substances it can turn them opaque.Aber wenn ultraviolettes Licht auf bestimmte Substanzen fällt, werden diese undurchsichtig. The Eyes Have It (1995)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Austreiben {n} (von flüchtigen Substanzen durch Erhitzen)calcination [Add to Longdo]
Einleiten {n} von Substanzendumping of substances [Add to Longdo]
Grundsubstanzen {pl}matrices [Add to Longdo]
Stoff {m}; Substanz {f} | Stoffe {pl}; Substanzen {pl}substance | substances [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Substanzen /zupstantsən/ 
   substances

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top