Search result for

peter

(85 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peter-, *peter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peter[VI] ค่อยๆ หมด, See also: จางหายไป, ค่อยๆ น้อยลง
peter out[IDM] (ไฟ) ค่อยๆ มอด, See also: (เงิน) ค่อยๆ หมด
peter out[PHRV] ค่อยๆหมดไป, See also: ค่อยๆ หายไป
Peter Pan[N] ปีเตอร์แพน (เด็กหนุ่มไม่เคยแก่แห่งดินแดน Neverland)
Peter Pan[N] ชายหนุ่มหรือผู้ชายที่ชอบทำตัวเป็นเด็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peter(พี'เทอะ) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายตัวไป,มอดไป,จางไป. ค่อย ๆ เหือดแห้งไป
papeterien. กล่องกระดาษ,กล่องใส่วัสดุสำหรับขีดเขียน
saltpetern. โพแทสเซียมไนเทรท/ใช้ในการสร้างดินปืน ดอกไม้เพลิงและอื่น ๆ ,ดินประสิว, Syn. saltpetre
trumpeter(ทรัม'พิเทอะ) n. คนเป่าแตร,ผู้ป่าวประกาศ,ผู้ประกาศยกย่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
trumpeter(n) คนเป่าแตร,คนป่าวประกาศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Peters?ปีเตอร์? Surrogates (2009)
Peter.ปีเตอร์ Veiled Threat (2011)
Peter, did you cut your hair?ปีเตอร์, คุณตัดของผม? Gas Pills (2008)
I'm sorry, Peter.ฉันขอโทษ,ปีเตอร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm sorry, Peter.ฉันขอโทษ,ปีเตอร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm sorry, Peter.ฉันขอโทษ,ปีเตอร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- Peter Petrelli on the show.ปีเตอร์ เพทเทรลลี่นั่นเองครับ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Peter?ปีเตอร์? Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
On the show, my children, Peter and Nathan,ในฮีโร่ ลูกของชั้น ทั้งปีเตอร์และเนธาน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Then there's his younger brother, Peter...และก็มาถึงน้องชายของเขา... ปีเตอร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Nathan saved Peter, then Peter saved Nathan.เนธานช่วยปีเตอร์ไว้ และปีเตอร์ก็ช่วยเนธาน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
With the Petrelli brothers, Peter and Nathan.ที่มีพี่น้องเพทเทรลลี่ ปีเตอร์และเนธาน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peterAndrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had.
peterAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
peterJane is loved by Peter.
peterMrs. Hughes, this is Peter Brown.
peterPeter and Carol were at odds with each other over where to spend their vacation.
peterPeter and Eve make a handsome couple.
peterPeter and I would often go to the movies.
peterPeter applied to his boss for a raise.
peterPeter came in your absence.
peterPeter didn't come after all.
peterPeter didn't intend to break the vase.
peterPeter doesn't need to attend the meeting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอบัว[N] Peter pan collar, Example: หล่อนสวมเสื้อสีชมพูคอบัวปิดมีช่อองุ่นพวงน้อยติดอยู่ที่คอเสื้อ, Thai definition: ปกเสื้อแบบติดคอ ปลายปกมน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
ดินประสิว[n.] (dinprasiū) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder   FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
คอบัว[n.] (khøbūa) EN: Peter pan collar   
คนเป่าแตร[n.] (khon pao traē) EN: trumpeter ; trumpet player   FR: trompettiste [m]
เครื่องเขียน[n.] (khreūangkhīen) EN: stationery ; writing materials   FR: article de papeterie [m]
กระเจี๊ยว[n.] (krajīo) EN: penis ; prick ; cock ; peter   
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate   FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption
ผายลม[v.] (phāilom) EN: pass wind ; break wind   FR: faire un pet (fam.) ; lâcher des vents (vx) ; péter (vulg.)
พูดอีกที[v. exp.] (phūt īk thī) EN: repeat   FR: répéter
พูดใหม่[v. exp.] (phūt mai) EN: repeat   FR: répéter

