Search result for

pw

(49 entries)
(0.0777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pw-, *pw*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pwn (slang ) ฆ่า!!! ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pwo Karen (Southeast Asian people)ชาวกะเหรี่ยงโปว์ [TU Subject Heading]
PWR type reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ออกแบบให้น้ำภายใต้ความดันสูงในแกนเครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ แล้วถ่ายโอนความร้อนไปให้น้ำอีกระบบหนึ่งกลายเป็นไอไปหมุนกังหันเพื่อ ผลิตกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pulpwood(พัลพฺ'วูด) n. เนื้อไม้หรือวัสดุทำเยื่อกระดาษ
shipwreck(ชิพ'เรค) n. การทำลายเรือ,การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ,การสูญเสียเรือ,อุบัติเหตุเรือแตก,ซากเรือแตก,การทำลาย,ความหายนะ. vt. ทำให้เรือแตก,ทำลายเรือ,ทำลาย,ทำให้พินาศ. vi. เรือแตก,ประสบความหายนะ,ประสบความพินาศ, Syn. destroy
shopwoman(ชอพ'วูม'เมิน) n. พนักงานขายของหญิงในร้านค้า pl. shopwomen
shopworn(ชอพ'วอร์น) adj. ตั้งแสดงไว้จนเก่า,เก่าแก่,เก่า., Syn. trite,state,banal
sleepwalking(สลีพ'วอล์คคิง) adj.,n. (การ) เดินขณะหลับ,เดินหลับ,เดินละเมอ., See also: sleepwalker,n.
stepwise(สเทพ'ไวซ) adv. เป็นชั้น ๆ ,ทีละชั้น
stopwatch(สทอพ'วอทชฺ) n. นาฬิกาจับเวลา
upward(อัพ'เวิร์ด) adv. ขึ้น,ขึ้นข้างบน,ขึ้นไประดับสูงกว่า,เหนือขึ้นไป.
upward compatibleเข้ากันได้กับรุ่นหน้าหมายถึง การออกแบบที่มุ่งให้ปรับขยายให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต เช่น การออกแบบเอกสารหรือแฟ้มงานใดที่สามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นใหม่ที่จะออกมาสู่ตลาดในอนาคตการออกแบบโปรแกรมที่ทำให้สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลที่สร้างไว้ด้วยโปรแกรมรุ่นก่อนออกมาใช้ได้ เรียกว่า downward compatible หรือเข้ากันได้กับรุ่นก่อน เช่น โปรแกรม PageMaker 5.0 จะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอันนี้ นั่นคือ สามารถเรียกแฟ้มข้อมูลของ PageMaker รุ่นก่อนหน้านั้น มาแสดงบนจอภาพหรือนำมาแก้ไขได้
upwards(อัพ'เวิร์ดซ) adv. =upward

English-Thai: Nontri Dictionary
shipwreck(n) เรือแตก
sleepwalking(n) การเดินหลับ,การเดินละเมอ
stopwatch(n) นาฬิกาจับเวลา
upward(adv) ขึ้นไปข้างบน,ขึ้นสูง,เหนือขึ้นไป
upwards(adv) ขึ้นไปข้างบน,ขึ้นสูง,เหนือขึ้นไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กปภ.    [N] The Provincial Waterworks Authority, See also: PWA, Syn. การประปาส่วนภูมิภาค
อคส. [N] Public Warehouse Organization, See also: PWO, Syn. องค์การคลังสินค้า
องค์การคลังสินค้า    [N] Public Warehouse Organization, See also: PWO, Syn. อคส.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างต่อเรือ[n.] (chang tø reūa) EN: shipwright   
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards   FR: porter la tête haute ; relever le front
กะเหรี่ยงโป[n. prop.] (Karīeng Pō) EN: Pwo Karen   
ขึ้นมา[v. exp.] (kheun mā) EN: upward ; rise   FR: augmenter
ขึ้นไป[v. exp.] (kheun pai) EN: go upward   FR: monter
คอตั้งบ่า[X] (khøtangbā) EN: looking upwardly   
เหลือก[v.] (leūak) EN: roll the eyes upward ; lift the eyes upward ; roll up one's eyes   FR: regarder de haut
นาฬิกาจับเวลา[n. exp.] (nālikā japwēlā) EN: stopwatch ; digital timer   FR: chronomètre [m]
แหงนหน้า[v. exp.] (ngaēn nā) EN: turn the face upwards ; look up ; turn up ; face upward   
นกกระแตหาด[n. exp.] (nok krataē hāt) EN: River lapwing ; Pied lapwing   FR: Vanneau pie [m] ; Vanneau armé de Duvaucel [m] ; Vanneau fluviatile [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pwllheli    (n) (p u1 th e1 l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Abschleppwagen(n) |der, pl. Abschleppwagen| รถลาก , See also: Related: abschleppen

Japanese-English: EDICT Dictionary
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks) [Add to Longdo]
アップワードコンパチブル[, appuwa-dokonpachiburu] (n) {comp} upward compatibility; upward compatibile [Add to Longdo]
イーピーウィング[, i-pi-uingu] (n) {comp} EPWING [Add to Longdo]
グループウェア[, guru-puuea] (n) {comp} groupware [Add to Longdo]
グループウエア[, guru-puuea] (n) groupware [Add to Longdo]
ステップワイズ[, suteppuwaizu] (n) {comp} stepwise [Add to Longdo]
ストップウォッチ(P);ストップウオッチ[, sutoppuuocchi (P); sutoppuuocchi] (n) stopwatch; (P) [Add to Longdo]
スモールアイ・ラビットフィッシュ;スモールアイラビットフィッシュ[, sumo-ruai . rabittofisshu ; sumo-ruairabittofisshu] (n) smalleyed rabbitfish (Hydrolagus affinis); Atlantic chimaera; deepwater chimaera [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループウェア[ぐるーぷうえあ, guru-puuea] groupware [Add to Longdo]
ステップワイズ[すてっぷわいず, suteppuwaizu] stepwise [Add to Longdo]
移行性[いこうせい, ikousei] portability, upgradability, upwards compatibility [Add to Longdo]
上位互換[じょういごかん, jouigokan] upwardly compatible [Add to Longdo]
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement [Add to Longdo]
イーピーウィング[いーぴーういんぐ, i-pi-uingu] EPWING [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top