หรือคุณหมายถึง preßen?
Search result for

pressen

(12 entries)
(0.5857 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pressen-, *pressen*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังหรณ์[v.] (sanghøn) EN: forebode ; presage ; have a premonition   FR: pressentir ; avoir la prémonition ; avoir une intuition

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pressen {n} | isostatisches Pressenpressing | isostatic pressing [Add to Longdo]
Pressenbär {m} [techn.]press-bear [Add to Longdo]
Pressengestell {n}press frame [Add to Longdo]
pressento squeeze [Add to Longdo]
pressento press [Add to Longdo]
pressendhuddling [Add to Longdo]
pressend {adv}pressingly [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
搾る[しぼる, shiboru] pressen, auspressen, melken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pressen [prɛsən]
   press; oppress; squeeze
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 pressen [prɛsən]
   to huddle; to press; to squeeze
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pressen [prɛsən] (n) , pl.
   squeezers
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top