Search result for

ozon

(72 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ozon-, *ozon*
Possible hiragana form: おぞん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ozone(โอ'โซน,โอโซน') n. โอโซน

English-Thai: Nontri Dictionary
ozone(n) ก๊าซโอโซน,อากาศบริสุทธิ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ozonation ออโซเนชั่น
การเติมโอโซน [สิ่งแวดล้อม]
Ozoneโอโซน [TU Subject Heading]
ozoneโอโซน, ออกซิเจนรูปหนึ่ง ในแต่ละโมเลกุลจะมี 3 อะตอม เป็นแก๊สไม่มีสี มีความว่องไวต่อการทำปฏิกิริยา จุดเดือด -112.4°C  จุดหลอมเหลว  - 249.7°C  มีกลิ่นเฉพาะตัว ใช้เป็นตัวเติมออกซิเจนในปฏิกิริยาเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ozone holeรูรั่วโอโซน [อุตุนิยมวิทยา]
Ozone layerชั้นโอโซน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ozone layerชั้นบรรยากาศโอโซน [TU Subject Heading]
Ozone layer depletionการทำลายบรรยากาศชั้นโอโซน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ozone layer depletionการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน [TU Subject Heading]
Ozone sondeโอโซนซอนด์ หรือเครื่องวัดโอโซน [อุตุนิยมวิทยา]
Ozone spectrophotometerโอโซนสเปคโทรโฟทอ มิเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anomalies in the ozone layer, sunburst activity during that time, anything.ชั้นบรรยากาศ มีสภาพปกติ แสงอาทิตย์ใน ระหว่างเวลานั้น มีอะไรอีก Gimme Some Truth (2009)
100 microtesla wave of radiation that will destroy our ozone layer.จะแพร่รังสีออกมาถึง 100 microtesla นั้น จะทำลาย โอโซนของเราทั้งหมด Knowing (2009)
You've gotten really tan. That's because at the North Pole, there's a hole in the ozone.นั่นก็เพราะที่ขั้วโลกเหนือ มันแหล่งโอโซน A Very Glee Christmas (2010)
Especially if you're from a rural area and the ozone layer's already thin-โดยเฉพาะถ้านายมาจากเขตชนบท - และชั้นโอโซนเบาบางอยู่แล้วล่ะก็ Bullet Points (2011)
Ozone.ก๊าซโอโซน Somebody That I Used to Know (2012)
And now with ozone depletion, and carbon monoxide, polluted waters well, we've practically terraformed it for them.แล้วตอนนี้ชั้นโอโซนเริ่มหมดไป ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ มลพิษในน้ำ มนุษย์เปลี่ยนแปลงโลกเพื่อพวกมัน Pacific Rim (2013)
And the methane also destroyed the ozone layer in the stratosphere.ชั้นโอโซนในบรรยากาศ ครีมกันแดดธรรมชาติ ที่ช่วยปกป้องชีวิต The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
If it were much closer, say... less than 30 light-years from Earth, its cosmic radiation would shred the atmosphere's protective ozone layer and destroy our civilization.ถ้าเป็นมากใกล้ชิดบอกว่า น้อยกว่า 30 ปีแสงจากโลก รังสีคอสมิกมันจะฉีก The Immortals (2014)
A billion years ago, there wasn't enough oxygen in our atmosphere to form an ozone layer, and without it, ultraviolet radiation prevented life from colonizing the land.ในบรรยากาศของเรา ในรูปแบบชั้นโอโซน, และไม่ว่ารังสีอัลตราไวโอเลต ป้องกันชีวิตจากอาณานิคมที่ดิน Unafraid of the Dark (2014)
We've heard everything from the ozone layer and chemical weapons to... voodoo mysticism and organisms from space.'มีการคาดเดาต่างๆนาๆ ทั้งผลของชั้นโอโซน และอาวุธเคมี' 'ไปถึง เวทย์มนต์วูดู และสัตว์ประหลาดต่างดาว'. Night of the Living Dead (1990)
One... killin' the ozone and all the creatures that it's hurting?- ใจเย็น - 2 I Heart Huckabees (2004)
We have even solved a global environmental crisis before, the hole in the stratospheric ozone layer.เราเคยแม้กระทั่งแก้ไขวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมโลกมาแล้ว รอยโหว่ของชั้นโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ozonToday the ozone layer is thinning.
ozonWithout the ozone layer, we would be in danger.
ozonThe sudden increase of ultraviolet rays made the researchers believe in the existence of ozone holes.
ozonThis chart illustrates the function of ozone layer.
ozonWe should do more to protect the ozone layer from further damage.
ozonThe destruction of the ozone layer affects the environment.
ozonEven if we do this, it will be another sixty years before the Antarctic ozone hole is repaired.
ozonThis debate about the future of the ozone layer has been mostly about profits and politics.
ozonWe must stop using ozone-depleting chemicals immediately.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอโซน[N] ozone, Example: ก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและสารซีเอฟซีเป็นตัวทำลายโอโซนของโลกมากที่สุด, Thai definition: อากาศบริสุทธิ์มีมากบริเวณทะเล, Notes: (อังกฤษ)
โอโซน[N] ozone, Syn. แก๊สโอโซน, Example: ถ้าได้รับโอโซนในปริมาณมากจะทำให้ระบบหายใจผิดปกติ, Thai definition: ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง มีสีน้ำเงิน กลิ่นฉุน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นของโอโซน[n. exp.] (chan khøng ōsōn) EN: ozone layer   FR: couche d'ozone [f]
ก๊าชโอโซน[n. exp.] (kāt ōsōn) EN: ozone ; O3   FR: ozone [m] ; O3
โอโซน[n.] (ōsōn) EN: ozone ; O3   FR: ozone [m] ; O3

