Search result for

poti

(47 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poti-, *poti*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potion[N] ยาเสน่ห์, See also: ยาสั่ง, Syn. philter, aromatics

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potion(โพ'เชิน) n. ขนาดยาที่ดื่มครั้งหนึ่ง
despotic(ดิสพอท'ทิค) adj. ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ซึ่งมีอำนาจเด็ดขาด,ตามอำเภอใจ, See also: despoticness n. ดูdespotic despotism n. ดูdespotic
love potionยาเสน่ห์,ยากระตุ้นความรักความใคร่}

English-Thai: Nontri Dictionary
potion(n) ยาน้ำ,ยาพิษ,มื้อ
despotic(adj) ซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด,ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ตามอำเภอใจ
despotism(n) ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราช,อำนาจเผด็จการ,ระบอบเผด็จการ
nepotism(n) การแบ่งพรรคพวก,การถือพวกพ้อง,การเลือกที่รักมักที่ชัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm afraid this potion tastes like toad water but it'll get you back on your feet.ผมเกรงว่ายานี่จะมีรสชาติเหมือนน้ำคางคก แต่มันจะทำให้ท่านกลับมาแข็งแรงได้ Valiant (2008)
Lauren tested potive for e coli.ผลตรวจของลอเรนเราเจออีควอไลน์ Bad Seed (2009)
Just play potion card.แค่ใช้ไพ่ยาพิษสิ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Penny can only be holding necromancer potions, which are only effective against wraiths and day-walkers, and there are no more of either left to be drawn.เพนนีคงเหลือแต่ ไพ่ยาพิษเนโครแมนเซอร์ ซึ่งใช้ได้แค่กับเจตภูติและผีดิบ และไม่มีเหลือให้จั่วแล้ว The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
You're holding two moderate spell cards, a small rock and a potion of Zancor, which will be about as much help as an air conditioner on the ice planet Hoth.นายถือไพ่คาถาปานกลางสองใบ จุลอัคคีกับยาพิษของซานคอร์ ซึ่งไม่ต่างกับเอาแอร์คอนดิชั่น The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Your only move is to play the potion, lose the skirmish, and two moves later, the game.หมากเดียวของนายคือใช้ยาพิษ แพ้การต่อสู้ และอีกสองหมากต่อมา จบเกม The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Potion of Zancor.ยาพิษแห่งซานคอร์ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Yes, mistress. The potion is prepared.ได้ผล นายหญิง \ ยาเสน่ห์พร้อมแล้ว Beauty and the Beast (2009)
I was not prepared. Quick. My potion.เร็ว ๆเข้า ยาเสน่ห์ของข้า Beauty and the Beast (2009)
She keeps her potions there.นางเก็บยาเสน่ห์ไว้ที่นั่น Beauty and the Beast (2009)
Every night she must take these potions.ทุกคืนนางต้องดื่มยานั่น Beauty and the Beast (2009)
Love potions are strange.รักเป็นสิ่งที่ยากจะเข้าใจ Sweet Dreams (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาน้ำ[N] potion, See also: liquid drug, Ant. ยาเม็ด, Example: เขากินยาเม็ดไม่เป็นเลยให้หมอสั่งยาน้ำให้, Thai definition: ยาที่มีลักษณะเป็นของเหลว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
ช่างปั้นหม้อ[n.] (chang pan mø) EN: potter   FR: potier [m]
ฟักทอง[n.] (fakthøng) EN: pumpkin ; winter squash   FR: potiron [m] ; citrouille [f]
แจกัน[n.] (jaēkan) EN: vase   FR: vase [m] ; potiche [f]
คำนินทา[n.] (kham ninthā ) EN: gossip ; gossips [pl.] ; blames [pl.]   FR: commérages [mpl] ; cancans [mpl] ; potins [mpl]
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt   FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
ละมุด[n.] (lamut) EN: sapodilla   FR: sapotille [f]
น้ำมันพราย[n. exp.] (nāmman phrāi) EN: love potion ; prai oil   FR: philtre [m]
แป้น[n. exp.] (paen) EN: potter's wheel   FR: tour de potier [m]
เสน่ห์[n.] (sanē) EN: love philtre = love philter (Am.) ; love potion   FR: philtre d'amour [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POTIER    P OW1 T IY0 ER0
POTION    P OW1 SH AH0 N
POTIKER    P OW1 T IH0 K ER0
POTIONS    P OW1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
potion    (n) (p ou1 sh @ n)
potions    (n) (p ou1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスペル;デスペル[, deisuperu ; desuperu] (n) dispel (esp. magic or potion used to return one's character to normal status in an RPG, etc.) [Add to Longdo]
デスポティズム[, desupoteizumu] (n) despotism [Add to Longdo]
ネポチズム;ネポティズム[, nepochizumu ; nepoteizumu] (n) nepotism [Add to Longdo]
ポーション[, po-shon] (n) (1) portion; (2) potion (e.g. magical) [Add to Longdo]
圧制;あっ制[あっせい, assei] (n) oppression; tyranny; despotism [Add to Longdo]
圧制的[あっせいてき, asseiteki] (adj-na) oppressive; despotic [Add to Longdo]
圧政[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure [Add to Longdo]
縁故政治[えんこせいじ, enkoseiji] (n) crony politics; nepotistic government [Add to Longdo]
縁者贔屓[えんじゃびいき, enjabiiki] (n) nepotism [Add to Longdo]
横暴[おうぼう, oubou] (adj-na,n) violence; oppression; high-handedness; tyranny; despotism; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top