Search result for

schiit

(50 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -schiit-, *schiit*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา schiit มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *schiit*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[SPEAKING ARABIC]Er sagt, er sei schiitischer Moslem. Wir sagen, er ist sephardischer Jude. The Little Drummer Girl (1984)
A group of armed Shiites was captured in Madrid today, according to police sources.eine gruppe bewaffneter Schiiten wurde heute in Madrid verhaftet, wie die Polizei berichtet Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
A spokesman for the Shiite community in Madrid said the commando group acted independently and had no links whatsoever with the Shiite community.ein Sprecher der schiitischen gemeinde in Madrid bestätigte, die kommandogruppe habe unabhängig gehandelt, und es gebe keine Verbindungen zur schiitischen gemeinde Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
I noticed something weird, and he confessed that they were Shiite terrorists.Mir schien es seltsam, und er gab zu, dass sie schiitische Terroristen waren. Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
The Shiites are hijacking the 10pm flight to Stockholm and taking it to Beirut, where a friend of theirs is in prison.Die Schiiten wollen die 10-uhr-maschine nach Stockholm entführen, sie wollen nach Beirut, wo einer ihrer Freunde im Gefängnis ist. Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
The flight leaving tonight at 10pm for Stockholm will be hijacked by Shiite terrorists, thank you.Der Flug heute Abend um zehn nach Stockholm wird von schiitischen Terroristen entführt werden, danke. Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
- A friend... She fell in love with a Shiite terrorist and got involved with him.- Eine Freundin... sie hat sich mit einem schiitischen Terroristen eingelassen. Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
He came back a week ago with two more Shiites.Er kam vor einer Woche zurück und brachte zwei weitere Schiiten mit. Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
That's three Shiites.Das sind jetzt drei Schiiten. Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
But he's not a Shiite.Aber er ist kein SchiitWomen on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
I'll throw the book at you and your Shiites!Ihr und ihren drei Schiiten! Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
- About some Shiite terrorists. - See?- wegen schiitischer Terroristen. Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
Do you know any Shiite terrorists?Kennen sie schiitische Terroristen? Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
I didn't know there were Shiite terrorists in Madrid.Es gibt in Madrid schiitische Terroristen? Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
- I'm not interested in those Shiites.- Ich interessiere mich nicht für Schiiten. Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
And you didn't know the Shiites planned to hijack that flight?Sie wussten nicht, dass die Schiiten das Flugzeug entführen wollten? Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
- The Shiites?- Die Schiiten? Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
I hope she has more luck than she had with the Shiites. What a mess!Hoffentlich hat sie mit ihm mehr Glück als mit den Schiiten. Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
-Split conductor cable, remember?- Nur das mit den KabeIschIitzen? Short Circuit 2 (1988)
You have been selected by Slash-Co... to reap the benefits... of their new Never-Dull knife edge.SchIitz-Co hat Sie auserkoren... die imm-R-scharfen klingen auszuprobieren. I Married Marge (1991)
Here. Shake hands with the Slash-Co.Hier, schlagen Sie ein mit SchIitz-Co. I Married Marge (1991)
- l had to slit a few throats. But I got it.Ich musste erst ein paar KehIen aufschIitzen. Aladdin (1992)
Why, you hairy little thief.Du ausgekochtes kleines SchIitzohr. Aladdin (1992)
Look, they don't care if they cut American hair, Shiite hair, Sunni hair.Egal, was für Haare. Amerikanische, Schiitische, Sunnitische. Three Kings (1999)
