Search result for

stifter

(73 entries)
(0.0365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stifter-, *stifter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stifter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stifter*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought you were a nice, quiet young man, and I find you're just a troublemaker.Ich hielt Sie für einen netten ruhigen Jungen, aber Sie sind ja ein UnruhestifterThe Bellboy (1960)
You're nothing but a strike creator.Sie sind ein StreikanstifterThe Bellboy (1960)
Yes, a troublemaker, an instigator, a picket-plugger, yes, you are.Ja, ein Unruhestifter, ein Aufhetzer, ein Streikpostenorganisator. The Bellboy (1960)
Haman was the chief of all our crimes against you...Haman, dem du so vertraut hast, war der Anstifter all dieser Verbrechen gegen dich. Esther and the King (1960)
- But they are troublemakers.- Aber es sind UnruhestifterExodus (1960)
And he won't interfere in local problems, except to punish troublemakers.Er mischt sich nur noch ein, wenn es um Unruhestifter geht. Exodus (1960)
Has to come to me now and asked me to be the go-between for his marriageUnd wie um dies zu unterstreichen, kam nun Nozawa zu mir. Jener Nozawa, der sich in seiner Zeit als Student so oft mit mir angelegt hatte. Doch nun bat er mich darum, für ihn als Ehestifter zu agieren. Night and Fog in Japan (1960)
You seem to get a kick out of digging up the pastToura. Du alter Unruhestifter. Widerlich. Night and Fog in Japan (1960)
A couple of troublemakers.- Ein paar Unruhestifter. - Gehen wir! The Sun's Burial (1960)
Hey, who was the skinhead out there, the troublemaker?Hey... wer war dieser Unruhestifter vorhin? Two Rode Together (1961)
I imagine a repeater like that would come in mighty handy if you ever had to have a showdown with a troublemaker like Stone Calf.So ein Repetiergewehr kann sehr nützlich sein... wenn es zu einer Machtprobe mit einem Unruhestifter wie Steinkalb kommt. Two Rode Together (1961)
Not just an ordinary man, mind you, but a Mr. William Gridley, US State Department man, and part-time firebug.Nicht irgendein Mann, wohlgemerkt, sondern ein Mr. William Gridley, ein Mann vom US-Außenministerium und Brandstifter in seiner Freizeit. The Notorious Landlady (1962)
We have reason to believe he is the leader of numerous criminal escape attempts.Wir glauben, dass er der Anstifter zahlreicher Fluchtversuche war. The Great Escape (1963)
Next, your son gone, and he most violent author of his own just remove.Ihr Vater umgebracht, fort Euer Sohn, er selbst der wüste Stifter gerechten eignen Banns in weite Ferne. Hamlet (1964)
He's a king mixer.Er ist ein UnruhestifterA Hard Day's Night (1964)
-On trouble you're bent.-Unruhestifter! -Au! Chimes at Midnight (1965)
I want to hear nothing more about this troublemaker, or anyone like him.Ich will von diesem Unruhestifter nichts mehr hören oder von seinesgleichen. The Greatest Story Ever Told (1965)
I am not your uncle, you redneck peckerwood.Ich bin nicht dein Onkel, du grobschlächtiger UnruhestifterMajor Dundee (1965)
You mean the train of death?Den FriedensstifterViva Maria! (1965)
I got it. Carter, get me carpenters. Newkirk, alert the arson squad.Ich hab's. Alarmiert die Zimmerleute und die BrandstifterGo Light on the Heavy Water (1965)
People will start thinking he's some kind of ajuvenile delinquent.Die Leute fangen an zu denken, er wäre ein jugendlicher UnruhestifterLily's Star Boarder (1965)
Do not allow your wife... to assume the role of peacemaker.Erlauben Sie Ihrer Frau nicht, die Rolle des Friedensstifters einzunehmen. Love Locked Out (1965)
Lily, all I want to be is the peacemaker.Lily, ich will nur der Friedensstifter sein. Love Locked Out (1965)
You the peacemaker?Du, der FriedensstifterLove Locked Out (1965)
I'm going to be the peacemaker, so get that through your thick head!Ich werde der Friedensstifter sein, bekomm das in deinen dicken Kopf. Love Locked Out (1965)
Mike and I were hunting the arsonists, unmindful that Paula and Jack were conducting animal-rescue operations on their own.Mike und ich verfolgten die Brandstifter, wussten aber nicht, dass Paula und Jack auf eigene Faust Tierrettungsaktionen durchführten. Wall of Flames: Part 2 (1966)
Now we get to rescue a frightened cheetah in the middle of a range fire with arsonists on the loose.Jetzt retten wir einen verängstigten Geparden, mitten in einem Buschfeuer und mit Brandstiftern auf der Flucht. Wall of Flames: Part 2 (1966)
The arsonists could get away while we're being delayed.Die Brandstifter entkommen womöglich, während wir aufgehalten sind. Wall of Flames: Part 2 (1966)
- Arsonists.- Brandstiftern. Wall of Flames: Part 2 (1966)
And you had a chance to learn about range fires first-hand from an arsonist.Und ihr habt was über Flächenbrände gelernt, aus erster Hand, von einem BrandstifterWall of Flames: Part 2 (1966)
Why? Because you're a firebug, sir.Weil Sie ein Brandstifter sind, Sir. How to Cook a German Goose by Radar (1966)
Hey, there's my dog.Er ist ein echter UnruhestifterWhat's New, Poodle Dog? (1966)
- You couldn't tell that from that?Und Unruhestifter machen es hier nicht sehr lange, Marshall. What's New, Poodle Dog? (1966)
You're the one's going to make all that trouble making everyone the same.Sie sind also der Unruhestifter, der uns alle gleichmachen will. Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966)
- And what address where they can be sent to?Was sagte der Brandstifter, als er unter dem Teufel Feuer legte? Triple Cross (1966)
An arsonist?Ein BrandstifterLa lune avec les dents (1967)
- Goodbye, sir. - And good luck. Thank you.Sie ist ein warmherziger... wunderschöner, ungestümer UnruhestifterMy Master, the Civilian (1967)
But no these come as the worst troublemakers.Im Gegenteil: Das sind die größten UnruhestifterBillion Dollar Brain (1967)
He looks very like an arsonist.Er ist dem Brandstifter ähnlich. War and Peace, Part IV: Pierre Bezukhov (1967)
- I think he's a troublemaker.Ich kann mir nicht helfen, aber er ist ein Unruhestifter und er zieht Unruhestifter an. Many Happy Returns (1967)
You're all confined to quarters until I find out who started it. Dismissed.Sie bleiben alle auf Ihren Quartieren, bis ich den Anstifter habe. The Trouble with Tribbles (1967)
He's nothing but a troublemaking con man.Der ist nur ein Schwindler, ein UnruhestifterFinian's Rainbow (1968)
Whose idea is this?Wer ist der Anstifter? Na, wird's bald? The Troops get Married (1968)
We have special barracks for troublemakers.Wir haben eine besondere Baracke für UnruhestifterTrial by Fury (1968)
Maybe I'm a matchmaker at heart. Some women are.Vielleicht bin ich eine Ehestifterin. My Night at Maud's (1969)
A gentleman accepts the responsibilities of his actions, bears the burden of their consequences, even when he himself did not instigate them but only acquiesced to them.Ein Gentleman trägt die Verantwortung für seine Taten, trägt die Last ihrer Folgen, auch wenn er kein Anstifter war, sondern nur Mitläufer. The Reivers (1969)
Troublemakers.UnruhestifterThe Way to Eden (1969)
My Lord Strafford, you will rid us of these troublemakers:.Lord Strafford, Ihr werdet uns diese Unruhestifter vom Hals schaffen: Cromwell (1970)
Under military law, any man inciting mutiny can be hanged.Nach Militärgesetz werden Anstifter zur Meuterei gehängt. Cromwell (1970)
Liar, liar.Lügner, BrandstifterValerie and Her Week of Wonders (1970)