CMU English Pronouncing Dictionary
OZONE    OW1 Z OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ozone    (n) (ou1 z ou n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ozon {n}ozone [Add to Longdo]
Ozonisator {m}ozonizer [Add to Longdo]
Ozonloch {n}ozone hole [Add to Longdo]
Ozonschicht {f}ozone layer [Add to Longdo]
ozonhaltig {adj}ozoniferous [Add to Longdo]
ozonischozonic [Add to Longdo]
ozonisieren | ozonisierend | ozonisiert | ozonisiert | ozonisierteto ozonize | ozonizing | ozonized | ozonizes | ozonized [Add to Longdo]
Ozonbeständigkeit {f}ozone resistance [Add to Longdo]
Ozoneinwirkung {f}ozone influence [Add to Longdo]
Ozonrisse {pl}ozone checking; ozone cracks; weather checking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご存じ(P);ご存知(ateji);御存じ;御存知(ateji)[ごぞんじ, gozonji] (n) (1) (hon) (See 存じ) knowing; (2) (an) acquaintance; (P) [Add to Longdo]
ご存知なのか;御存知なのか[ごぞんじなのか, gozonjinanoka] (exp) do you know; perhaps you know; I wonder if you know [Add to Longdo]
のぞのぞ[, nozonozo] (exp) slowly; sluggishly [Add to Longdo]
ほぞんかけたか[, hozonkaketaka] (n) (See てっぺんかけたか) calling sound of the lesser cuckoo [Add to Longdo]
エネルギー保存の法則[エネルギーほぞんのほうそく, enerugi-hozonnohousoku] (n) law of conservation of energy [Add to Longdo]
オゾン[, ozon] (n) ozone; (P) [Add to Longdo]
オゾンホール[, ozonho-ru] (n) ozone hole; (P) [Add to Longdo]
オゾン層[オゾンそう, ozon sou] (n) ozone layer [Add to Longdo]
オゾン層保護法[オゾンそうほごほう, ozon souhogohou] (n) Ozone Layer Protection Law [Add to Longdo]
キスジゲンロクダイ[, kisujigenrokudai] (n) goldengirdled coralfish (Coradion chrysozonus); orangebanded coralfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臭氧[chòu yǎng, ㄔㄡˋ ㄧㄤˇ, ] ozone (O3), #30,055 [Add to Longdo]
臭氧层[chòu yǎng céng, ㄔㄡˋ ㄧㄤˇ ㄘㄥˊ, / ] ozone layer, #42,631 [Add to Longdo]
臬氧[niè yǎng, ㄋㄧㄝˋ ㄧㄤˇ, ] ozone (O3); erroneous form of 臭氧 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
形状保存変換[けいじょうほぞんへんかん, keijouhozonhenkan] rigid-body transformation [Add to Longdo]
所定期間保存[しょていきかんほぞん, shoteikikanhozon] archiving [Add to Longdo]
所定期間保存ファイル[しょていきかんほぞんファイル, shoteikikanhozon fairu] archive file [Add to Longdo]
所定期間保存対象ファイル[しょていきかんほぞんたいしょうファイル, shoteikikanhozontaishou fairu] archived file [Add to Longdo]
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping [Add to Longdo]
保存期間[ほぞんきかん, hozonkikan] retention period [Add to Longdo]
保存期間検査[ほぞんきかんけんさ, hozonkikankensa] expiration check, retention period check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  ozon [ozɔn]
     ozone
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ozon [oːtsoːn] (n) , s.(n )
     ozone
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top