Search result for

spagat

(50 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spagat-, *spagat*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spagat มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spagat*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because we've heard you were a good dancer and we need someone who can do splits.Wir suchen 'ne Tänzerin, die Spagat kann. - Ist natürlich nicht ganz leicht. Hot Bubblegum (1981)
Can you do one of those splits?Ich hoffe, du kannst SpagatHot Bubblegum (1981)
It didn't cost $5000 or anything but if I had to, I could jump and land in a split.Er kostete keine $5000... aber wenn ich müsste, könnte ich springen und im Spagat landen. The Survivors (1983)
[ Fresco ] Ladies and gentlemen... now watch as Miss Woolsey will perform... a splits across... and half turn to the bar.!Meine Damen und Herren! Nun sehen Sie, wie Miss Woolsey in der Luft einen Spagat und eine halbe Drehung zum Trapez vollführt. High Flying Steele (1984)
I'm not at all. I gotta find a place to stay.Zeig ihnen, was du machst, wenn die in der Luft Spagat machen. Al Loses His Cherry (1987)
"I'm strong to the 'finich' 'cause I eats me spinach"Meine Muskeln machen Spagat, denn ich esse viel Spinat My Stepmother Is an Alien (1988)
Why don't you go practice your splits?- Warum übst du nicht SpagatEpisode #2.10 (1990)
For example, because of my big legs and karate, I can do the splits, no problem.Da ich lange Beine habe und Karate mache, kann ich problemlos Spagat machen. Double Impact (1991)
You picked the wrong place to hang out with your legs spread.Der falsche Zeitpunkt, den Spagat zu machen. Under Siege 2: Dark Territory (1995)
Wait a minute. I've got an open mind.Ich weiß nicht, ob ich Spagat kann ... The Next Best Thing (2000)
That's random.-Das war 'n Gedanken-SpagatBandits (2001)
After a while, he asked I was alright or not.Mein Mann küsst ganz grauenvoll. -Das war 'n Gedanken-SpagatDave Matthews Band: The Videos 1994-2001 (2001)
One, two, three, four, five... splits, spread eagles, backflips, flip-flops.Eins, zwei, drei, vier, fünf. Spagat, Arme und Beine breit, Flickflacks, einer nach dem anderen. Chicago (2002)
Max Morlock spread his legs and slid into the ball, nudging it with his remaining strength past the Hungarian goalkeeper, Grosics.Im Spagatschritt warf sich Maxl Morlock in die Schussbahn, und mit letzter Kraft schiebt er den Ball am Torsteher der Ungarn, Grosics, vorbei. The Miracle of Bern (2003)
then jump in the air like a cheerleader and land doing the splits.Sie würde wie ein Cheerleader rumspringen und im Spagat landen. Always a Godmother, Never a God (2005)
That's-- the splits, huh?Im SpagatAlways a Godmother, Never a God (2005)
Just picture that snake doing the splits.- Denk an Constance im SpagatAlways a Godmother, Never a God (2005)
You're just jealous 'cause I can do the splits.Du bist ja nur neidisch, weil ich einen Spagat kann. I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
Enough with the splits!Jetzt reicht's mit dem SpagatI Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
Maybe they'll make skipping an Olympic event.Vielleicht wird der Spagat 'ne olympische Disziplin. I Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
And a Russian split!Und in den SpagatI Now Pronounce You Chuck & Larry (2007)
Ddddling Two Worlds?Bei dem Spagat zwischen 2 Welten. The Blair Bitch Project (2008)
Wendy, balancing the successful career and a wild teen.Wendy, die den Spagat zwischen ihrer Karriere und einem Teenager schafft. Chapter Eight: Pandora's Box (2008)
You actually thought you could learn... to do a full split in one night?Du hast wirklich gedacht, du könntest einen vollen Spagat... in einer einzigen Nacht lernen? Kung Fu Panda (2008)
And you have done a perfect split.Und du hast einen vollkommenen Spagat hinbekommen. Kung Fu Panda (2008)
With her head under her toes, and her feet in her noseSie steckt ihren Kopf unter die Füsse und ihre Zehen in die Nase. Ganz plötzlich im Bett macht sie SpagatMicmacs (2009)