CMU English Pronouncing Dictionary
STIFTER    S T IH1 F T ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstifter {m}abettor [Add to Longdo]
Anstifter {m} | Anstifter {pl}agitator | agitators [Add to Longdo]
Anstifter {m} | Anstifter {pl}fomenter | fomenters [Add to Longdo]
Anstifter {m} | Anstifter {pl}instigator | instigators [Add to Longdo]
Anstifter {m} | Anstifter {pl}suborner | suborners [Add to Longdo]
Brandstifter {m}; Brandstifterin {f} | Brandstifter {pl}arsonist | arsonists [Add to Longdo]
Brandstifter {m}torch [Am.] [Add to Longdo]
Brandstifter {m}firebug [Add to Longdo]
Brandstifter {m}; Brandstifterin {f}; Aufrührer {m} | Brandstifter {pl}incendiary | incendiaries [Add to Longdo]
Ehestifter {m}matchmakers [Add to Longdo]
Ehestifter {m}matchmaker [Add to Longdo]
Friedensstifter {m}pacifier [Add to Longdo]
Friedensstifter {m}peacemaker [Add to Longdo]
Geber {m}; Stifter {m}; Spender {m}donor [Add to Longdo]
Stifter {m}; Stifterin {f}founder [Add to Longdo]
Unheilstifter {m}mischief maker [Add to Longdo]
Unruhestifter {m} | Unruhestifter {pl}trouble maker | trouble makers [Add to Longdo]
Unruhestifter {m}agitator [Add to Longdo]
Unruhestifter {m}disturber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Stifter [ʃtiftr] (n) , s.(m )
     donor
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top