ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ragout

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ragout-, *ragout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ragout[N] อาหารประเภทหนึ่งซึ่งต้มเนื้อและผักจนเปื่อย, Syn. stew

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beef ragoutผัดเผ็ดเนื้อ Beauty and the Beast (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกง[n.] (kaēng) EN: curry ; soup ; stew   FR: curry [m] ; ragoût [m]
ตุ๋น[v.] (tun) EN: simmer ; stew ; steam ; cook by steaming   FR: mijoter ; cuire à feu doux ; cuire en ragoût ; laisser mijoter ; faire une décoction

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ragout    (n) rˈæguː (r a1 g uu)
ragouts    (n) rˈæguːz (r a1 g uu z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ragout {n}ragout [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ragout \Ra*gout"\ (r[.a]*g[=oo]"), n. [F. rago[^u]t, fr.
   rago[^u]ter to restore one's appetite, fr. L. pref. re- re- +
   ad to + gustare to taste, gustus taste. See {Gust} relish.]
   A dish made of pieces of meat, stewed, and highly seasoned;
   as, a ragout of mutton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ragout
   n 1: well-seasoned stew of meat and vegetables

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Ragout /raːkaut/ 
  ragout

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 ragout
  ragout; stew

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top