Search result for

plastiks

(65 entries)
(0.3363 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plastiks-, *plastiks*, plastik
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา plastiks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *plastiks*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Statuary?Plastiken? Fat Hermann, Go Home (1970)
Plastic explosives.Plastiksprengstoff. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
I always wanted shoes with... clear plastic heels you could see through with... live goldfish swimming in them.Weißt du, ich wollte immer Schuhe mit... mit durchsichtigen Plastikabsätzen, in denen... lebendige Goldfische schwimmen. Atlantic City (1980)
Not a plastic explosive or anything.Kein Plastiksprengstoff oder so. Caddyshack (1980)
This'll be covered in wildflowers in six weeks, why are you bringing plastic ones here?Es wird bald mit Wildblumen überwachsen sein, wozu bringst du diese Plastikdinger her? Coal Miner's Daughter (1980)
A vaginoplasty, to those in the know.Vaginalplastik für die Eingeweihten. Dressed to Kill (1980)
"Then, against advice, she allowed her name to be used by a plastic-swimming-pool manufacturer and the hospital discharged her.""Dann gestattete sie einem Hersteller von Plastikschwimmbecken, ihren Namen zu benutzen, woraufhin die Klinik sie entließ." The Falls (1980)
Eventually, with his girlfriend, Agrimany began operating on his own, packaging three or four items in a plastic bag and selling them through a friend in Aberystwyth.Schließlich arbeitete Agrimany mit einer Freundin auf eigene Rechnung, packte drei oder vier Exemplare in eine Plastiktüte und verkaufte sie über einen Freund in Aberystwyth. The Falls (1980)
Vassian's programme for the next ten years includes a full-scale model of the orchard recreated in metal and plastic, an illustrated plant life, where he claims the most successful plants in the orchard are the cranesbill, ragged robin and bird's -foot trefoil,Vassians hat ein ehrgeiziges Programm, einschließlich eines 1:1 -Modells des Obstgartens in Plastik und Metall, einen illustrierten Pflanzenführer, der die erfolgreichsten Pflanzen im Boulder-Obstgarten als Storchschnabel, Kuckucks- blume und Vogelfußklee ausweist, sowie das Vorhaben, eine handgeschriebene Kopie der 92 GUE-Vogelnamen in jeder öffentlichen Bibliothek Englands zu hinterlegen. The Falls (1980)
I'm fed up with your bits of junk! I want something unbreakable... Plastic!Ich will irgendetwas Unzerbrechliches aus PlastikOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Plastic-coated?- Plastikummantelt? Ja, ja, ich... A Question of Loyalty (1981)
I...Plastikummantelt? A Question of Loyalty (1981)
It's plastic-coated.Er ist plastikummantelt. A Question of Loyalty (1981)
We aren't talking about civil servants. We're talking coils of wire plastic-coated to keep them warmWir reden nicht über Beamte, Sir Humphrey, wir reden über Kupferdraht, der plastikummantelt ist, damit ihm nicht kalt wird. A Question of Loyalty (1981)
I have a much better one for you.Ich hab hier eine viel schönere, ganz aus Plastik... Diva (1981)
I take my coffee to go at a deli on Sixth Avenue.Meinen Kaffee trinke ich aus einer Plastiktasse. Rich and Famous (1981)
And didn't push aside the tuna fish sandwiches on his Formica kitchen table to write it.Und er hat nicht einfach nur die Thunfischbrötchen auf dem Plastiktisch zur Seite geschoben, um zu schreiben. Rich and Famous (1981)
Advancing like an army of plastic dentures devouring his fellow man?Oder ein Mensch? Der wie ein Heer aus Plastikgebissen andere Männer verspeist. Road Games (1981)
Some plastic weapon?Irgendeine Plastikwaffe. Wolfen (1981)
You want the plastic on or off the sofa?- Soll ich das Plastik abmachen? The Border (1982)
Um, I think I'll take the plastic off myself, okay?Ich glaube, ich mache das Plastik selbst ab. The Border (1982)
I think we should have the plastic made into permanent covers. They say you can extend the life of your combo by a couple of years if you--Wir könnten aus dem Plastik eine Abdeckung machen lassen... The Border (1982)
Plastique. Implanted by surgeons into the flesh of Rafeeq's agents.Plastiksprengstoff, der in den Körper einer der Agenten implantiert wurde. Wrong Is Right (1982)
C-4 something. Just plastic and metal shavings.Sitze, Instrumente, alles Mögliche, nur Plastik- und Metallreste, verstehst du? Halloween III: Season of the Witch (1982)
Is KITT ready? Almost. Devon, does anyone at the prison besides the warden know about this?Meinen Daten nach ist Minotaurus eine extrem mächtige Abart eines Plastiksprengstoffs. Brother's Keeper (1983)
