Search result for

pazifiks

(60 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pazifiks-, *pazifiks*, pazifik
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pazifiks มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pazifiks*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pacific?- PazifikThe Man in the Gray Flannel Suit (1956)
RYUJIN-MARU II DISAPPEARS IN THE SOUTH PACIFIC!Die Spur der Ryujinmaru Il verliert sich im SüdpazifikThe H-Man (1958)
When I looked into it, it was the same day that a hydrogen bomb was detonated in the South Pacific.Am Tag zuvor wurden im Südpazifik Wasserstoffbomben getestet. The H-Man (1958)
You're saying that a tiny tuna boat got lost in the South Pacific. It evaded the successive sweeps of the Maritime Safety Bureau... and drifted into Tokyo Bay?Ein kleiner Thunfischkutter, der im Südpazifik verschwand treibt unentdeckt von der Marine bis in die Bucht von Tokyo-- The H-Man (1958)
The Aleutians to Australia... From Tarawa to India, covering tens of thousands of kilometers.Wir haben viele Kilometer zurückgelegt vom Norden bis in den Süden, vom Zenralpazifik bis nach Süd-Ost-Asien. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
The pacific theater is but a side-show compared to that operation.Die Verluste im Pazifik sind Teil unserer Strategie. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
We got orders to go to the West Pacific, and when we put our nose up north of Iwo Jima...Wir wurden in den westlichen Pazifik beordert. Als wir auftauchten waren wir nördlich von Iwo Jima, und... die Luft war voll mit radioaktivem Staub. On the Beach (1959)
Our recommendation is that the submarine should go... as far north in the Pacific as possible, to point barrow, and make the necessary radioactivity readings.Wir würden empfehlen... dass ein U-Boot im Pazifik so weit nach Norden fährt wie möglich, zum nördlichsten Punkt von Alaska, und dort die notwendigen Messungen vornimmt. On the Beach (1959)
It's hotter than it is in mid-Pacific, at least 30 points in the red.Höher als im Mittleren Pazifik, mindestens 30 Punkte im roten Bereich. On the Beach (1959)
Directive received from Commander Asiatic Fleet...Befehl vom Oberbefehlshaber der Pazifik-Flotte: Operation Petticoat (1959)
I risked my life in the Pacific.Ich hab mein Leben im Pazifik riskiert. The Sun's Burial (1960)
We're somewhere in the Pacific.Wir sind hier irgendwo im PazifikMysterious Island (1961)
Are we heading for the Pacific?Sind wir unterwegs zum PazifikVoyage to the Bottom of the Sea (1961)
One of our explorers gonna extend our donain to the far shores of the Pacific.Einer der Abenteurer, die unser Gebiet bis zum Pazifik ausbreiten. How the West Was Won (1962)
To Lucy, the greatest wife both sides of the Pacific.Auf Lucy, die tollste Frau auf beiden Seiten des PazifikMy Geisha (1962)
It's a mythical Empire which sank into the Pacific Ocean thousands of years ago!Hören Sie, das Mu-Reich existiert nur in Legenden und ist vor über 10.000 Jahren im Pazifik versunken. Atragon (1963)
No, it sank into the Pacific Ocean 12,000 years ago.Nein, es ist ein Reich, das vor 12.000 Jahren im Pazifik versank. Atragon (1963)
Cursed by fate, she sank to the bottom of the sea in one night.Unser Reich versank in einer Nacht in Folge eines Fluches in den Wellen des Pazifiks. Atragon (1963)
He'd bet me, it'd take a year, after we landed in Normandy.In Europa am 21.11.'44. Im Pazifik 3 Monate später. 36 Hours (1964)
Colonel, let's take a look at the Russian submarines in the Pacific.Sehen wir uns die russischen U-Boote im Pazifik an. Fail-Safe (1964)
- South America....- Nach Südamerika, zum PazifikDas Verrätertor (1964)
You come with me as far as the Pacific Coast.Kommt mit mir bis zur Pazifikküste. Doctor Zhivago (1965)
Commander Third Sub Area, South West Pacific.Commander Dritter Unterbereich, Südwestlicher PazifikIn Harm's Way (1965)
Captain Nelson landed on an island in the South Pacific where he found a bottle.Captain Nelson landete auf einer Insel im Südpazifik... wo er eine Flasche fand. The Americanization of Jeannie (1965)
Captain Nelson landed on an island in the South Pacific where he found a bottle.Captain Nelson landete auf einer Insel im Südpazifik... wo er eine Flasche fand. Zumindest sah es nach einer Flasche aus. Anybody Here Seen Jeannie? (1965)
Captain Nelson landed on an island in the South Pacific, where he found a bottle.Captain Nelson landete auf einer Insel im Südpazifik... wo er eine Flasche fand. Zumindest sah es nach einer Flasche aus. G.I. Jeannie (1965)
Captain Nelson landed on an island in the South Pacific where he found a bottle.Captain Nelson landete auf einer Insel im Südpazifik... wo er eine Flasche fand. Guess What Happened on the Way to the Moon? (1965)
Captain Nelson landed on an island in the South Pacific where he found a bottle.Captain Nelson landete auf einer Insel im Südpazifik... wo er eine Flasche fand. My Hero? (1965)
Captain Nelson landed on an island in the South Pacific where he found a bottle.Captain Nelson landete auf einer Insel im Südpazifik... wo er eine Flasche fand. Jeannie and the Marriage Caper (1965)
