Search result for

stilllegen

(56 entries)
(0.0425 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stilllegen-, *stilllegen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stilllegen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stilllegen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not going to let it lay around idle.Ich werde ihn nicht stilllegenThe Move (1981)
They're planning to shut this system down.Sie wollen dieses System stilllegenThe Threshold (1981)
The pulse from the explosion was going to knock out their computer.Der Energieausstoß der Supernova würde ihren Computer stilllegen11001001 (1988)
I've got a problem here. The knitter isn't working.Ich kann das Bein nicht stilllegenContagion (1989)
We could cripple all your operations - legal, as well as illegal - very easily.Wir könnten all Ihre Tätigkeiten - legale wie illegale - sehr einfach stilllegenThe Punisher (1989)
I need you to cut every phone line that leads into this building.Sie müssen alle Telefonleitungen in diesem Gebäude stilllegenVirtuosity (1995)
JACKIE: Now they want to silence me forever.Sie wollen mich für immer stilllegenPolice Story 4: First Strike (1996)
So who wants to silence you forever? JACKIE:- Wer will dich stilllegenPolice Story 4: First Strike (1996)
The only way that we can close down the airport is with the Federal Nuclear Emergency Response Plan.Wir können den Flughafen nur mit Hilfe des nuklearen Notfallplans stilllegenThe Peacemaker (1997)
I tried to have them decommissioned, but Starfleet, in its infinite wisdom, overruled me and reassigned them all to work waste-transfer barges.Ich wollte sie stilllegen lassen, aber die Sternenflotte entschied, dass sie alle auf Müllschiffen arbeiten sollten. Life Line (2000)
That won't shut the systems down.Das wird die Systeme nicht stilllegenThe Parole Officer (2001)
They want me to join in the lockdown.Sie wollen mich auch stilllegenBlinded by the Whitelighter (2001)
- This will take a shutdown... ..of all systems connected to the mainframe,... ..followed by a format of all drives.- Wenn wir alle Systeme... ..des Zentralrechners stilllegen... ..und alle Laufwerke neu formatieren. Entity (2001)
- Shut down power to the reactor.- Den Reaktor stilllegenMemento (2003)
We can bring their gears to a grinding halt, even if it's just for a moment.Wir können sie stilllegen und sei es nur für einen Moment. Power Play (2004)
The moment we suspend Stargate operations, you pull this out of your hat.Sobald wir das Stargate stilllegen, zaubern Sie diese Story aus dem Hut. Lost City: Part 1 (2004)
I know some of you here think I wanna shut down the mine.Ich weiß. manche von euch denken. Ich wollte die Mine stilllegen lassen. North Country (2005)
I don't wanna shut down the mine.Ich will die Mine nicht stilllegen lassen. North Country (2005)
I have to shut down the reactor, and re-set the algorithms.Also den Reaktor stilllegen und die Algorithmen neu setzen. Divergence (2005)
But if we shut down the reactor--Aber den Reaktor stilllegen... Divergence (2005)
Shut down all power to D-Deck.Energie auf D-Deck stilllegenObserver Effect (2005)
We're going to close the mine once and for all.Wir werden das Bergwerk ein für alle Mal stilllegenTurk Flu (2006)
At midnight,if you lose him,they're gonna shut you down,period.Um Mitternacht, wenn ihr ihn verliert, werden sie euch stilllegen, für eine Zeit lang. Freedom: Part 1 (2008)
Blackout should have shut it down completely.Der Blackout hätte alles stilllegen müssen. Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Down? Damn.Alles stilllegenThe Good Wound (2009)
we're going home.- Wir müssen es stilllegen! - Keine Chance Kumpel, wir fliegen nach Hause. The End of Time: Part Two (2010)
Basin's slow, looks like we're gonna have to idle one of the rigs.Der Ausstoß muss sinken, wir müssen eine Insel stilllegenLegendary (2010)
They assisted us in shutting down a bunch of networks, but the trafficking continued.Sie unterstützte uns beim Stilllegen einer Menge von Netzwerken, doch der Menschenhandel ging weiter. Red Letter (2010)
I got to dock ya!Ich werde Sie stilllegenThe Reunion Job (2010)