Straddling everyone.Du machst einen SpagatA Prophet (2009)
If we wouldn't be here. I simply can't handle this split anymore.Und ich halt diesen Spagat nicht mehr aus. Maria, He Doesn't Like It (2009)
I'm not gonna do the splits here.Ich werde den Spagat hier nicht machen. Their Story II (2009)
Like an uncle who shows up at your ballet class, and whispers "Good girl" when you plié.Wie ein Onkel, der in deiner Balletstunde auftaucht und "gutes Mädchen" flüstert, wenn du einen Spagat machst. My Soul on Fire: Part 1 (2009)
You've spent enough time straddling two worlds.Schluss mit dem Spagat zwischen zwei Welten. Unvanquished (2010)
- And when Howard tried to do the splits?Als Howard versucht hat, einen Spagat zu machen... - The Einstein Approximation (2010)
(cell phone clicks)Ashley macht einen Spagat für eine Kippe. The People vs. Martin Sugar (2010)
You're gonna do splits.Du machst SpagatHockey (2010)
Rebecca, you need to go back to before you were straddling my brother on a washing machine in my house and he was just another homeless man, because he is not the guy for you, okay?Rebecca, du musst zu dem Punkt zurück bevor du auf der Waschmaschine in meinem Haus einen Spagat auf meinem Bruder gemacht hast und er nur ein weiterer obdachloser Mann war, denn er ist nicht der Richtige für dich, okay? New Beginnings (2010)
This, when she does the splits, I am not telling you!Wenn die einen Spagat macht, trauen Sie Ihren Augen nicht! Where Do We Go Now? (2011)
Sexy man-splits.Ein sexy MännerspagatPitch Perfect (2012)
Now, understand that the financial straddling required is for a very good reason.Nun, verstehen Sie, dass dieser finanzielle Spagat aus einem guten Grund von Nöten ist. Christmas Waltz (2012)
She takes off her panties, keeps her dress and legs in the air doing the splits screaming "I want your cock."Zieht ihr Höschen aus, das Kleid behält sie an, macht Kopfstand, macht Spagat... und schreit: "Ich will deinen Schwanz! On the Road (2012)
She climbs on the bed spreading her legs in .Dann rauf aufs Bett und weitere wundersame Spagate. On the Road (2012)
, legs in the air, it is the big difference ...Zieht ihr Höschen aus, macht Spagat... Ich brauch deinen Schwanz! On the Road (2012)
So, she does this full split and then she starts rubbing herself up and down on the glass.Also, sie macht einen vollen Spagat und fängt an, sich an der Scheibe zu reiben. Hoch und runter. The Counselor (2013)
The splits!- SpagatI Give It a Year (2013)
How do you do the splits?- Wie machst du den SpagatLove & Air Sex (2013)
Because as you go, those paths get further apart.So ein Spagat ist nichts für dich. The Past (2013)
Man was like 70 years old but could do a back flip, drop into the splits, and come up singing.Der Mann war ungefähr 70 Jahre alt, aber er konnte einen Backflip machen, sich in den Spagat fallen lassen und zu singen anfangen. Head Shots (2013)
You live your life, you try to be a good person, you work hard to achieve your goals, only to end up a prisoner to your own body while the love of your life is in the next room doing the splits for some idiot she met in a bar.Du lebst dein Leben, du versuchst ein guter Mensch zu sein, du arbeitest hart um deine Ziele zu erreichen, nur um als Gefangener in deinen eigenem Körper zu sein während die Liebe deines Lebens einen Raum weiter einen Spagat für einen Idioten den sie in einer Bar getroffen hat macht. My Bodacious Vidalia (2013)
He does splits.Er kann einen Spagat machen. Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (2015)
Okay. Let's see those jumps again, the split up.Und nochmal die Sprünge, mit SpagatThe Bronze (2015)
Yeah, I'm not the type who falls into the splits every time some jock gets a ball in the right place.Ja, ich bin nicht der Typ, der jedes Mal einen Spagat macht, wenn irgendein Sportler den Ball richtig wirft. Dead Rat, Live Rat, Brown Rat, White Rat (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top