He's never been arrested before. He's been a model prisoner, except for the fact that he's been denied parole. When they finally do grant him parole, he belts a guard.Michael, das ist eine hoch entwickelte elektronische Spürvorrichtung, die speziell auf Plastiksprengstoffe eingestellt ist, und kein "Bombenschnüffler". Brother's Keeper (1983)
Be honest. KITT, what matters to me is who you are, not what you look like.Nein, das Auto war fantastisch, aber wenn man es zerlegt, war es Stahl, Plastik und Glas. Soul Survivor (1983)
Not only lighter than plastic... it has a flex strength greater than forged steel.Es ist nicht nur leichter als Plastik. Das Garn ist robuster als Stahl. Steele Threads (1983)
- [Chuckles] It's only plastic.Ist ja nur PlastikSting of Steele (1983)
Now, I've put a little plastic spoon in here... so that you can eat it before it gets cold.Ich habe dir einen Plastiklöffel eingepackt, damit du es essen kannst, bevor es kalt wird. Sting of Steele (1983)
About how you arranged the exclusive selling rights of that plastic chicken of yours in East Germany.Und davon, wie Sie die exklusiven Verkaufsrechte Ihrer Plastikhühnchen in Ostdeutschland gesichert haben. Service Above and Beyond (1983)
- In plastic.Aus PlastikL'Africain (1983)
No polythene.- Keine Plastiktüten. Local Hero (1983)
Before the plane leaves you fill your gut with plastic bags.Bevor du ins Flugzeug gestiegen bist, hast du die Plastiktütchen geschluckt. Le marginal (1983)
- With plastic and neon lights?So, mit Plastik und Neon? ! Le marginal (1983)
Then I'd have to go fill out all those reports about the car. And the morgue guys would come and put you in one of those black plastic bags.Dann müsste ich lauter Papiere wegen des Autos ausfüllen und die Leichenschauhausleute würden dich in einen Plastiksack stecken. The Star Chamber (1983)
You sit on molded, plastic seats!Ihr sitzt auf geformten Plastiksitzen. Superman III (1983)
Now, I don't have to tell you that America leads the world in high-grade plastics.Ich brauche wohl nicht zu sagen, dass Amerika führend ist, was hochwertiges Plastik betrifft. Superman III (1983)
We cannot afford a chemical-plastics gap.Wir können uns also eine Marktlücke in chemischem Plastik nicht leisten. Superman III (1983)
- and turned her into plastic. - Boy, they were scary.- und verwandelten sie in PlastikTwilight Zone: The Movie (1983)
What, did you want him to open this place with plastic cups and paper plates?Sollte er das Lokal denn mit Plastiktassen und Papptellern führen? The Maltese Cow (1984)
Hey, the wood grips match the plastic belt.He, der Holzgriff passt zum Plastikgürtel. The Maltese Cow (1984)
Behind that impeccable white suit beats a heart of recyclable plastic.In diesem weißen Anzug schlägt ein Herz. Ein Herz aus Plastik. Sehr gut, Dominic. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
Arson investigators traced it to a piece of melted-down plastic... containing traces of acid identical to those found in the radio at the prison.Die Beamten, die die Untersuchung durchführten, fanden ein Stück Plastik, das mit dem geschmolzenen Radio aus dem Gefängnis vergleichbar sein könnte. Knight of the Drones (1984)
You know, KITT, sometimes I feel a little guilty.Jedoch mit dem neuen XPL Nitro-Plastik schaffen wir es mit nur 6 von diesen Päckchen. Lost Knight (1984)
Crazy, no. Normally, a building this size would require... more than 1,000 pounds of dynamite to bring down.Heutzutage ist Nitro-Plastik nicht einfach bloß ein Sprengstoff. Lost Knight (1984)
What else could be affected?Aber jetzt müssen wir erstmal das gestohlene Nitro-Plastik suchen. Lost Knight (1984)
Help me.Zuerst müssen wir das Nitro-Plastik finden. Lost Knight (1984)
Where are they? I don't know what you're talking about. You're in my room, cowboy.Es waren zwei Kerle, die Sprengstoff klauten, Nitro-Plastik, in einem großen Kombi. Lost Knight (1984)
How you boys doin'? Howdy.Kurbelausstattung, sechspfünder-sicher und einen 20 cm-Plastikwurm. Glades (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildhauer {m}; Skulpteur {m}; Plastiker {m} | Bildhauer {pl}sculptor | sculptors [Add to Longdo]
Plastifikator {m}; Plastikator {m} [chem.]plasticizer [Add to Longdo]
Plastik {f} (Kunst)sculpture [Add to Longdo]
Plastik {f}; Plast {n}; Plaste {n} (Kunststoff)plastic [Add to Longdo]
Plastikbombe {f} [mil.]plastic bomb [Add to Longdo]
Plastikflasche {f}plastic bottle [Add to Longdo]
Plastikfolie {f}polythene sheet [Add to Longdo]
Plastikhammer {m}plastic mallet [Add to Longdo]
Plastiksprengstoff {m} [mil.]gelignite [Add to Longdo]
Plastiktüte {f}plastic bag [Add to Longdo]
Steinplastik {f}effigy [Add to Longdo]
Plastik {f} [med.]plastic surgery [Add to Longdo]
Plastikfelge {f}plastic rim [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
塑像[そぞう, sozou] Tonfigur, -Plastik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top