Captain Nelson landed on an island in the South Pacific where he found a bottle.Captain Nelson landete auf einer Insel im Südpazifik... wo er eine Flasche fand. Zumindest sah es nach einer Flasche aus. The Yacht Murder Case (1965)
Why, I've even photographed sharks underwater in the South Pacific.Ich habe sogar im Südpazifik Haifische unter Wasser fotografiert. The Man-Eater of Wameru (1966)
He's already had his trial, marshal. The jury was very generous. They gave him life imprisonment.Ja, heute vor einem Jahr waren Sie das letzte Mal im All... und landeten auf dieser Insel im PazifikFastest Gun in the East (1966)
Let's see it.Auf einer einsamen Insel im PazifikYou Can't Arrest Me, I Don't Have a Driver's License (1967)
What do they expect the lady to do, jump in the middle of the Pacific Ocean to recover her papers?Soll sie etwa in den Pazifik springen, um ihre Papiere zu holen? - Sie sind über Bord geweht worden. A Countess from Hong Kong (1967)
But 20 years ago, when the Japanese pulled out of the Pacific there was an archaeologist who stayed behind on one of the islands.Aber nach Kriegsende, als sich Japan aus dem Pazifik zurückgezogen hat soll damals ein Archäologe auf einer Insel zurück geblieben sein. Das könnte er gewesen sein. Son of Godzilla (1967)
After destroying lnawashiro Dam, Guilala is now heading for the Pacific coast.Nach der Zerstörung des Inawashiro-Damms bewegt sich Guilala in Richtung PazifikThe X from Outer Space (1967)
It's malaria, you know, from the Pacific.Es ist Malaria, wissen Sie? Vom PazifikThe Boston Strangler (1968)
I got on board in sight of the Atlantic, and before my eyes rot, I want to see the blue of the Pacific outside that window.Als ich hier eingestiegen bin, konnte ich den Atlantik sehen, und bevor meine Augen verrotten, will ich das Blau des Pazifiks aus diesem Fenster sehen können. Once Upon a Time in the West (1968)
Just fixing' to rob the Union Pacific Flyer, Butch.Vorbereitungen für den Überfall auf den Pazifik-Express. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
I can't do that on account of I work for EH Harriman of the Union Pacific Railroad...Ich kann nicht, ich arbeite für E. H. Harriman von der Pazifik-Eisenbahn... Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
But you gotta understand Mr EH Harriman himself of the Union Pacific give me this job.Aber Mr. E. H. Harriman von der Pazifik-Eisenbahn hat mich angestellt. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
I work for Mr EH Harriman of the Union Pacific Railroad, and he entrusted me...Ich arbeite für Mr. E. H. Harriman von der Pazifik-Eisenbahn. Er vertraute mir... Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
But I am still in the employ of Mr EH Harriman of the Union Pacific Railroad.Aber ich arbeite immer noch für Mr. E. H. Harriman von der Pazifik-Eisenbahn. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
EH Harriman of the Union Pacific Railroad.E. H. Harriman von der Pazifik-Eisenbahn. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
The largest oceanographic ship in the world, the Japanese research vessel "Fuji" has sailed eastward from the Gilbert Islands to an area in the equatorial South Pacific to investigate and analyze what is known as the Cromwell Current,Das größte ozeanographische Schiff der Welt das japanische Forschungsschiff Fuji befindet sich auf einer Erkundungsfahrt in den Gewässern des Südpazifik westlich der Gilbert-Inseln. Latitude Zero (1969)
From the Missouri to the Pacific Ocean.Ja, vom Missouri bis zum PazifikThe Undefeated (1969)
The biggest distributor of these drugs on the Pacific coast is Mel Bracken.Der größte Verteiler dieser Drogen an der Pazifikküste ist Mel Bracken. Flip Side (1970)
They'll put you back on combat status and send me to rot in the Pacific.Die geben Ihnen wieder Gefechtsstatus und schicken mich in den PazifikCatch-22 (1970)
And then I'll get the chance to go to the Pacific and kill Japanese.Das gibt mir die Möglichkeit, im Pazifik die Japaner abzuknallen. Patton (1970)
Is it true that Roosevelt, before he died... promised you a command in the Pacific?Hat Ihnen Roosevelt vor seinem Tod einen Einsatz im Pazifik zugesagt? Patton (1970)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pazifik(n uniq) |der| มหาสมุทรแปซิฟิก เช่น im Pazifik, See also: S. pazifischer Ozean
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition [Add to Longdo]
Pazifikpieper {m} [ornith.]Buff-bellied Pipit (Anthus rubescens) [Add to Longdo]
Pazifiktaucher {m} [ornith.]Pacific Diver [Add to Longdo]
Pazifik {m}Pacific [Add to Longdo]
Pazifiksegler {m} [ornith.]Fork-tailed Swift [Add to Longdo]
Schwarzbinden-Falterfisch {m} (Chaetodon striatus); Ostpazifik-Falterfisch {m} (Chaetodon humeralis) [zool.]banded butterfly [Add to Longdo]
Nördlicher Glattwal {m}; Nordkaper; Nordatlantischer Glattwal {m}; Nordpazifik-Glattwal {m}; Biskayerwal {m}; Richtiger Wal [zool.]northern right whale; Biscayan right whale; black right whale; right whale (Eubalaena glacialis) [Add to Longdo]
Aleuten {pl} (Inselbogen zwischen Beringmeer und Pazifik) [geogr.]Aleutian Islands [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top