Search result for

protokolls

(92 entries)
(1.5487 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -protokolls-, *protokolls*, protokoll
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา protokolls มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *protokolls*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hansard Volume 497, page 1102, Column B. Quote "Mr. Hacker: Is the Minister aware that planning procedures make building a bungalow in the 20th century slower than building a cathedral in the 12th century?Seit der 1102 Spalte B, Band 497 Parlamentsprotokolle, Zitat, Mr. Hacker, weiß der Minister, dass wegen der Planungsverfahren der Bau eines Bungalows im 20. Jahrhundert länger dauert als der einer Kathedrale im 12. Jahrhundert. Open Government (1980)
He is the Head of State, but he's notwearing his Head of State hat, but even though he's wearing his Head of Government hat, he must still be met by the Crown.Aber dem Protokoll entsprechend muss er, obwohl er einen Regierungschefhut trägt, trotzdem empfangen werden von der Krone. The Official Visit (1980)
Sir, discharge your duty and draw me up an indictment against him as a thief and a suborner.Tut, was Eures Amts ist: Schreibt ihn ins Protokoll als Dieb und Mädchenräuber. The Miser (1980)
That was your reply in the transcribed conversation.Das war Ihre Antwort in dem Protokoll Ihres Gespräches. Tom Horn (1980)
- How are you gonna write this one up?- Wie wirst du das protokollieren? - Gar nicht. Any Which Way You Can (1980)
You'll find all the other details in the autopsy report.Wegen weiterer Einzelheiten verweise ich auf das ObduktionsprotokollFrom the Life of the Marionettes (1980)
We usually open the proceedings by reading the minutes. In the interests of urgency I think we should conclude the matter under discussion , the case of John Merrick, the Elephant Man .Gentlemen, in der Regel verlesen wir zuerst das Protokoll, aber da es heute um etwas Dringendes geht, sollten wir unsere Diskussion zum Thema vom letzten Mal abschließen: The Elephant Man (1980)
Aren't we going to report on this? !- Ja aber, wollen wir denn kein Protokoll aufnehmen? On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
We need to register you. It won't take long.Bleiben Sie bitte noch da fürs Aufnahmeprotokoll, es dauert nicht lang. 3 hommes à abattre (1980)
Now, minutes of the previous meeting?- Guten Morgen. Dann zum letzten SitzungsprotokollDoing the Honours (1981)
Protocol, Monty. Protocol.- Das Protokoll, Monty. Chariots of Fire (1981)
You remember that that confession that I typed up that time?Erinnern Sie sich an dieses Geständnis, das ich damals zu Protokoll aufnahm? The Postman Always Rings Twice (1981)
Yeah, well, you know, when I left Katz I, uh, took the liberty of taking it with me from his files.Tja, also, als ich Katz verließ, nahm ich mir die Freiheit, das Protokoll aus den Akten zu holen. The Postman Always Rings Twice (1981)
Where's the paper?Wo ist das ProtokollThe Postman Always Rings Twice (1981)
So your friend, can he get us these grand-jury minutes?Kann dein Freund uns die Protokolle der Grand Jury besorgen? Prince of the City (1981)
Just buy me the fucking transcripts, Ciello.Kaufen Sie mir einfach die verdammten Protokolle, Ciello. Prince of the City (1981)
With one sentence, Danny, we can complete this transcript.Wir brauchen nur einen Satz, Danny, dann können wir das Protokoll beenden. Prince of the City (1981)
That's not like invoices or reports, or numbers.Das ist kein Bericht, kein ProtokollThe Professional (1981)
Well...we're going to take down your statement...Jetzt protokollieren wir Ihre Aussage. The Cabbage Soup (1981)
