ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prozesse

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prozesse-, *prozesse*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prozesse มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prozesse*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Distressing news about your health. It's tragic. You'd better get a man with younger arteries.Man hat mir eine Diät leichter Zivilprozesse verordnet. Witness for the Prosecution (1957)
- Oh, I see.Ich führe ZivilprozesseWitness for the Prosecution (1957)
I always get it the first day of a trial. 240 above 130.Ich habe vor Prozessen Lampenfieber. Witness for the Prosecution (1957)
Until this is over, you're going to be a meek little housewife with horn-rimmed spectacles.Bis zum Prozessende sind Sie ein unscheinbares Hausfrauchen... mit einer Nickelbrille. Anatomy of a Murder (1959)
The thought processes?Die GedankenprozesseVillage of the Damned (1960)
But... the trials.- Sofort. - Aber die ProzesseThe Mirror (1961)
We don't have time for trials.- Wir haben keine Zeit für ProzesseThe Mirror (1961)
Stroudhadthreetrials.EsgabdreiProzesseBirdman of Alcatraz (1962)
So... so you came to see me about this case. That's good.Sie suchen mich wegen Ihres Prozesses auf? The Trial (1962)
It is your case isn't it... you wanted to consult me about.Sie sind hier wegen Ihres Prozesses, oder? The Trial (1962)
Oh, in the circles I move in, all sorts of different cases naturally come up in discussion, and the more interesting ones stick in my mind.In meinen Kreisen spricht man über verschiedene Prozesse und auffallendere behält man im Gedächtnis. The Trial (1962)
You're supposed to be able to tell from a man's face and from... the line of his lips especially. How his case is going to turn out. - So?Dass man aus dem Gesicht und der Zeichnung der Lippen den Ausgang des Prozesses erkennen kann. The Trial (1962)
"that the bell "marking the start of the proceedings..."dass das Glockenzeichen zum Beginn des ProzesseThe Trial (1962)
I have used the genuine minutes of the trial.Ich habe die Originalprotokolle des Prozesses verwendet. The Trial of Joan of Arc (1962)
"At the trial, Madam Hill swore that nothing ever happened between her and the water-ski instructor." Here we go.Während des Prozesses hat Madame Hill vor Gott geschworen, dass niemals etwas... zwischen ihr und dem Skilehrer vorgefallen sei. Joy House (1964)
Hm? The records of your trial for murder.Die Unterlagen lhres Mordprozesses. Marnie (1964)
Trials, convictions, escapes, facts.Prozesse, Verurteilungen, Ausbrüche, Beweise. The Outrage (1964)
He'll be perfectly safe, till his trials begins.Esteban bleibt bis zum Tag des Prozesses eingebuchtet. The Return of Ringo (1965)
What judge? Oh, that's right.Ach ja, Prozesse gibt's da nicht, man wird gleich erschossen. The Swing Shift (1967)
- You're not mad about that trial? - Of course not.Oder sind Sie mir etwa noch böse wegen des Prozesses? The Ballad of Josie (1967)
Possibly, doctor, because my thinking processes are not as efficient as before.Weil meine Denkprozesse nicht mehr so effizient wie früher sind. The Deadly Years (1967)
Only that his life processes are ebbing.Nur, dass seine Lebensprozesse abebben. Is There in Truth No Beauty? (1968)
Jim, that organism contains chemical processes we've never seen before and may never see again.Der Organismus enthält chemische Prozesse, die wir noch nie sahen. The Immunity Syndrome (1968)
From the Governor to the people in the street, everybody knows about the miraculous treatments and the heart transplants that you made up to advertise the clinic.Überleg doch: während des Prozesses ist auch deine Einbildungskraft zur Sprache gekommen. Es gibt kaum jemanden, der nicht von deinen falschen Herztransplantationen gehört hat. One on Top of the Other (1969)
From what I know of witchcraft trials, I don't have much chance unless I can get to the prosecutor.Nach dem, was ich über Hexenprozesse weiß, habe ich keine große Chance, es sei denn, ich spreche mit dem Ankläger. All Our Yesterdays (1969)
AFTER ONE OF THE MOST EXTRAORDINARY TRIALS IN BRITISH LEGAL HISTORY WERE SENTENCED TO 400 YEARS' IMPRISONMENTDoug und Dinsdale, nach einem der... außergewöhnlichsten Prozesse der Rechtsgeschichte... zu 400 Jahren Gefängnis wegen Gewaltverbrechen verurteilt wurden. Dinsdale! (1970)
- Sorry, five... it's because during the investigation and trial, you didn't mention my name.- Ja, entschuldige, fünf. Dann nur, weil du weder bei der Ermittlung noch vor dem Untersuchungsrichter, noch während des Prozesses meinen Namen erwähnt hast. Le Cercle Rouge (1970)
Meanwhile women have to suffer a long series of initiation trials.Initiationsprozessen unterziehen. Das heißt: Lernprozesse, die durch Rituale im magischen Afrika hervorgerufen werden. Eden and After (1970)
Are you talking right now?Und auf die großen mysteriösen ProzesseOut 1 (1971)
I'd particularly like to say A very personal and sincere sorry to you, m'lord For my appalling behavior throughout this trial.Ich möchte mich aber auch bei Ihnen, Mylord, persönlich entschuldigen... für mein schreckliches Benehmen während des ganzen Prozesses. Njorl's Saga (1972)
