Search result for

ottern

(62 entries)
(0.1361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ottern-, *ottern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ottern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ottern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[ENGINE SPUTTERING](MotorstotternFriday the 13th (1980)
[ENGINE SPUTTERING](MotorstotternFriday the 13th (1980)
I'm not on duty.- Hören Sie auf zu stottern, wenn Sie mit mir reden. The Troops & Troop-ettes (1982)
And me with my grains, stammering... Ah, if, he/she forgot it.Und ich also mit Pickeln, stotternd - ach ja, das hab ich glatt vergessen. The State of Things (1982)
It also took low slip Boxers and he/she had this irritation, for that reason it is for what walked this way, and he/she also stuttered and the strabismus ,with those teeth... and he/she always had to put on that cream...it excuses.Ich trug also Slips unter Boxershorts, und hatte diesen Ausschlag, wegen dem ich immer so rumlief, und dann das Stottern und das Schielen und diese Zahne... und jedenfalls musste ich da auch noch Salbe drauf tun... The State of Things (1982)
You passed them.Wie konnten Sie das Auto so verlottern lassen? To Stop a Steele (1983)
- It's not in gear. How could a man let an automobile get in this condition?Wie kann jemand sein Auto so verlottern lassen? To Stop a Steele (1983)
- No need You will not hear me teeth chatter with fear.Die sind überflüssig, meine Knie werden laut genug schlotternBMX Bandits (1983)
That's the first time I've ever seen you stumble.Das ist das 1. Mal, dass ich dich stottern sehe. Part Two (1984)
I have caught a vermin, a louse.Ein Otterngezücht habe ich gefangen. Ronja Robbersdaughter (1984)
-Don't touch the vermin!Rühr dieses Otterngezücht nicht an! Ronja Robbersdaughter (1984)
-This wound needs cleaning.Otterngezücht oder nicht, die Wunde muss versorgt werden. Ronja Robbersdaughter (1984)
I don't care if you're shaking like a leaf.Das ist mir egal, auch wenn Sie schlottern vor Angst. Burial Ground (1985)
You might find bigger scares if you don't come up with information.- Das auch. Dir werden gleich die Knie schlottern, wenn du nicht auspackst. DOA: Delirious on Arrival (1985)
But you play with yourself. Knock it off, there's no time for fighting!Aber dir schlottern ja schon die Knie. My Lucky Stars (1985)
[ENGINE REVS](STOTTERN VERSTUMMT) The Eyes Have It (1986)
~ Last year they found hundreds of snakes in the hayloft.Voriges Jahr fanden wir Kreuzottern auf dem Heuboden. Auf jeden Fall gibt es viele Mäuse bei euch. The Children of Noisy Village (1986)
You poor scaredy cats, if you're so afraid, I wouldn't sleep in the hayloft.Wenn ihr so viel Angst vor Mäusen, Kreuzottern, Landstreichern und Gespenstern habt, dann legt euch ins Bett. The Children of Noisy Village (1986)
Why you gibbering little...Du stotternder kleiner... The Great Mouse Detective (1986)
Wait for her to look away, Then eat the horse.Ohne meine Anwesenheit verlottern die Gepflogenheiten. Stairway to Heaven (1988)
Do you still have a lot to pay?Musst du noch viel abstotternAriel (1988)
Stutter's not getting any better.Das Stottern wird auch nicht besser. A Fish Called Wanda (1988)
Are you thinking or are you in mid-stutter?Denkst du gerade oder bist du zwischen zwei StotternA Fish Called Wanda (1988)
Stutter's not getting any better.Das Stottern wird auch nicht besser. A Fish Called Wanda (1988)
Are you thinking or are you in mid-stutter?Denkst du gerade oder bist du zwischen zwei StotternA Fish Called Wanda (1988)
I apologize profoundly to the ghosts of my ancestors... for making a mess of their ancestral home.Na, wunderbar, ich entschuldige mich zutiefst bei den Geistern meiner Ahnen dass ich ihren Stammsitz verlottern ließ. High Spirits (1988)
- Yeah, with your stutter.- Doch, bei deinem stotternWomen on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
Carlos, I... Well, sorry I teased you about your stutter.Ich wollte mich nicht über dein stottern lustig machen. Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988)
I can never find the words when I see you. I get the shivers.Wenn ich dich sehe, gerate ich ins Stottern, weil... mein ganzer Körper ins Zittern gerät. Cinema Paradiso (1988)