Recapitulating on our last meeting and the minutes, which you doubtless received...Rekapitulierend unsere letzte Besprechung und das letzte Protokoll, das Sie zweifellos in Ihren Koffern erhalten haben, Minister? The Skeleton in the Cupboard (1982)
Er... what minutes, Humphrey?Welches Protokoll, Humphrey? The Skeleton in the Cupboard (1982)
Minutes must be taken, records must be kept.Protokolle muss man führen und Protokolle muss man ablegen. The Skeleton in the Cupboard (1982)
I'd like you to minute this.Sie protokollieren das Gespräch. The Skeleton in the Cupboard (1982)
Everything must be minuted, you know.Wissen Sie, alles muss man protokollieren. The Skeleton in the Cupboard (1982)
Yes, that's what I said.Sie sollen protokollieren, nicht blockieren! The Skeleton in the Cupboard (1982)
You said yourself that minutes are always made, records kept in the Civil Servlce.Sie sagen doch immer, dass man Protokolle haben muss, und Akten müssen aufbewahrt werden... The Skeleton in the Cupboard (1982)
Do you remember the Chinese protocol? -Yes.Erinnern Sie sich an das chinesische VertragsprotokollAll Fired Up (1982)
They can use you over in the write-up room.Sie brauchen dich für das Protokoll, Charlie. The Border (1982)
All right. I'd be glad to write it up.Ich nehm es gern zu ProtokollCat People (1982)
Anyway, we got all this information and we'll make an investigation and get back to you.Nein. Wie dem auch sei. Wir haben alles zu Protokoll genommen, wir werden eine Untersuchung einleiten und auf Sie zurückkommen. Class of 1984 (1982)
I'll take a transcript of the trial to the Judicial Conduct Board and ask them to impeach your ass!Ich werde der Kammer das Protokoll vorlegen,... - ..mit der Bitte, Sie anzuklagen! The Verdict (1982)
You have a record of what happened in the operating room.Sie haben ein Protokoll über die Geschehnisse im OP. The Verdict (1982)
You made notations every 30 seconds of the procedures.Sie haben alle 30 Sekunden Protokoll geführt. The Verdict (1982)
We had more on our minds than taking notes.Es gab wichtigere Dinge als das ProtokollThe Verdict (1982)
- Exception!- Zu ProtokollThe Verdict (1982)
- Exception.- Zu ProtokollThe Verdict (1982)
Her entire testimony must be stricken from the record.Ihre gesamte Aussage muss aus dem Protokoll gestrichen werden. The Verdict (1982)
It's been stricken from the record.Es wurde aus dem Protokoll gestrichen. The Verdict (1982)
The damage is worth several hundred thousand Crowns.Zum Glück wurde dieses Experiment bis ins kleinste Detail protokolliert. Návrat do budoucnosti (1983)
What more do you want, really?Das Protokoll ist zerrissen. Stane se zítra (1983)
We just threw away the records.ProtokollStane se zítra (1983)
I have a feeling it wasn't due process.Ich habe das Gefühl, nicht nach ProtokollGoliath: Part 1 (1983)
According to the license plate numbers on security's log sheet... this car was at Miss Kilbride's party last night.Laut Protokoll des Wachdienstes war dieses Auto auf Miss Kilbrides Party. Steele's Gold (1983)
I only did it to avoid a catastrophe.Unterschreibe das Protokoll. Unterschreibe! - Es war kein Komplott. Danton (1983)
You are a protocol droid, are you not?Du bist Protokolldroide, nicht wahr? Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
We have been without an interpreter... since our master got angry with our last protocol droid... and disintegrated him.Wir haben keinen Dolmetscher mehr... seit unser Herr mit unserem letzten Protokolldroiden die Geduld verlor... und ihn desintegrieren ließ. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Guard, this protocol droid might be useful.Wache, dieser Protokolldroide könnte sich als nützlich erweisen. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