A trip or a slip you'd slide all the way down.Ein FehItritt, ein AusgIeiten und du schIittertest den ganzen Weg runter. How the Grinch Stole Christmas (2000)
- In the sleigh.- Im SchIitten. La guerre et la paix (2000)
Number 10: "CHUMP" Number 9: "CHUMPETTE" Number 8: "YOURS"BENDERS TOP TEN 10: "Idiot"... 9: "Idiotin"... 8: "Dich"... 7: "Verpiss"... 6: "ZuhäIterschIitten"... 5: "Leck"... 4: "Mich"... 3: "Am"... 2: "glänzenden"... Bender Gets Made (2000)
I'm catching the next pimpmobile out!Ich fahr mit dem nächsten ZuhäIterschIitten weg. Bender Gets Made (2000)
Cops got your wheels, boy.Die Cops haben deinen SchIitten, Junge. City by the Sea (2002)
Officials say they see evidence that Sunni and Shiite extremists might be joining forces.Es gibt Hinweise darauf, dass Sunniten und Schiiten nun gemeinsam kämpfen. Fahrenheit 9/11 (2004)
Till you can rail the seal from off my bond, you but offend your lungs to speak so loud.Bis du von meinem Schein das siegel wegschiItst, tust du mit Schrein nur deiner Lunge weh. The Merchant of Venice (2004)
Your Shiite friends have already implicated you in the bombing.Deine schiitischen Freunde haben dich bereits in den Bombenangriff mit einbezogen. Solitary (2004)
She's a known associate of Kurdish and Shiite insurgents.Sie ist eine bekannte Verbündete kurdischer und schiitischer Rebellen. Solitary (2004)
Do you mean, Sunnis and Shiites and Kurds?Sie meinen Sunniten, Schiiten und Kurden? American Dreamz (2006)
Or better yet, a Chiite neighborhood.Oder noch besser, in eine schiitische Nachbarschaft. Faith (2006)
And so the hospital will treat all youngsters without regard to whether they are Sunni, or Chiite.Und deshalb wird das Krankenhaus alle unsere Kinder behandeln, ohne Rücksicht darauf, ob sie Sunniten oder Schiiten sind. Faith (2006)
Shii-ite Muslim.Schiitischer Muslim. The Sleeping Beauty (2006)
Iraqi President al-Sadr was on hand to commemorate the occasion and praised Sunni, Shiah, Kurd and Turkoman...Der irakische Präsident al-Sadr war vor Ort, um das Ereignis zu feiern und pries Sunniten, Schiiten, Kurden und Turkmenen... The Invasion (2007)
There's no Sunnis and Shiites.Es gibt keine Sunniten und Schiiten. Shooter (2007)
So jihadi and Wahhabi terrorists are moving through Shiite territory, sir?Dschihad- und wahhabitische Terroristen auf schiitischem Gebiet? Lions for Lambs (2007)
1300 years of murder between the Sunnis and Shiahs getting back-burnered now so they can kill more Americans in more places.1.300 Jahre Krieg zwischen Sunniten und Schiiten werden auf Eis gelegt, damit sie mehr Amerikaner töten können. Lions for Lambs (2007)
If we'd killed Bin Laden on 9/12, or if Iraqi Shiites greeted us with a ticker-tape parade, we would never have to think about, "Who are these people?"Hätten wir Bin Laden sofort erwischt, oder würden uns die irakischen Schiiten freudig begrüßen, dann müssten wir nicht darüber nachdenken: Lions for Lambs (2007)
Yellow means death for the Shiites......ist für die Schiiten eine Farbe des Todes. Secrets of State (2008)
- Shiite sector? - South suburbs.Das Schiitenviertel von Beirut? Secrets of State (2008)
- If he were a Shiite, he'd have a turba with him.- Wenn er ein Schiit wäre, hätte er eine Turba bei sich. Tribes (2008)
A turba is a small stone tablet that the Shiites set their forehead on while praying.Eine Turba ist eine kleine Steintafel, auf die Schiiten ihre Stirn platzieren, während sie beten. Tribes (2008)
A Shiite Muslim stationed at Camp David.Ein schiitischer Moslem stationiert im Camp David. Tribes (2008)
Who is it? Alice, open the door.Die Bombe detonierte in einem Vierradantrieb-Fahrzeug dicht an einer Tankstelle in der Nähe von Al Haria Square, im Karrada-Viertel, einem vorherrschend von Schiiten bewohnten Teil der Stadt auf dem Ostufer des Tigris. LGB Tease (2008)
You know, I knew I should have never married a shia.- Hätte ich nur keinen Schiiten geheiratet! The Infidel (2010)
Yeah, listen, that whole shia "shite" thing... misprint.- Ja, hören Sie, die Sache mit Schiit und Shit, ein Druckfehler. The Infidel (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top