Search result for

prozesse

(60 entries)
(0.1912 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prozesse-, *prozesse*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prozesse มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prozesse*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the interest of a fair trial, I'm going to suggest... there's something about our proceedings which seem to elude Mr. Horn here.Im Interesse eines gerechten Prozesses will ich annehmen, dass Mr. Horn etwas in unserem Vorgehen entgeht. Tom Horn (1980)
In addition, we have found, more or less, recent hypertissue regeneration.Die Zellaufbau zeigt strukturelle Deformationen, die auf kürzlich erfolgte regenerative Prozesse hinweisen. Nightmare City (1980)
Well, it was to the effect that, in view of the nebulous and inexplicit nature of your remit, the arguably marginal and peripheral nature of your influence on decisions within the political process, there could be a case for restructuring their action prioritiesEs war ein Gespräch des Inhalts, dass es in Anbetracht der etwas verworrenen, nicht definierbaren Natur Ihres Aufgabenbereiches und der wohl nur minimalen und peripheren Natur Ihres Einflusses auf zentrale Überlegungen und Entscheidungen innerhalb des politischen Prozesses der Freiheitsarmee angebracht erscheinen mag, The Death List (1981)
He recently lost three malpractice suits.Er verlor jüngst drei Kunstfehler-ProzesseSteele Trap (1982)
While her work is still maturing, it is, nonetheless, eminently collectible.Trotz seines unfertigen Reifeprozesses hat ihr Werk Sammlerwert. A Steele at Any Price (1983)
[ Doorbell Chimes ] Hello. I'm sorry to, uh, disturb the creative process, but Miss Holt and-Hallo, ich störe ungern kreative Prozesse, aber Ms Holt und... A Steele at Any Price (1983)
First, the 600 million were frozen by the procedure.Die 1.: Die 600 Millionen lagen während des Prozesses auf Eis. My Other Husband (1983)
Then it's an indefinite postponement and "settle out of court."Prozesse werden verschleppt und es wird so viel vertuscht. Sudden Impact (1983)
That Zelig could be responsible for the behaviour of each of his personalities means dozens of lawsuits.Dass Zelig für seine Persönlichkeiten verantwortlich sein könnte, hat Dutzende Prozesse zur Folge. Zelig (1983)
I wonder how many times that phrase was used at the Nuremberg Trials.Ich frage mich, wie oft dieser Satz bei den Nürnberger Prozessen fiel. Part One (1984)
Not since the Nuremberg trials of World War II... has there been this kind of international...KEITH: Ein solches internationales Strafgericht gab es zuletzt bei den Nürnberger Prozessen nach dem 2. Weltkrieg. Liberation Day (1984)
"Orlando Ramirez." Sounds like a Cuban ambulance chaser to me."Orlando Ramirez." Klingt wie ein Anwalt, der auf Unfallprozesse scharf ist. Moscow on the Hudson (1984)
I've won all my trials, for a year.Ich habe alle Rufmord-Prozesse gewonnen. Rive droite, rive gauche (1984)
This is our hotel. We're staying here during the trial.Wir wohnen in diesem Hotel während des Prozesses. The Monster: Part 2 (1985)
Is that part of the peace process?Ist das Teil des Friedensprozesses? The Return (1985)
- Those were different cases.- Das waren andere ProzesseNo End (1985)
Have there been similar cases?Hat er viele solche Prozesse geführt? No End (1985)
We're corporate lawyers. We can barely handle a hearing.Wir befassen uns mit Wirtschaftsrecht und nicht mit Strafprozessen. Jagged Edge (1985)
Did you win all your cases when you were a prosecutor?Gewannen Sie als Staatsanwältin auch alle ProzesseJagged Edge (1985)
Things remain confiscated during prosecutionIhre Güter werden einbehalten bis zum Ende des Prozesses. Police Story (1985)
And considering the size of the thefts... Gomez has probably stockpiled several thousand cases.Und gemessen an der Zahl der Diebstähle müsste Gomez mehr als 1000 Prozesse am Hals haben. Hills of Fire (1986)
Will we be indemnified by the company against lawsuits or prosecution resulting from wrongful arrest complaints?Werden wir schadlos gehalten gegen Prozesse... oder Strafverfolgung als Resultat fehlerhafter Festnahme? Armed and Dangerous (1986)
We're pretty close to approaching the way a normal human brain works.Wir sind nahe dran, die Gehirnprozesse eines normalen Menschen nachzuahmen. Deadly Friend (1986)
- lt was like the Nuremberg trials.- Wie bei den Nürnberger Prozessen. Hannah and Her Sisters (1986)
Known in the press as the Hilltop Killer, Bourne had complained constantly during his trial of pain due to dental problems.In der Presse als Hilltop-Killer bekannt, hatte sich Bourne während des Prozesses ständig über Zahnschmerzen beklagt. The Hero (1987)
Known in the press as the Hilltop Killer, Bourne had complained constantly during his trial of pain due to dental problems.In der Presse als Hilltop-Killer bekannt, hatte sich Bourne während des Prozesses ständig über Zahnschmerzen beklagt. The Hero (1987)
I'm scheduled to hear the Winslow trial.Man hat mir die Leitung des Winslow Prozesses übertragen. Suspect (1987)
I need a continuance until this Michael John Guthridge is caught.Ich bitte um Vertagung des Prozesses, bis Michael John Guthridge festgenommen ist. Suspect (1987)
Waiter, a margarita.Wir haben keine Prozesse vor dem Obersten Gericht geführt, wie eine gewisse Person. Tequila (1988)