CMU English Pronouncing Dictionary
PETER    P IY1 T ER0
PETERY    P IY1 T ER0 IY0
PETERS    P IY1 T ER0 Z
PETERED    P IY1 T ER0 D
PETER'S    P IY1 T ER0 Z
PETERKA    P EH0 T ER1 K AH0
PETERSEN    P IY1 T ER0 S AH0 N
PETERKIN    P AH0 T ER1 K AH0 N
PETERMAN    P IY1 T ER0 M AH0 N
PETERSON    P IY1 T ER0 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Peter    (n) (p ii1 t @ r)
peter    (v) (p ii1 t @ r)
peters    (v) (p ii1 t @ z)
petered    (v) (p ii1 t @ d)
Peterlee    (n) (p ii1 t @ l ii)
petering    (v) (p ii1 t @ r i ng)
Peterhead    (n) (p ii1 t @ h e d)
Petersfield    (n) (p ii1 t @ z f ii l d)
Peterborough    (n) (p ii1 t @ b r @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Peter PanPeter Pan figure [Add to Longdo]
Petersilie {f} [bot.]parsley [Add to Longdo]
Petrus (Apostel)Peter (apostle) [Add to Longdo]
Auf Peter wartet ein Freund.Peter has a friend waiting to see him. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イサザ[, isaza] (n) (1) isaza goby (Gymnogobius isaza); (2) ice goby (Leucopsarion petersii); (3) (See イサザアミ・2) Neomysis intermedia [Add to Longdo]
エレファントノーズフィッシュ;エレファント・ノーズ・フィッシュ[, erefantono-zufisshu ; erefanto . no-zu . fisshu] (n) elephantnose fish (Gnathonemus petersii) [Add to Longdo]
チリ硝石[チリしょうせき, chiri shouseki] (n) Chile saltpeter; soda nitre [Add to Longdo]
トランペッター[, toranpetta-] (n) trumpeter [Add to Longdo]
ピーターパン[, pi-ta-pan] (n) Peter Pan [Add to Longdo]
ピーターパンカラー[, pi-ta-pankara-] (n) Peter Pan collar [Add to Longdo]
ピーターパンシンドローム[, pi-ta-panshindoro-mu] (n) Peter Pan syndrome; (P) [Add to Longdo]
ペトロの手紙一[ペトロのてがみいち, petoro notegamiichi] (n) First Epistle of Peter (book of the Bible) [Add to Longdo]
ペトロの手紙二[ペトロのてがみに, petoro notegamini] (n) Second Epistle of Peter (book of the Bible) [Add to Longdo]
ポシャる[, posha ru] (v5r,vi) to break down; to fail; to fizzle; to flop; to peter out; to fall flat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯多禄[Bó duō lù, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄨˋ, / 祿] Peter (Catholic transliteration) [Add to Longdo]
彼得[Bǐ dé, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ, ] Peter (name) [Add to Longdo]
彼得堡[Bǐ dé bǎo, ㄅㄧˇ ㄉㄜˊ ㄅㄠˇ, ] Petersburg (place name); Saint Petersburg, Russia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peter \Pe"ter\ (p[=e]"t[~e]r), prop. n.
   A common baptismal name for a man. The name of one of the
   twelve apostles of Christ.
   [1913 Webster]
 
   {Peter boat}, a fishing boat, sharp at both ends, originally
    of the Baltic Sea, but now common in certain English
    rivers.
 
   {Peter Funk}, the auctioneer in a mock auction. [Cant, U.S.]
    
 
   {Peter pence}, or {Peter's pence}.
   (a) An annual tax or tribute, formerly paid by the English
     people to the pope, being a penny for every house,
     payable on Lammas or St. Peter's day; -- called also
     {Rome scot}, and {hearth money}.
   (b) In modern times, a voluntary contribution made by Roman
     Catholics to the private purse of the pope.
 
   {Peter's fish} (Zool.), a haddock; -- so called because the
    black spots, one on each side, behind the gills, are
    traditionally said to have been caused by the fingers of
    St. Peter, when he caught the fish to pay the tribute. The
    name is applied, also, to other fishes having similar
    spots.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peter \Pet"er\ (p[=e]"t[~e]r), v. i. [imp. & p. p. {Petered}
   (p[=e]"t[~e]rd); p. pr. & vb. n. {Petering}.] [Etymol.
   uncertain.]
   To become depleted; to run out; to fail; -- used generally
   with out; as, that mine has petered out. [Slang, U.S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Peter
   n 1: disciple of Jesus and leader of the Apostles; regarded by
      Catholics as the vicar of Christ on earth and first Pope
      [syn: {Peter}, {Simon Peter}, {Saint Peter}, {St. Peter},
      {Saint Peter the Apostle}, {St. Peter the Apostle}]
   2: obscene terms for penis [syn: {cock}, {prick}, {dick},
     {shaft}, {pecker}, {peter}, {tool}, {putz}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 peter [petər]
   godfather
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top