- Listen, they should've hosed down the other rigs as soon as the spill began. Then that wouldn't have happened.Hören Sie, man hätte die anderen Inseln stilllegen sollen, sobald die Ölpest begonnen hatte, und es wäre nicht passiert. Coon 2: Hindsight (2010)
Think we're gonna shut down the whole operation just for you?Glauben Sie, wir würden die ganze Operation wegen Ihnen stilllegenCrawl Space (2011)
This will dissolve her.- Das wird sie stilllegenThe Almost People (2011)
The city's going to shut me down again for weeks now.Scheiße! Die Stadt wird mich wieder für ein paar Wochen stilllegenDaddyz Girl (2011)
Contents could cripple all of us.Der Inhalt könnte... uns alle stilllegenBrick (2011)
And if, uh, Tara read them, her knowledge, uh, that a crippling thing, too?Und falls Tara sie gelesen hat, könnte ihr Wissen... auch stilllegend sein? Brick (2011)
You should be declaring this Naomi Clark Day, not shutting us down.Sie sollten den Tag in Naomi Clark-Tag umtaufen, nicht uns stilllegenIt's the Great Masquerade, Naomi Clark (2011)
You can shut us down for 48 hours, but we can still prepare to strike.Sie können das für 48 Stunden stilllegen, aber wir können uns dennoch für einen Streik vorbereiten. Meet the New Boss (2012)
They want Callen's head on a spear, and if we don't deliver... SECNAV's gonna shut us down.Sie möchten Callens Kopf auf einem Speer und wenn wir nichts liefern, wird der SECNAV uns stilllegenEndgame (2012)
We will follow the procedures even if we have to shut down, lock down... go dead in the water and wait for help.Wir folgen dem Protokoll, auch wenn wir alles stilllegen... und auf Hilfe warten müssen. Captain Phillips (2013)
Oh, they've been trying to get construction shut down.Sie haben versucht, die Anlage stilllegen zu lassen. Parks and Rehabilitation (2013)
You mean, can't I just pull rank and shut this thing down?Du meinst, ich soll den Chef raushängen und die Ermittlungen stilllegen lassen? Gerontion (2013)
I could climb the wall, cut the tether, and it will bring the power to the walls down.Ich könnte über die Mauer steigen, die Leitung kappen und dadurch die Zäune stilllegenThe Eye (2014)
I don't think so! We got to shut them all down at the same time, at the source.Wir müssen sie alle zur gleichen Zeit an der Quelle stilllegenTill Death Do Us Part (2014)
And we're gonna shut down their entire operation.Und wir werden ihre ganze Operation stilllegenDoor Number Three (2014)
So, Chauvenet is a Dark Net Deep Web site that deals in billions of dollars of illegal goods and services that we can't shut down because we don't know who this Papa Legba guy is who runs it,Also, Chauvenet ist eine Darknet Deep Webseite, die mit illegalen Gütern und Diensten in Milliarden- höhe handelt und die wir nicht stilllegen können, denn wir wissen nicht, wer dieser Papa Legba ist, der sie betreibt, Inelegant Heart (2014)
We should shut this thing down... move on.Wir sollten das Ding stilllegen... weiterziehen. Arms of Mine (2015)
Yeah, but then you were arrested for shutting down the entire power grid of New Hampshire.- Ja. Aber dann wurden Sie festgenommen für's Stilllegen des ganzen Stromnetzes in New Hampshire. Aber... URL, Interrupted (2015)
You realise we can shut down your whorehouses, your bars, restaurants, drug trade, whenever we choose.Wir können jederzeit Ihre Freudenhäuser, Ihre Bars, Restaurants und den Drogenhandel stilllegenEnd of the World (2015)
George wants to shut down all the manufacturing operations in this country and send them overseas.George will hier alle Produktionsstätten stilllegen und nach Übersee verlegen. The Last Seduction (2015)
If we shut down the trigger, we can remove the charges.Wenn wir den Auslöser stilllegen, können wir die Ladungen entfernen. - Morgan. Entropy (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abschalten; stilllegen; stillegen [alt]to shut down [Add to Longdo]
stilllegen; stillegen [alt]to cripple [Add to Longdo]
stilllegen; stillegen [alt]to quiesce [Add to Longdo]
eine Fabrik stilllegen (stillegen [alt]) | stilllegendto shut down a factory | shutting down [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top