Here's the spectacular climax of the recent trial in Paris that has attracted so much attention.(Sprecher:) "Hier der spektakuläre Abschluss" "des Prozesses, über den wir berichtet haben." L'aventure, c'est l'aventure (1972)
The records of the trial leave no room for doubt.Die Akten des Prozesses lassen keinen Zweifel zu. Tombs of the Blind Dead (1972)
-Another part of the humiliation process, I suppose.Das war wohl ein weiterer Teil des Demütigungprozesses, nehme ich an. Sleuth (1972)
- I never deal with the law at this level.Strafprozesse sind nicht mein Sache. Keine Sorge. Pilot (1972)
Your obvious contempt for these proceedings, Mr. Royce, only demonstrates again how lightly you regard the rules the rest of us live by.Ihre offensichtliche Missachtung dieses Prozesses, Mr. Royce, zeigt nur einmal wieder, wie wenig sie die Regeln achten, nach denen der Rest von uns lebt. Before I Die (1973)
Mr. Prosecutor, do you have any other evidence to be presented for the purposes of this preliminary hearing or for purposes of trial at this time?Haben Sie weitere Beweise, die zur Eröffnung eines Prozesses dienen könnten? The Albatross (1973)
But in the centuries since the Salem witch trials, we have learned.Aber in der Zeit seit den Hexenprozessen von Salem haben wir gelernt. The Magicks of Megas-Tu (1973)
Continuation of the trial of George Saden of Vortex 4.Fortsetzung des Prozesses gegen George Saden von Vortex 4. Zardoz (1974)
All he wanted to do was read from the transcripts of his trials.Er wollte nur noch die Abschriften seiner Prozesse vorlesen. Lenny (1974)
27 lawsuits!27 ProzesseLe Sauvage (1975)
You see, the thing about it is that the papers that we went through don't say anything about how the trial turned out.Weißt du, die Papiere, die wir durchsuchten, sagen nichts über den Ausgang des Prozesses aus. The Boondoggle (1975)
- Could be up to our ears in lawsuits.Wir könnten lauter Prozesse angehängt bekommen. Network (1976)
For example, if it were grafted to a burned cheek, it wouldn't just be thigh skin, with the color and texture of thigh skin, it would actually develop as facial tissue.Das bedeutet in der Praxis, wenn ich ein derart behandeltes Stück Schenkelhaut auf das Gesicht des Patienten verpflanze, es sich während des Heilungsprozesses in seiner Zellstruktur der Gesichtshaut anpasst. Rabid (1977)
The lawsuits dragged on for months.Die Prozesse zogen sich Monate hin. It Lives Again (1978)
Sometimes it fades away between trials.Manchmal verblassen sie zwischen den Prozessen. The Onion Field (1979)
In the interest of a fair trial, I'm going to suggest... there's something about our proceedings which seem to elude Mr. Horn here.Im Interesse eines gerechten Prozesses will ich annehmen, dass Mr. Horn etwas in unserem Vorgehen entgeht. Tom Horn (1980)
In addition, we have found, more or less, recent hypertissue regeneration.Die Zellaufbau zeigt strukturelle Deformationen, die auf kürzlich erfolgte regenerative Prozesse hinweisen. Nightmare City (1980)
Well, it was to the effect that, in view of the nebulous and inexplicit nature of your remit, the arguably marginal and peripheral nature of your influence on decisions within the political process, there could be a case for restructuring their action prioritiesEs war ein Gespräch des Inhalts, dass es in Anbetracht der etwas verworrenen, nicht definierbaren Natur Ihres Aufgabenbereiches und der wohl nur minimalen und peripheren Natur Ihres Einflusses auf zentrale Überlegungen und Entscheidungen innerhalb des politischen Prozesses der Freiheitsarmee angebracht erscheinen mag, The Death List (1981)
He recently lost three malpractice suits.Er verlor jüngst drei Kunstfehler-ProzesseSteele Trap (1982)
While her work is still maturing, it is, nonetheless, eminently collectible.Trotz seines unfertigen Reifeprozesses hat ihr Werk Sammlerwert. A Steele at Any Price (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Automatisierung {f} | Automatisierung {f} technischer Prozesse | dezentrale Automatisierung {f}automation | automation of technical processes | decentral automation [Add to Longdo]
Benchmarking {n}; Vergleich von Prozessen [econ.]benchmarking [Add to Longdo]
Denkprozess {m} | Denkprozesse {pl}thinking process | thinking processes [Add to Longdo]
Gärungsprozess {m} | Gärungsprozesse {pl}process of fermentation | processes of fermentation [Add to Longdo]
Prozess {m} | Prozesse {pl}litigation | litigations [Add to Longdo]
Prozess {m}; Vorgang {m}; Verfahren {n} | Prozesse {pl}; Vorgänge {pl} | technischer Prozess; technisches Verfahrenprocess | processes | technical process [Add to Longdo]
Schauprozess {m} | Schauprozesse {pl}show trial | show trials [Add to Longdo]
Staatsprozess {m} | Staatsprozesse {pl}state trial | state trials [Add to Longdo]
Verlauf {m} (eines Naturereignisses oder -prozesses)regime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Prozesse /proːtsɛsə/ 
   litigations; processes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top