The disposal of the ignition assembly is the most dangerous part.Die Entsorgung der Zündung ist der gefährlichste Teil des Prozesses. Early Retirement (1988)
You know, after spending our youth helping the DSX wage a Cold War, isn't it nice to be older, wiser and part of the peace process?Nachdem wir den DSX im Kalten Krieg unterstützt haben, ist es schön, nun älter, klüger und Teil des Friedensprozesses zu sein. Early Retirement (1988)
And when the process is complete, we'll have a lush, arable biosphere.Und am Ende des Prozesses entsteht eine üppige Biosphäre. Home Soil (1988)
I couldn't wait for the drug to work naturally...Ich hatte keine Zeit, das Ende des Prozesses abzuwarten... Too Short a Season (1988)
And don't you forget about the Salem Witch trials.Und vergessen Sie bitte nicht die Salem-HexenprozesseGhosthouse (1988)
Because stories end badly. stories are all stories of disintegration. The heroes always disintegrate and they disintegrate the same way.Denn jede Geschichte ist die Geschichte eines Verfallsprozesses, denn die Helden der Geschichten bauen immer ab, und zwar genau auf diese Art und Weise, denn wenn sie nicht so herunterkommen würden, wäre es kein Verfall, sondern eine Auferstehung. Damnation (1988)
You have to stay awake and protect us from a sedan-Related death!Sie geben Zeugen, die in Prozessen aussagen, neue Identitäten. Sind Sie in so einem Programm? Hide Away (1989)
Different mental processes generate different chemicals.Denkprozesse erzeugen unterschiedliche Botenstoffe. Shades of Gray (1989)
But then they come up with this draft law to end the criminal proceedings against the military, who had totally abused their power, and I found it quite outrageous.Aber dieses Verjährungsgesetz, das ein Ende der Prozesse gegen die Militärs bedeutet, die ihre Macht missbraucht haben, ist absoluter Blödsinn. Desembarcos (1989)
One of the difficulties that the legal process faced was finding witnesses who were prepared to testify.Eine Schwierigkeit bei den Prozessen gegen die Militärs war es, Zeugen zu finden, die bereit waren auszusagen. Desembarcos (1989)
But you have to be able to open your eyes and admire the beauty of the process.Aber man muss die Augen öffnen... und die Schönheit des Prozesses bewundern. The Fly II (1989)
He has to testify at two major mob trials in New York in the immediate future.Er muss demnächst bei 2 Prozessen in New York aussagen. My Blue Heaven (1990)
My job is to protect you so you can testify at two major trials in New York to send people to jail who are significantly more important than you.Ich muss Sie schützen, damit Sie bei 2 großen Prozessen aussagen, bei denen wichtigere Leute als Sie verurteilt werden. My Blue Heaven (1990)
Of course, Hayes might get the building before he's through... because of the civil suit.Hayes wird das Haus aber möglicherweise vorher eh schon besitzen, wegen des Zivilprozesses. Pacific Heights (1990)
But the most compelling evidence in this trial or other expert witnesses.Die wichtigste Aussage des Prozesses kommt jedoch nicht von Ärzten, Polizisten oder anderen Experten. Presumed Innocent (1990)
The end of disease, birth defects, reversal of the aging process does raise some very interesting moral questions, don't you think?Schluss mit Geburtsfehlern, die Umkehr des Alterungsprozesses... Wirft das nicht ein paar interessante moralische Fragen auf? Out of Control (1990)
-Good morning, everybody. -Good morning. Good morning, everybody!Um Prozesse zu verhindern, nannten wir es Dimoxinil. Simpson and Delilah (1990)
There is a possibility that it's part of his natural healing process.Es kann ein Teil des Heilungsprozesses sein. Transfigurations (1990)
There were... a couple of... of um malpractice suits...es, es gab... ein paar, ähm... ..KunstfehlerprozesseDeath Warrant (1990)
Not that I can predict anything, but class action suits of this kind have been awarded fairly generous judgments.Ich weiss nicht, wie es ausgeht, aber bei Prozessen dieser Art gab es immer grosszügige Entschädigungen. Jacob's Ladder (1990)
I mean, our thought processes have been totally subverted... by the concepts these people lay before us.Unsere Denkprozesse wurden total umgekrempelt von den Konzepten der Leute vor uns. Slacker (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Automatisierung {f} | Automatisierung {f} technischer Prozesse | dezentrale Automatisierung {f}automation | automation of technical processes | decentral automation [Add to Longdo]
Benchmarking {n}; Vergleich von Prozessen [econ.]benchmarking [Add to Longdo]
Denkprozess {m} | Denkprozesse {pl}thinking process | thinking processes [Add to Longdo]
Gärungsprozess {m} | Gärungsprozesse {pl}process of fermentation | processes of fermentation [Add to Longdo]
Prozess {m} | Prozesse {pl}litigation | litigations [Add to Longdo]
Prozess {m}; Vorgang {m}; Verfahren {n} | Prozesse {pl}; Vorgänge {pl} | technischer Prozess; technisches Verfahrenprocess | processes | technical process [Add to Longdo]
Schauprozess {m} | Schauprozesse {pl}show trial | show trials [Add to Longdo]
Staatsprozess {m} | Staatsprozesse {pl}state trial | state trials [Add to Longdo]
Verlauf {m} (eines Naturereignisses oder -prozesses)regime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Prozesse [proːtsɛsə] (n) , pl.
     litigations; processes
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top