"Junior Varsity Tennis Team, Recording Secretary, Spanish Club..."Junior Varsity Tennis Team, Protokollführer, Spanischklub, Risky Business (1983)
The appellate court ruled... that since there was no valid trial record... the court could not properly hear the appeal and ordered that Beamer be retried.Da es kein gültiges Verhandlungsprotokoll gab, entschied das Berufungsgericht, der Prozess gegen Beamer müsse neu aufgenommen werden. The Star Chamber (1983)
They tell police he was an odd little man who kept to himself.Sie geben zu Protokoll, er habe sehr zurückgezogen gelebt. Zelig (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n}acceptance certificate [Add to Longdo]
Abnahmeprotokoll {n}test certificate [Add to Longdo]
Abrechnungsprotokolldatei {f}accounting log file [Add to Longdo]
Änderungsprotokoll {n}activity log [Add to Longdo]
Änderungsprotokoll {n}amendment log [Add to Longdo]
Anwendungsprotokoll {n}application log [Add to Longdo]
Assemblerprotokoll {n}; Übersetzungsprotokoll {n} [comp.]assembler listing [Add to Longdo]
Datenübertragungsprotokoll {n} [comp.]network protocol [Add to Longdo]
Dialogprotokolldatei {f}; Prüfdatei {f}audit file [Add to Longdo]
Fehlerprotokoll {n}error log [Add to Longdo]
Fehlerprotokolldatei {f}error listing file [Add to Longdo]
Fehlerprotokollierung {f}error logging [Add to Longdo]
Inbetriebnahmeprotokoll {n}commissioning certificate [Add to Longdo]
Kommunikationsprotokoll {n}communication protocol [Add to Longdo]
Mängelprotokoll {n}punch list [Add to Longdo]
Protokoll {n} | Protokolle {pl}protocol | protocols [Add to Longdo]
Protokoll {n}proceedings [Add to Longdo]
Protokoll {n}journal [Add to Longdo]
das Protokoll führento keep the minutes [Add to Longdo]
Protokoll-Konverter {m} (Datenübertragungs-Codes)protocol converter [Add to Longdo]
Protokolldatei {f}log file [Add to Longdo]
Protokollführer {m}secretary [Add to Longdo]
Protokollführer {m}clerk (of the court) [Add to Longdo]
Punkt-zu-Punkt-Protokoll {n}point-to-point protocol [Add to Longdo]
Reinraumausführungsprotokoll {n}clean construction protocol [Add to Longdo]
Schulungsprotokoll {n}training minutes [Add to Longdo]
Sitzungsprotokoll {n}; Protokoll {n}; Niederschrift {f}minute [Add to Longdo]
Testprotokoll {n}test log [Add to Longdo]
Übergabeprotokoll {n}completion certificate [Add to Longdo]
Übersetzungsprotokoll {n}object listing [Add to Longdo]
Übertragungsprotokoll {n}transmission protocol [Add to Longdo]
Übertragungssteuerungsprotokoll {n}transfer control protocol [Add to Longdo]
Verhandlungsprotokoll {n}minutes of the proceedings [Add to Longdo]
aufzeichnen; aufnehmen; protokollieren | aufzeichnend; aufnehmend; protokollierend | aufgezeichnet; aufgenommen; protokolliert | zeichnete auf; nahm auf; protokollierteto record | recording | recorded | recorded [Add to Longdo]
notieren; protokollierento minute [Add to Longdo]
protokollierento log [Add to Longdo]
protokollieren; schriftlich niederlegen; fixieren | protokollierend; schriftlich niederlegend; fixierend | protkolliert; schriftlich niedergelegt; fixiertto record | recording | recorded [Add to Longdo]
Adressauflösungsprotokoll {n}ARP : Address Resolution Protocol [Add to Longdo]
Dateiübertragungsprotokoll {n}FTP : file transfer protocol [Add to Longdo]
Hypertext-ÜbertragungsprotokollHTTP : Hypertext Transfer/Transmission Protocol [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
儀典長[ぎてんちょう, gitenchou] Protokollchef [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top