MICHELLE: [MAKING ENGINE STALLING SOUND](Michelle imitiert stotternden Motor) Nerd for a Day (1989)
MICHELLE: [MAKES SOUND OF ENGINE CRANKING](Michelle imitiert stotternden Motor) Nerd for a Day (1989)
I want you to know I think you're doing the right thing.Stottern Sie in Pennys ab? Fruit of the Poison Tree (1989)
I hope that's not a stutter.Hoffentlich war das kein StotternContagion (1989)
A what? SETH:(Seth) Ein StotternThe Fly II (1989)
SETH OVER TV: It felt like a stutter.(Seth im TV) Wie ein StotternThe Fly II (1989)
You stuttering prick, you!Du stotternder Pimmel! Goodfellas (1990)
- You're a mumbling, stuttering little fuck.TOMMY: Du bist stotternde Scheiße. Goodfellas (1990)
- You stuttering freak.- Du stotternder Freak. It (1990)
- My mom gave me that to say to help with my stutter.- Meine Mom gab mir das zum Aufsagen, es sollte gegen das Stottern helfen. It (1990)
Oh, I'm so scared, I'm shaking in my boots.Mir schlottern schon die Knie vor Angst. Unchained Malady (1992)
I been making that fool stutter.Ich hab ihn schon zum Stottern gebracht. Poetic Justice (1993)
Damned studdering.ScheißstotternStalingrad (1993)
Better to studder than freeze your ass off.Lieber stottern, als einen kalten Arsch. Stalingrad (1993)
Two more lunatics roaming the streets.Gelegentlich stottern erleichtert. The Visitors (1993)
You, stuttering monster !Du! Du stotterndes Monster! Cemetery Man (1994)
BRET: [Stammering] Hundreds and thousands!BRET: [Stotternd] Tausende! Maverick (1994)
[Stammers] But, I no American.[Stottern] Aber ich nicht Amerikaner. Maverick (1994)
My lord, as I was sewing in my chamber Lord Hamlet, with his doublet all unbraced no hat upon his head, his stockings fouled ungartered, and down-gyved to his ankle pale as his shirt, his knees knocking each other and with a look so piteous in purport as if he had been loosed out of hell to speak of horrors he comes before me.Gnädiger Herr, als ich auf meinem Zimmer nähte, erschien Lord Hamlet, mit aufgerissnem Wams, kein Hut auf seinem Kopf, die Strümpfe schmutzig, losgebunden auf den Knöcheln hängend, bleich wie sein Hemd und schlotternd mit den Knien. Und mit einem Blick, von Jammer so erfüllt, als wär er aus der Hölle losgelassen, um Gräuel kundzutun. So trat er vor mich. Hamlet (1996)
That stutter is p-p-priceless.Das Stottern ist unbe-be-zahlbar. Primal Fear (1996)
Do you always stutter?- Stottern Sie immer so? Smilla's Sense of Snow (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTTERN    M AA1 T ER0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlottern; schaudern | schlotternd; schaudernd | schlottert; schaudertto shiver | shivering | shivers [Add to Longdo]
schlottern | schlotternd | schlottert | schlotterteto dodder | doddering | dodders | doddered [Add to Longdo]
schotternto gravel [Add to Longdo]
stottern | stotternd | gestottert | er/sie stottert | ich/er/sie stotterte | er/sie hat/hatte gestootertto stutter | stuttering | stuttered | he/she stutters | I/he/she stuttered | he/she has/had stuttered [Add to Longdo]
stottern; stammeln | stotternd; stammelnd | gestottert; gestammelt | er/sie stottert; er/sie stammelt | ich/er/sie stotterte; ich/er/sie stammelte | er/sie hat/hatte gestottert; er/sie hat/hatte gestammeltto stammer | stammering | stammered | he/she stammers | I/he/she stammered | he/she has/had stammered [Add to Longdo]
stottern | stotternd | gestootert | stottert | stotterteto splutter | spluttering | spluttered | splutters | spluttered [Add to Longdo]
stotternd {adv}stutteringly [Add to Longdo]
vergammeln; verlottern; verwahrlosen | vergammelnd | vergammelt | vergammelt | vergammelteto go (to) seed | going to seed | gone to seed | goes to seed | went to seed [Add to Longdo]
verlottern; herunterkommen; verkommen; verfallen | verlotternd | verlottert | verlottert | verlotterteto go to rack; to go to rack and ruin | going to rack | gone to rack | goes to rack | went to rack [Add to Longdo]
Otter {m} [zool.] | Ottern {pl}otter | otters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ottern [ɔtrn] (n) , pl.
     otters
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top